Přijímaní elektronických podání

Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@kr-zlinsky.cz 

Adresa pro osobní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Krajský úřad Zlínského kraje
Podatelna, dveře č. 219
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
 
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

 Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje  podatelna@kr-zlinsky.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
 
Identifikátor dokumentu:
 
S pozdravem
 
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance

zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, txt, doc, docx, jpg, rtf , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Maximální celková velikost zprávy (včetně příloh) je 10MB.
 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích CD, DVD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 

Příjem a zpracování elektronických podání:
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu.
Pokud si odesilatel výslovně nevymíní jinak, bude veškerá další komunikace s Krajským úřadem vedena v listinné podobě.
Po přijetí elektronického podání, je elektronický dokument podán do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného písemného podání.
Podání zaslané do osobní schránky zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje bude přijato, nebude však zasláno potvrzení o doručení. I takto doručené podání bude podáno do spisové služby úřadu.
Nevyžádaná obchodní sdělení nebudou přijata.
 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru. 
 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@kr-zlinsky.cz případně na poštovní adresu Krajského úřadu.
 
 
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Krajskému úřadu Zlínského kraje činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
 
1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 37 odst. 4), 
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (na elektronickou adresu podatelna@kr-zlinsky.cz ),
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, zejména identifikaci toho, kdo podání činní, tedy v případě
  • fyzických osob : jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování;
  • fyzických osob, kdy podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno, příjmení, případně dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo k podnikání, případně jinou adresu pro doručování;
  • právnická osoba : název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování.
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.
 
Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 69 odst. 3, § 19 odst. 8):
Účastník řízení může požádat o doručení dokumentu elektronickou cestou. V tomto případě musí uvést elektronickou adresu, na kterou požaduje tento dokument doručit. Aby úřad mohl prohlásit tento dokument za doručený je nutné, aby adresát potvrdil převzetí dokumentu zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Nepotvrdí–li adresát převzetí dokumentu nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí úřad dokument, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Potvrzení o doručení dokumentů zasílaných na elektronickou adresu musí být zasláno na adresu elektronické podatelny podatelna@kr-zlinsky.cz.
 
Pokud nebylo možno doručit dokument doručovaný na elektronickou adresu adresáta, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní úřad neprodleně další pokus o jeho doručení. Bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doručí úřad dokument, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
 
Dokument je vytvořen v programu MS Word 2003. Pro prohlížení můžete využít MS Word Viewer, zdarma ke stažení na http://www.microsoft.com/downloads
 
 
3. Podání podle zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem ( § 21 odst. 3), 
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že je do 3 dnů opakováno písemně nebo ústně do protokolu. Podání může být v těchto případech učiněno prostřednictvím veřejné datové sítě (na elektronickou adresu podatelna@kr-zlinsky.cz ),
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 21 odst. 6
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 21 odst. 4, to je uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání.

 

Postup úřadu při doručování elektronickou cestou podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (§ 17a):  
 
Adresátovi dokumentů správce daně, který ve svém podání uvede jako adresu, na kterou mu mají být doručovány dokumenty správce daně, elektronickou adresu kromě své adresy pro doručování poštou, může dokumenty správce daně, které se vztahují k tomuto podání, doručovat elektronicky na adresátem uvedenou elektronickou adresu. (§ 17a)
 
Pokud nebylo možno dokument doručit elektronicky, protože se datová zpráva vrátila jako nedoručitelná, učiní pracovník správce daně pověřený doručováním následující 2 pracovní dny další pokusy o doručení této datové zprávy tímto způsobem. Pokud se doručení elektronicky správci daně ve výše uvedené lhůtě nezdaří, doručí správce daně dokument na adresu příjemce pro doručování poštou.
 
Při doručování do vlastních rukou se za doručený dokument považuje takové doručení, kdy převzetí doručovaného dokumentu potvrdí adresát zprávou opatřenou jeho zaručeným elektronickým podpisem (dále jen "elektronická doručenka"), založeným na kvalifikovaném certifikátu. Nepotvrdí-li adresát převzetí zprávy do 5 dnů od doručení oznámení o uložení elektronické zásilky určené do vlastních rukou elektronické podatelně správce daně, doručuje se dokument na adresu příjemce pro doručování poštou.
 
Dokument je vytvořen v programu MS Word 2003. Pro prohlížení můžete využít MS Word Viewer, zdarma ke stažení na http://www.microsoft.com/downloads
 
 
4. Podání, která nejsou upravená žádným právním předpisem
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
Tato podání jsou přijata po zpracování elektronickou podatelnou do spisové služby úřadu. Pokud si odesílatel nevymíní jinak, další komunikace s Krajským úřadem bude probíhat v písemné podobě.
 
 
 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap