Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Zlínský kraj realizuje individuální projekt Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Hlavním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, které se zaměřují na pomoc a podporu rodinám s dětmi, dále lidem se zdravotním postižením a také obětem domácího násilí. Jedná se o terénní a ambulantní sociální služby typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci a intervenční centrum.

Prostřednictvím projektu bude během dvou let (v letech  2013 - 2014) podpořeno cca 1300 uživatelů – osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Snahou odborníků ze sociálních služeb při práci s  uživateli je především předcházení vyloučení jednotlivých osob a celých rodin ze společenského života, nebo návrat těch, kteří se v důsledku svých problémů na okraji společnosti již ocitli.

Rodiny s dětmi mohou za pomoci sociálně aktivizačních služeb, lépe vy/řešit problémy v oblasti výchovy a péče o děti, péče o domácnost a hospodaření s penězi, ale také v  oblasti bydlení či zaměstnání. Významným cílem služby je předcházení odebrání dítěte z nefunkční rodiny nebo pomoc rodičům pro jejich návrat z ústavní výchovy domů.

Lidé se zdravotním postižením, především pak lidé s chronickým duševním onemocněním, využívají služby sociální rehabilitace, jejíž podstatnou část tvoří nácviky (např. obsluhy běžných zařízení, péče o domácnost, včetně nakupování, péče o děti nebo další členy domácnosti, samostatného pohybu včetně orientace v prostoru, atd.). Zajištěna je pomoc a podpora s bydlením, vzděláváním a pracovním uplatněním.

Lidé, kteří se stali obětmi domácího násilí, nebo jsou jím ohroženi, nalézají téměř okamžitou odbornou pomoc a podporu prostřednictvím služby typu intervenčního centra, která je díky projektu dostupná na území celého kraje.

Společným cílem všech jmenovaných sociálních služeb je zapojení uživatelů do běžného života a jejich nezávislost na sociální službě.

Více informací o projektu viz http://www.kr-zlinsky.cz/prevenci-proti-socialnimu-vylouceni-ve-zlinskem-kraji-cl-1209.html

aktualizováno: 7.2.2014

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap