[neaktuální] Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

  • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 304_text_navrh.doc a 304_text_oduvodneni.doc, kde 304 = třímístné číslo obce. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti) v jakékoliv podobě (ať už analogové, či digitální v jednom z výše uvedených formátů, resp. ve formátu PDF pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
  • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným kompendiem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části).
  • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (viz. výše) z textové části pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití použité v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_BI.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a BI = kód plochy s rozdílným způsobem využití. Pro kódy s hvězdičkou (P*, T*, atd.) se použije v názvu souboru zástupný symbol kroužek, např. 304_P°.doc
  • Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) k územnímu plánu obsahující informace: o zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byl ÚP zpracováván (datum použité katastrální mapy), o datumu nabytí účinnosti ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_metadata.doc, kde 304 = třímístné číslo obce
  • Plotfily a pdf pro všechny výkresy ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru
  • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_DGN , kde 304 = třímístné číslo obce
  • SHP soubory poskytnuté oddělením územně-technických informací odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu K+K (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu K+K) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 


Náležitosti (urbanistické a technologické) kontrolované v programu KaK 2012

předpoklad:
Všechny prvky navrhované územním plánem musí být řešeny plošně (plocha pro umístění ...) >> plochy s rozdílným způsobem využití s průmětem do souborů funkcni_vyuziti_*.dgn, resp. up_*.shp .
Všechny další prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, atd.) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají se (kopírují) z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1
upozornění: u kontrolního nástroje KaK 2012 je nastavena nulová tolerance přesnosti tvorby dat, je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob kopírování používat.

Kontrola vybraných vrstev územního plánu v KaK 2012 (např. zastavěné území, plochy s rozdílným způsobem využití) je vztažena na aktuální katastrální mapu (DKM, KMD, KM-D nebo OMP-V, vždy ne starší než 1 rok), z toho důvodu je nutné všechny prvky územního plánu konstruovat nad takovýmto mapovým podkladem a není možné (až na odůvodněné výjimky, např. prodloužení p