Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci

01. Pojmenování (název) životní situace
Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).
02. Základní informace k životní situaci

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest, motel nebo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro ÚZEMNÍ (stavební) řízení vedené obecným stavebním úřadem.
03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
vlastník připojované nemovitosti

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Krajské úřady
Ministerstvo dopravy
Obecní úřad s rozšířenou působností
Obce s pověřeným obecním úřadem

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitosti připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti), výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají fyzické osoby podnikající), k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na silnici I.třídy souhlas Policie ČR správa JM kraje Brno (pro okres Vsetín správa SM kraje Ostrava)). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Potřebný formulář ke stažení níže.

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč. Správní poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou nebo hotově.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty - Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na silnici I.třídy souhlas Policie ČR správa JM kraje Brno (pro okres Vsetín správa SM kraje Ostrava)).
Další účastníci - oprávněné osoby: vlastník (správce) pozemní komunikace
Další účastníci – úřady: Ministerstvo vnitra, příslušný dopravní inspektorát Policie ČR

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy

Není uvedeno.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva dopravy

21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
20.07.2006

24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
20.07.2006

25. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

26. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Není uvedeno.

27. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz )tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

aktualizováno: 28.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap