Problematika pořizovatelské praxe, kapitoly 1 - 5

1. Zadání
By mělo být:
    • natolik obecné, aby příliš nesvazovalo následující etapy
    • natolik konkrétní, aby jej bylo možné posoudit při projednání (např. vyloučení významného vlivu na území NATURA 2000, požadavek na vyhodnocení vlivů na ŽP=SEA,…)
    • formálně a věcně správně, aby nemuselo dojít k výrazné úpravě pro projednání a tím nedošlo k nepřípustnému krácení práv dotčených orgánů i občanů
    • obsahem zadání není popis současného stavu (bylo v P a R) či budoucího řešení (bude v konceptu,  resp. v návrhu)
    • u kapitoly o) požadavky na obsah: 
             -  výkresy: uvést které a měřítko
             -  počet vyhotovení
             -  digitální zpracování dle metodiky Zlínského kraje – Sjednocení dÚP HKH2007.     
                (kontrolu dat digitálního zpracování dle metodiky zajistí Krajský úřad)
             -  projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrh ÚP konzultovat s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem - min.2 výrobní výbory
    • zvážit, zda je nutné samostatně u malých obcí zpracovávat výkres „Koncepce uspořádání krajiny“ (stačí zakreslit do hlavního výkresu)
    • koordinační výkres nemá u projednávaných změn opodstatnění (schválená ÚPD tento výkres neobsahovala)
 
 
 
2. Velmi důležité je prokazování 
        1. nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy
        2. potřeby vymezení nových zastavitelných ploch při pořizování změny
    • nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy prokazuje pořizovatel ve fázi zadání změny ÚP
    • musí při tom vycházet z konkrétní situace
             - např. někde jsou vymezená zastavitelná území již z 90 % zastavěná, jinde bylo vyhlášeno záplavové území nebo nově vzniklé podmínky činí výstavbu nerentabilní a nežádoucí
             - je tedy potřeba srovnat reálné potřeby a omezení s již vymezenými zastavitelnými plochami (případ od případu)
    • vlastnické vztahy územní plán neřeší
    • vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je také součástí odůvodnění návrhu ÚP a změny ÚP
(viz nejvyšší správní soud ze dne 24.10.2007, čj.2Ao2/2007-73 mimo jiné prokazování nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby nových zastavitelných ploch.)
 
 
 
3. Vybrané pojmy a působnosti na úseku územního plánování.
Účelem definic územního plánování je jednotný a nekolizní výkon veřejné správy na tomto a navazujících úsecích,
    • proto je třeba věnovat patřičnou pozornost pojmům územního plánování
    • nový stavební zákon obsahuje tři základní typy pojmů:
             -  pojmy vymezené formou „definice“ - § 2 + § 3 nového stavebného zákona
                např.: zastavěné území, zastavitelná plocha, veřejná infrastruktura, pořizovatel,…
             -  pojmy vymezené formou tzv. „legislativní zkratky“
                 např.: úřad územního plánování, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,    
               rozbor udržitelného rozvoje území, územní rezerva,…
             -  pojmy užívané v novém stavebním zákoně, ale „definované jiným právním předpisem“ např.: dotčený orgán, veřejné prostranství,….
 
 
 
4. Názvy etap ÚP – doporučení
    • návrh zadání Územního plánu Horní Dolní, datum,……
             - zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
    • zadání Územního plánu Horní Dolní (úprava po projednání ze dne…)
             - zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a předkládá zastupitelstvu ke schválení
    • koncept Územního plán u Horní Dolní, datum….
             - zpracovává projektant-koncept se zpracovává jen pokud je variantní řešení, jinak se jde rovnou do návrhu
    • pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Horní Dolní ze dne …
             - zpracovává pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
             - schvaluje zastupitelstvo 
    • návrh Územního plánu Horní Dolní, datum….
             - zpracovává projektant
    • návrh opatření obecné povahy - Územní plán Horní Dolní (po projednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi…)
             - Formální náležitosti OOP lze dovodit pro jakoukoliv dokumentaci ze vzoru, který je zveřejněn na našich stránkách (jsou tam i další vzory).
    • územní plán Horní Dolní  (úprava před vydáním územního plánu ze dne …)
             - dle § 53 odst.1 SZ
             - zpracovává projektant na základě pokynů pořizovatele, které zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem. Zároveň některé kapitoly odůvodnění, které vyplynuly z projednání  doplňuje do opatření obecné povahy pořizovatel a to včetně rozhodnutí o námitkách ke konceptu i návrhu
             - opatření obecné povahy je předkládáno do zastupitelstva k vydání
    • nebo návrh Územního plánu Horní Dolní (podstatná úprava na základě veřejného projednání ze dne ….)
             - dle § 53 odst.2 SZ – z toho návrat o „půlrok“ zpět
    • čistopis již neexistuje. Dokumentace územního plánu musí být vždy před vydáním v zastupitelstvu již v „konečné“ podobě, což zajistí úprava před vydáním dle § 53 odst.1 stavebního zákona. Zastupitelstvo může opatření obecné povahy  pouze vydat, nebo zamítnout nebo vrátit k novému projednání (ne upravovat). Po vydání už se nesmí nic měnit, doplňovat apod.
 
5. V případě, že je v zadání požadavek na vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití = je součástí návrhu (příp. konceptu) územního plánu zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9 vyhl. č.500/2006 Sb., (doporučení uvést do smlouvy o dílo jako důvod pro dodatek smlouvy o dílo).
Pokud jsou návrhem vymezeny lokality, ve kterých je stanovena potřeba zpracování územních studií, je třeba uvést do textové části požadavky:
např.  -  dodržet stanovené podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání dle ….
          -  v rámci vymezené plochy řešit dopravní obslužnost navržené zástavby, …….
          -  zabezpečit možnost realizace navržené MK v kategorii MO2 ……..
          -  navrhnout potřebné inž. sítě 
          -  stanovit lhůtu pro pořízení územní studie a jejího vložení do evidence
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap