Příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti kultury a Filharmonie Bohuslava Martinů

Muzeum regionu Valašsko

Vzniklo sloučením Okresního Sovova muzea ve Vsetíně (zal. 1924) a muzea ve Valašském Meziříčí (zal. 1884), druhého nejstaršího muzea na Moravě, v roce 1963 tehdy ještě pod názvem Vlastivědný ústav. V roce 2003 přešlo pod Zlínský kraj a změnilo svůj název z Okresního vlastivědného muzea na Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Dnem 1. ledna 2005 došlo ke sloučení muzea se vsetínskou hvězdárnou. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně je zaměřeno na komplexní dokumentaci vývoje přírody a společnosti, především Valašska, ovšem s nadregionálním rozměrem. Přesahuje hranice okresu v přírodovědných bádáních (část trvale zkoumaných lokalit je podél Bečvy v okrese Přerov), ale přirozeně i ve společenskovědních disciplinách (např. trvalá pozornost fenoménu Thonet byla zúročena doplněním sbírky ohýbaného nábytku, která je nyní největší v muzeích ČR a jednou z nejvýznamnějších v Evropě). více »

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Je zřízeno za účelem získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracovávání sbírek muzejní povahy, zkoumá prostředí z něhož jsou sbírky získávány, umožňuje jejich veřejné užívání, poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní a vědecké účely. Pořádá mezinárodní konference: trienálně „Obuv v historii“, bienálně celostátní konferenci „Muzeum a škola“ a celou řadu seminářů. Spolupracuje s vědeckými institucemi – Akademií věd ČR a univerzitami, kde se podílí na vedení diplomových a ročníkových prací. Za dobu své existence dosáhlo významných úspěchů nejen v oblasti výzkumu, tvorby a ochrany sbírek, ale i v tvorbě moderních prezentačních, popularizačních a vzdělávacích aktivit, směřujících převážně k mladé generaci. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně rozvíjí bohatou výstavní i dokumentační činnost. více »

Muzeum Kroměřížska

Muzeum, které bylo založeno v roce 1933, je od roku 2003 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Odborným zaměřením přesahuje hranice regionu. Základem činnosti Muzea Kroměřížska je péče o sbírky muzejní povahy. Jednotlivá odborná oddělení spravují a prezentují rozsáhlé sbírkové fondy, včetně díla významného českého malíře a grafika, kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Muzeum má také oddělení pro práci s dětmi a mládeží, které vytváří tematické programy a připravuje pro školy i veřejnost výukové programy k výstavám a expozicím. Instituce se zaměřuje na výstavní, přednáškovou a publikační činnost, poskytuje odborné konzultace badatelům a studentům především středních a vysokých škol, spolupracuje s dalšími paměťovými institucemi. Veřejnosti je přístupná odborná knihovna se studovnou.
Muzeum Kroměřížska má ve správě také národní kulturní památku větrný mlýn ve Velkých Těšanech a soubor hanáckých lidových staveb, renesanční tvrz a větrný mlýn v Rymicích.
více »

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Patří mezi nejvýraznější regionální muzea v České republice. Instituce byla založena v roce 1914. Jejím hlavním posláním je činnost sbírkotvorná a péče o sbírky, činnost vědecko-výzkumná a metodická a činnost kulturně výchovná. Působnost této organizace není omezena na Zlínský kraj, ale zasahuje celou národopisnou oblast Slovácko (tedy i část Jihomoravského kraje). Muzeum je zařazeno do řady národních a mezinárodních programů, v jejichž rámci plní např. funkci Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje, Archeologického centra Velké Moravy a středního Pomoraví a Centra lité medaile, plakety a drobné plastiky. více »

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Zaměřuje se na dokumentaci, sběratelství, prezentaci a uchovávání českého a slovenského výtvarného umění 19., 20. a 21. století v evropských souvislostech. Specializuje se na dokumentaci funkcionalistické architektury, na design a na dokumentace rozvoje výtvarného umění mezi válkami. Spravuje umělecké sbírky dané provenience, které jsou majetkem Zlínského kraje. Z těchto sbírek koncipuje stálé expozice, pořádá výměnné výstavy výtvarného umění a architektury, vydává katalogy k výstavám, sborníky k vědeckým konferencím a také galerijní periodikum Prostor Zlín. více »

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Je největší veřejnou knihovnou Zlínského kraje, plní funkci centrálního knihovnického a informačního pracoviště a zabezpečuje vzájemnou koordinaci činností veřejných knihoven v kraji. Svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační prací přispívá ke zvyšování kulturní úrovně občanů, podporuje jejich celoživotní vzdělávání, plní funkci rekreační. Knihovna poskytuje svým uživatelům veřejné knihovnické a informační služby bez ohledu na místo jejich trvalého bydliště a státní příslušnost na základě svobodného a rovného přístupu. Služby jsou poskytovány přímo na pracovištích knihovny ve Zlíně, řada služeb je umožněna on-line prostřednictvím internetu. více »

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Je odborně specializované, výzkumné, kulturně vzdělávací, informační a poradenské zařízení, jehož posláním je seznamovat širokou veřejnost, zejména školy, s vědeckými poznatky z oboru astronomie, kosmonautiky, meteorologie a dalších přírodních věd (jako např. geologie, botanika, ekologie, ochrana životního prostředí apod.). Seznamuje veřejnost také s moderní technikou a technologiemi včetně jejich uplatnění v běžném životě. Podílí se na doplňkovém a mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých v rámci programů celoživotního vzdělávání. Zabývá se i odborně-pozorovatelskou a metodickou činností. Je zapojena do mezinárodních astronomických výzkumů a podílí se na meteorologických pozorováních. více »

14|15 Bat'ův institut

Krajské kulturně vzdělávací centrum, zřízená příspěvková organizace pro zajišťování správy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU a péče o kulturní, duchovní i společenský rozvoj Zlínského kraje a jeho obyvatel, a to prostřednictvím podpory zasídlených kulturních organizací Krajské knihovny Františka Bartoše, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Předmětem činnosti je poskytování servisních služeb zasídleným kulturním organizacím v oblasti marketingu, informačních technologií, komplexní správy majetku, v oblasti ekonomických služeb zpracování účetnictví, mzdového účetnictví a personální agendy a zajištění dalších činností, které mají přiblížit oblast kultury ve vztahu k veřejnosti. Organizace zajišťuje provoz 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, informačního centra pro veřejnost, pronájmu konferenčních prostor, zajišťuje marketing a propagaci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. více »

Filharmonie Bohuslava Martinů

Filharmonie Bohuslava Martinů nese jméno jednoho z největších českých skladatelů. Zaměření na prezentaci jeho díla, dnes již orchestrem realizovaného na četných rozhlasových nahrávkách a CD, začala v šedesátých letech. více »

aktualizováno: 3.12.2020

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky