Předpis podoby datové sady "Standardizovaného územního plánu" odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje KaK+ 2021 Zlínského kraje

  • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 304_text_navrh.doc a 304_text_oduvodneni.doc, kde 304 = třímístné číslo obce. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti) v jakékoliv podobě (ať už analogové, či digitální v jednom z výše uvedených formátů, resp. ve formátu PDF pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
  • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným kompendiem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části).
  • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (viz. výše) z textové části pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití použité v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_BO.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a BO = kód plochy s rozdílným způsobem využití.
  • Metadata (formát XLS) k územnímu plánu obsahující informace shodné s informacemi ze systému ILAS (p zpracovateli, o použitých měřítcích, o podkladové mapě, o datumu nabytí účinnosti ÚP, atd.). Soubory pojmenované podle vzoru: 304-metadata-up.xls, kde 304 = třímístné číslo obce
  • Plotfily a pdf pro všechny výkresy ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru
  • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K+ a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_DGN , kde 304 = třímístné číslo obce
  • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu K+K (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu K+K) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 


Náležitosti (urbanistické a technologické) kontrolované v programu KaK+ 2021

předpoklad tvorby územního plánu: Všechny prvky v územním plánu musí být řešeny plošně (např. existující plocha, plocha pro umístění, ...) >>> základem jsou plochy s rozdílným způsobem využití s průmětem do souborů/tříd prvků fv*.dgn, resp. up_polygon.shp. Liniová vrstva/třída prvků č.59 v souboru fv_1d.dgn, resp. up_line.shp existuje pouza jako pomocná pro lepší vizuální rozlišení prvků. Všechny další plošné prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, ...) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají se (kopírují) z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1 upozornění: u kontrolního nástroje KaK+ je nastavena "nulová tolerance" přesnosti existence dat (porovnání ploch probíhá na základě jejich výměr s přesností souřadnic jednotlivých bodů příslušných prvků na centimetry, viz. níže), je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob kopírování používat.

Vybrané technologické podmínky zpracování dat (nad rámec standarních obecně platných podmínek pro vytváření vektorových dat, uvedených např. v dokumentu Pravidla pro zpracování geodat a souvisejících dokumentů):
- všechny body v obvodových liních prvků musí být zaokrouhleny na centimetry (tzn. zobrazené např. v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North do podoby souřadnic X: -######,##0000 a Y: -#######,##0000)
- v obvodových liniích prvků nesmí existovat žádné duplicitní body (ani v podobě fiktivních duplicitních bodů v pseudosamoprotínajících se prvcích >>> zakázány jsou ve výsledku tedy i tyto prvky)
- na hranách významově sousedících prvků (například ploch s rozdílným způsobem využití nebo prvků ÚSES) musí existovat společné vrcholy, tzn. hrany na styku těchto prvků musí být identické
Pozn.:
Dodržení výše uvedených technologických zásad zajistí na vyžádání Zlínský kraj ještě před zpracováním změny územního plánu (příp. nového územního plánu) nad vstupními daty účinného územního plánu (konverzí a začištěním těchto dat), případně před první kontrolou datové sady předpokládané podoby územního plánu po vydání změny (příp. nového územního plánu), a to v doplňcích kontrolního programu KaK+, přičemž platí, že zpracovatel dále používá už takto začištěná data a dodržování zásad se v doplňcích KaK+ i nadále sleduje.

Nad (podle výše uvedených zásad vytvořenými) vektorovými daty územního plánu probíhají kontroly v kontrolním a konverzním nástroji Zlínského kraje KaK+, resp. jeho dalšími doplňky :

 

1) kontroly "úplnosti" datové sady

■ vrstva "hranice řešeného území" musí v datech povinně existovat
■ plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat otvory v datech, tzn. celé řešené území musí být těmito daty 100% pokryto

 

2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami

■ plochy (plochy s rozdílným způsobem využití /dále jen PRZV/, VPS, VPO, asanace, biokoridory,...) se nesmí v rámci jedné vrstvy (ENTITA_IDn) překrývat
■ plochy VPS musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPO musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy asanací musejí být pokryty návrhovými PRZV
■ plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
■ plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva; upozornění: v místech "průsečíku" VPS (s předkupním právem) × VPO se kontrola neuplatňuje
■ plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění (pro asanaci)
■ navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není (nebude) vymezeno v ÚPD)
■ plochy územních rezerv se nesmějí až na odůvodněné případy (např. územní rezerva z nadřazené dokumentace) překrývat s návrhovými PRZV
■ biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet na vybraných přírodních PRZV (ZP, LE, LX, NP, WT, WX, ZS, ZU); upozornění: v místech "průsečíku" biokoridoru × VPS se kontrola neuplatňuje
■ navržené přírodní plochy (NP) musejí být pokryty plochami VPO
■ návrhové "zastavitelné" PRZV musejí být překryty zastavitelnou plochou; upozornění: u ploch technické infrastruktury, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého % zastavěnosti vymezovat zastavitelné plochy, se kontrola neuplatňuje
■ plochy určené k rozlivu povodně by se neměly překrývat s návrhovými "zastavitelnými" PRZV, s výjimkou vybraných typů technické infrastruktury
■ plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými přírodními (ZP, LE, LX, NP, AZ, AX, WT, WX, MN) či stabilizovanými dopravními plochami (DS, DD, DL, DV)
■ plochy určené k rozlivu povodně se musejí nacházet mimo zastavěné území
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavěné území, s výjimkou judikaturou "určených" ploch
■ stabilizované biokoridory se musejí nacházet mimo návrhové PRZV
■ plochy sídelní zeleně se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území, s výjimkou situace přímé návaznosti na zastavěné území mezi návrhovými "zastavitelnými" PRZV
■ stabilizované PRZV se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ návrhové biokoridory se musejí nacházet mimo stabilizované PRZV
■ stabilizovaná biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované PRZV (NP, WT)
■ návrhová biocentra se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové PRZV (NP, WT)
■ vybrané stabilizované PRZV (BO, BH, BI, BX, OV, OV.s, OV.p, OV.z, OV.k, OV.v, OV.o, OH, OK, OL, PP, PZ, PX, SC, SM, SV, SX, HX, VT, VD, VS, VZ, VX, ZS) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
■ plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z ploch VPS, VPO nebo asanací¨
■ plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z ploch VPS nebo návrhových veřejných prostranství
■ plochy s možností vyvlastnění nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy VPS, VPO nebo asanací nesmějí být pokryty plochami veřejných prostranství
■ plochy přírodní (NP) a biokoridory ÚSES se nesmějí až na odůvodněné výjimky (např. trasování biokoridoru přes I. nebo II. zónu CHKO) vzájemně překrývat
■ prvky stabilizovaných PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ stabilizované PRZV se nesmí překrývat s návrhovými PRZV
■ prvky ÚSES se nesmí vzájemně překrývat
■ prvky návrhových PRZV se nesmí vzájemně překrývat
■ plochy kultur (druhů a způsobů využití pozemků) se nesmí vzájemně překrývat
■ vybrané PRZV (ZP, LE, LX, NP, MN, AZ, AX) se musejí nacházet mimo zastavitelné plochy
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami přestaveb
■ zastavitelné plochy nemohou být překryty plochami změn v krajině
■ plochy přestaveb nemohou být překryty plochami změn v krajině
■ plochy a koridory s možností vyvlastnění (pro ÚSES) musejí být pokryty návrhovými prvky ÚSES
■ plochy přestaveb se nesmějí vyskytovat mimo zastavěné území
■ plochy změn v krajině se musejí nacházet mimo zastavěné území

 

3) kontroly naplnění atributů

■ každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití "na druhé úrovni územního plánu" (např. BO, VX, AZ, NP, ...), přičemž třetí úroveň (danou řetězci ".s", ".p", ".z", ".k", ".v" nebo ".o") nelze uplatnit pro územní rezervy
■ každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101, ...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti číselné řady v celém územním plánu obce.
■ každá rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce textový identifikátor R####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zasády jedinečnosti číslování
■ všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
■ prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ... ■ prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení; příklady správného vyplnění: 1. 3. 2020, 05.06.2021¨
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "*", "°" užívané pro jiné účely. Příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
■ VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis - číselný identifikátor shodný s identifikátorem příslušné návrhové plochy - plochy pro zpracování regulačního plánu a plochy pro ověření územní studií: všechny prvky musejí mít vyplněn jedinečný textový popis (název) - v případě použití separátoru (oddělovače) v CAD (MicroStation) datech nesmí před a za tímto separátorem existovat mezera
■ biocentra a biokoridory ÚSES musejí být popsány textovými řetězci NC/NCmezera*, NK/NKmezera*, RC/RCmezera*, RK/RKmezera*, LC/LCmezera* nebo LK/LKmezera*, kde * je libovolný další popis/označení
■ vrstvy řešené území a zastavěné území musejí mít uveden 6místný kód obce z RUIAN
■ zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru Z####, P####, K####, kde #### je číselný identifikátor shodný s příslušnou plochou dle výše uvedené zasády jedinečnosti číslování
■ plochy pro zpracování územních studií a plochy pro vydání regulačního plánu musejí mít uvedeno datum zpracování/vydání (požadovaný formát dd.mm.yyyy, např. 30.06.2022)
■ plochy pro zpracování územních studií, plochy pro zpracování dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu, plochy pro zpracování územní studie a dohody o parcelaci, plochy pro vydání regulačního plánu a dohody o parcelaci musejí být popsány ve vyjmenovaném pořadí podle vzoru US*, DO*, RP*, DU*, DR*, kde * je libovolný další popis/označení
■ části územního plánu s prvky regulačního plánu musejí být popsány podle vzoru U*, kde * je libovolný další popis/označení
■ plochy a koridory s možností vyvlastnění, plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva, plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva musejí být popsány podle vzoru: VD* (vyvlastnění pro DI), VT* (vyvlastnění pro TI), VK* (vyvlastnění pro protipovodňovou ochranu), VR* (vyvlastnění pro retenční schopnosti území), VU* (vyvlastnění pro ÚSES), VG* (vyvlastnění pro archeologii), VB* (vyvlastnění pro obranu), VA* (vyvlastnění pro asanace), PD* (předkupní právo pro DI), PT* (předkupní právo pro TI), PO* (předkupní právo pro občanskou vybavenost), PP* (předkupní právo pro veřejná prostranství), WD* (vyvlastnění i předkupní právo pro DI) nebo WT* (vyvlastnění i předkupní právo pro TI), kde * je další popis, vycházející z popisu příslušných VPS, VPO, AO, VP
■ další textové atributy (např. POPIS1, Etapizace, ...) jsou uvedeny v dokumentacích aktuálních datových modelů a existují z důvodu zachování relací s daty územních plánů v předchozích datových modelech, resp. jako nepovinné jsou jen uplatňovanou možností v územních plánech a nejsou vždy předmětem kontrol

 

4) propojení regulativů s datovou částí

■ soulad výčtu souborů "regulativů" (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových a rezervních ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení)

 

 

související odkazy a dokumenty:

Standard jednotného digitálního zpracování územně plánovacích dokumentací Zlínského kraje

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí, středa 8:00 - 17:00
všechna pracoviště vč. podatelny

  • úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
podatelna krajského úřadu
(ostatní pracoviště pouze po objednání)
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap