Příklady změn podléhajících oznamovací povinnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění dalších předpisů

Oznamovací povinnost  - personální změny:

1)    Uzavření pracovního poměru, dohod o provedení práce či pracovní činnosti u zaměstnanců pracujících v přímé péči (včetně opakujících avšak přímo nenavazujících pracovních poměrů)

 • dokládá se úředně ověřená kopie dokladů prokazující odbornou      způsobilost (doklady o dosaženém vzdělání),
 • doklad o bezúhonnosti

2)    Ukončení pracovního poměru, dohod o provedení práce či pracovní činnosti u zaměstnanců pracujících v přímé péči

3)    Změny v odborné způsobilosti (např. absolvování kurzu u pracovníků v sociálních službách, doklad o dosažení kvalifikace pro sociálního pracovníka)

 • dokládá se úředně ověřená kopie dokladů (např. diplom, doklad o absolvování kvalifikačního kurzu)

4)    Odchod zaměstnance v přímé péči na mateřskou dovolenou

5)    Návrat zaměstnance v přímé péči po mateřské (případně rodičovské) dovolené

6)    Změna pracovního zařazení zaměstnance v rámci personálního zajištění služby

 • v případě přeřazení na pozici vyžadující jinou odbornou kvalifikaci, je třeba doložit odpovídající odbornou způsobilost formou úředně ověřeného dokladu

7)    Přechod do jiné služby poskytovatele

 • v případě přeřazení na pozici vyžadující jinou odbornou kvalifikaci, je třeba doložit odpovídající odbornou způsobilost formou úředně ověřeného dokladu

8)    Změny personálního zajištění

 • dokládá se elektronicky v PDF aktuální popis personálního zajištění – organizační schéma beze jmen s pozicemi, úvazky (pro zveřejnění na registr)
 • a popis personálního zajištění se jmény, pozicemi a úvazky (např. formou doplnění jmen do organizačního schématu a či ve formě jmenného seznamu)

Oznamovací povinnost – ostatní údaje:

1)    Změny provozního řádu

 • dokládá se platné rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (týká se služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře)

2)    Změna dokladů o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž jsou poskytovány sociální služby

 • dokládají se např. dodatky nájemních smluv

3)    Změny zakladatelských dokumentů pokud se netýkají údajů obsažených v rozhodnutí o registraci

 • dokládají se úředně ověřené kopie dokladů měnících obsah zakladatelských dokumentů (např. změny stanov)

4)    Vznik daňových nedoplatků a nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

5)    Zahájení insolvenčního řízení nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

 • dokládá se čestným prohlášením

6)    Způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb v zařízeních: týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem

7)    Změna popisu realizace

 • dokládá se elektronicky v PDF aktuální popis realizace

8)    Změna časového rozsahu poskytování (např. provozní doba)

9)    Změna pojistné smlouvy podle § 80 zákona o sociálních službách (oznamovací povinnost je upravena zvlášť v § 80 zákona o sociálních službách)

 • dokládají se např. dodatky k pojistné smlouvě

Pro účely dostupnosti informací o poskytované službě je nezbytné hlásit registrujícímu orgánu změnu kontaktních údajů (např. telefonní číslo, e-mail, web).

Příklady změn údajů, na které se nevztahuje oznamovací povinnost podle § 82 odst. 1, zákona o sociálních službách:

 • Opakované navazující uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce
  či pracovní činnosti u zaměstnanců pracujících v přímé péči
 • Prodlužování pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti
  u zaměstnanců pracujících v přímé péči dodatky
 • Uzavření, ukončení či změna pracovních smluv, dohod o provedení práce či pracovní činnosti u zaměstnanců pracujících mimo přímou péči (kuchař, řidič, atd.)
 • Přechod zaměstnance v přímé péči z mateřské na rodičovskou dovolenou
 • Změna příjmení, trvalého bydliště, osobního stavu a dalších osobních údajů zaměstnance v přímé péči.

 

aktualizováno: 23.8.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap