Pro žadatele a realizátory grantových projektů

Důležité dokumenty pro žadatele i příjemce

Žadatelé o podporu z prostředků globálních grantů OP VK i příjemci, kteří již své úspěšné projekty realizují, musí respektovat pravidla daná v příručkách, metodických dopisech, manuálech a metodikách. Konkrétní platné a závazné verze dokumentů jsou žadatelům oznamovány v textu výzvy k podání projektových žádostí. Dokumenty závazné pro realizátory jsou vymezezeny ve Smlouvě o financování grantového projektu.

Pro pochopení smyslu a cílů OP VK a vymezení náplně jednotlivých prioritích os a oblastí podpory je dobré seznámit se také se samotným textem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jeho Prováděcího dokumentu.

Níže můžete nalézt všechny verze Příruček pro žadatele a Příruček pro příjemce. Dále poslední aktuální verze relevantních Metodických dopisů, Metodiky monitorovacích indikátorů, Operačního programu a Prováděcího dokumentu a další návody a manuály.    

Příručka pro žadatele

.pdf Příručka pro žadatele - verze 9, platná od 25. 10. 2012 1154,23 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 8, platná od 25. 7. 2012, účinná od 22. 8. 2012 1127,1 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 7, platná od 10. 2. 2011, účinná od 10. 3. 2011 1139,55 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 6, platná od 21. 10. 2009 1100,36 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 5, platná od 2. 2. 2009 936,69 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 4, platná od 3. 9. 2008 3372,41 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 3, platná od 30. 6. 2008 3398,78 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 2, platná od 25. 3. 2008 3219,73 kB
.pdf Příručka pro žadatele - verze 1, platná od 17. 12. 2007 562,65 kB

Příručka pro příjemce

.pdf Příručka pro příjemce - verze 7, platná od 25. 10. 2012 1425,66 kB
.pdf Příručka pro příjemce - verze 6, platná i účinná od 21. 6. 2012 1402,03 kB
.pdf Příručka pro příjemce - verze 5, platná od 9. 8. 2011, účinná od 6. 9. 2011 2248,79 kB
.pdf Příručka pro příjemce - verze 4, platná od 30. 6. 2010, účinná od 1. 8. 2010 1874 kB
.pdf Příručka pro příjemce - verze 3, platná od 21. 10. 2009, účinná od 30. 10. 2009 1618,49 kB
.pdf Příručka pro příjemce - verze 2, platná od 15. 4. 2008 1198,21 kB
.pdf Příručka pro příjemce, verze 1, platná od 3. 9. 2008 1128,11 kB

Metodické dopisy

Doplňkem příruček pro příjemce a žadatele jsou Metodické dopisy, kterými řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost upravuje a upřesňuje pravidla v příručkách neřešené nebo reaguje na aktuální potřeby vzniklé ze změn legislativy.

Metodické dopisy jsou postupně zapracovávány do nových verzí příruček. Dopisy aktuálně relevantní pro realizaci grantových projektů jsou uvedeny níže.  

Metodické dopisy

.pdf Metodický dopis č. 28 - Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv 265,12 kB
.pdf Metodický dopis č. 23 - Obvyklé ceny zařízení a vybavení 480,24 kB
.pdf Metodický dopis č. 18 - Metodika ukončování projektů OP VK 666,85 kB
.pdf Metodický dopis č. 17 - Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK 302,05 kB
.pdf Metodický dopis č. 15 - Podrobný výklad nezpůsobilosti vzniklých kurzových rozdílů, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK 346,67 kB
.pdf Metodický dopis č. 14 - Prokazování základních kvalifikačních předpokladů v zakázkách malého rozsahu 205,21 kB
.pdf Metodický dopis č. 4 - Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 564,47 kB
.pdf Metodický dopis č. 1 - Tvorba školních vzdělávacích programů v rámci OP VK 168,54 kB

Monitorovací indikátory

.pdf Metodika monitorovacích indikátorů 1891,48 kB

 Monitorovací zprávy 

Realizátoři grantových projektů podávají o průběhu realizace pravidelné monitorovací zprávy prostřednictvím webové apliakce Benefit7 (www.eu-zadost.cz).

 

 Zprávy o udržitelnosti

Příjemci, kteří Monitorovací zprávu o udržitelnosti předkládají 1. 6. 2013 či později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě, a to prostřednictvím webové apliakce Benefit7 (www.eu-zadost.cz).

V případě, že příjemce nezná heslo pro přihlášení do aplikace Benefit7, popř. má nějaký problém s vyplněním elektronického formuláře této monitorovací zprávy, může se obrátit na.  help_opvk@msmt.cz. Vždy uveďte číslo projektu a podrobný popis problému.

Nesrovnalosti

Z hlediska příjemce je nesrovnalostí nedodržení podmínek, za kterých mu byly prostředky ESF poskytnuty. Mezi základní typy nesrovnalostí na straně příjemce dotace patří:

  • Porušení rozpočtové kázně ve smyslu §44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nebo §22 a §28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
  • Trestný čin (nejčastěji se jedná o podvod).
  • Porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

  

Přehled nejčastejších pochybení a sazebník pro stanovování výše prominutí za PRK naleznete níže.

Nesrovnalosti

.pdf Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 203,52 kB
.pdf Nejčastější chyby vedoucí k nesrovnalostem 156,89 kB

Publicita  

Příjemci jsou povinni dodržovat pravidla povinné publicity uvedené v Manuálu vizuální identity OP VK.

Publicita

.pdf Manual vizualní identity OPVK 3938,46 kB
aktualizováno: 12.8.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap