Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje + náležitosti kontrolované prostřednictvím nástroje KaK 2012 Zlínského kraje

 • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 304_text_navrh.doc a 304_text_oduvodneni.doc, kde 304 = třímístné číslo obce. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti) v jakékoliv podobě (ať už analogové, či digitální v jednom z výše uvedených formátů, resp. ve formátu PDF pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (= regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění + dalšími náležitostmi z textové části ÚP (např. definice příslušných použitých pojmů, apod.)) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným kompendiem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části).
 • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (viz. výše) z textové části pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití použité v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_BI.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a BI = kód plochy s rozdílným způsobem využití. Pro kódy s hvězdičkou (P*, T*, atd.) se použije v názvu souboru zástupný symbol kroužek, např. 304_P°.doc
 • Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) k územnímu plánu obsahující informace: o zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byl ÚP zpracováván (datum použité katastrální mapy), o datumu nabytí účinnosti ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_metadata.doc, kde 304 = třímístné číslo obce
 • Plotfily a pdf pro všechny výkresy ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_01.000 a 304_01.pdf , kde 304 = třímístné číslo obce a 01 = číslo výkresu
 • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_DGN , kde 304 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu K+K (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu K+K) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 


Náležitosti (urbanistické a technologické) kontrolované v programu KaK 2012

předpoklad:
Všechny prvky navrhované územním plánem musí být řešeny plošně (plocha pro umístění ...) >> plochy s rozdílným způsobem využití s průmětem do souborů funkcni_vyuziti_*.dgn, resp. up_*.shp .
Všechny další prvky (např. VPS, plochy s předkupním právem, plochy přestavby, atd.) jsou z těchto ploch odvozeny, přebírají se (kopírují) z ploch s rozdílným způsobem využití v podobě 1:1
upozornění: u kontrolního nástroje KaK 2012 je nastavena nulová tolerance přesnosti tvorby dat, je tedy bezpodmínečně nutné z důvodu eliminace chyb tento způsob kopírování používat.

Kontrola vybraných vrstev územního plánu v KaK 2012 (např. zastavěné území, plochy s rozdílným způsobem využití) je vztažena na aktuální katastrální mapu (DKM, KMD, KM-D nebo OMP-V, vždy ne starší než 1 rok), z toho důvodu je nutné všechny prvky územního plánu konstruovat nad takovýmto mapovým podkladem a není možné (až na odůvodněné výjimky, např. prodloužení projednávání) použít mapový podklad staršího data.

Závazné technologické postupy tvorby z hlediska nástroje KaK 2012 čistých dat jsou obsaženy v souborech Sjednoceni_dUPD_DGN.doc (součást balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation) a Sjednoceni_dUPD_ESRI.doc (součást balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI).

 

1) kontroly "úplnosti" datové sady
- vrstva "hranice řešeného území" musí v datech povinně existovat
- plochy s rozdílným způsobem využití, kultury (druhy a způsoby využití pozemků) a BPEJ nesmí obsahovat otvory v datech, tzn. celé řešené území musí být těmito daty 100% pokryto
 - plochy (plochy s rozdílným způsobem využití, VPS, VPO, asanace, biokoridory,...) se nesmí v rámci jednoho typu překrývat


2) topologické kontroly vztahů mezi vrstvami
- žádný jev územního plánu nesmí přesahovat hranici řešeného území
- plochy VPS musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy VPO musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy asanací musejí být pokryty návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití
- plochy VPO se nesmějí překrývat s plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou ploch v "průsečících ((průnicích návrhových ploch))" s plochami VPS (s předkupním právem))
- plochy VPS musejí být pokryty plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy pro ně postačuje zřízení věcného břemene) nebo vyvlastnění
- plochy asanací musejí být pokryty plochami s možností vyvlastnění
- navržená veřejná prostranství musejí být pokryta plochami s možností uplatnění předkupního práva (s výjimkou situace, kdy předkupní právo není (nebude) vymezeno v ÚPD)
- veřejná prostranství nesmějí být pokryta plochami s možností vyvlastnění
- veřejná prostranství nesmějí být pokryta plochami VPS, VPO nebo asanací
- plochy s možností vyvlastnění musejí být pokryty některou z vrstev VPS, VPO nebo asanací
- plochy s možností uplatnění předkupního práva musejí být pokryty některou z vrstev VPS nebo veřejných prostranství
- plochy územních rezerv se nesmějí překrývat s návrhovými plochami s rozdílným způsobem využití (s výjimkou překrývajících se ploch se stejným kódem u návrhové a rezervní plochy (tato výjimka V PŘÍPRAVĚ))
- biokoridory (překryvná vrstva) se mohou nacházet na vybraných "přírodních" plochách s rozdílným způsobem využití (K, L, LX, P, W, WP, WT, Z*, ZP) nebo na místě "průsečíků (průniků návrhových ploch)" v případě, že tento "průsečík" sousedí minimálně se 2 plochami překrytými biokoridorem nebo plochami přírodními (P)
- stabilizované biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet mimo návrhové plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové biokoridory (překryvná vrstva) se musejí nacházet mimo stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití
- stabilizovaná biocentra (překryvná vrstva) se nesmějí vyskytovat mimo vybrané stabilizované plochy (P, výjimečně WT)
- návrhová biocentra (překryvná vrstva) se nesmějí vyskytovat mimo vybrané návrhové plochy (P, výjimečně WT)
- plochy přírodní (P) a biokoridory (překryvná vrstva) se nesmějí vzájemně překrývat
- navržené přírodní plochy (P) musejí být pokryty plochami VPO
- zastavitelné typy ploch s rozdílným způsobem využití se musejí nacházet uvnitř hranic zastavitelných ploch; neuplatňuje se pro koridory technické infrastruktury, u kterých není účelné z důvodu jejich předpokládaného malého procenta zastavitelnosti vymezovat zastavitelné plochy
- stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití nesmí být pokryty zastavitelnými plochami
- vybrané plochy s rozdílným způsobem využití (K, P, L, LX, S*, Z a Z.1) se musejí nacházet mimo zastavěné území a zastavitelné plochy
- vybrané stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití (B, BH, BI, BX, O, OV, OV.1, OV.2, OV.3, OV.4, OV.5, OV.6, OH, OK, OK.1, OK.2, OK.3, OK.4, OW, OL, P*, PV, PZ, S, SO, SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SP, SX, V, VP, VD, VZ, VX, Z*) se musejí nacházet uvnitř zastavěného území
- plochy určené k rozlivu povodně (poldry) se musejí nacházet mimo zastavěné území
- plochy určené k rozlivu povodně mohou být vymezeny pouze nad vybranými "přírodními" (Z, Z.1, K, L, LX, P, W, WT, S*) či v odůvodněných případech stabilizovanými dopravními plochami (D, DS, DZ, DV, DL)
- plochy určené k rozlivu povodně se nesmějí překrývat s návrhovými zastavitelnými plochami (s výjímkou (V PŘÍPRAVĚ, vyznačená chyba v K+K není relevantní) ploch W, WT)
- plochy sídelní zeleně (Z*, ZP) se nesmí vyskytovat mimo zastavěné území
- plochy přestavby musí být pokryty zastavitelnými plochami
- zastavitelné plochy mohou být pokryty zastavěnou plochou pouze tehdy, když přes ně existuje plocha přestavby
V PŘÍPRAVĚ

3) kontroly naplnění atributů
- každá stabilizovaná, návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden kód využití (např. B, V, Z, K,...)
- každá návrhová a rezervní plocha s rozdílným způsobem využití musí mít uveden v rámci územního plánu obce jedinečný číselný identifikátor > 0 (např. 1, 3, 4, 5, 11, 13, 101,...), nesmí existovat duplicity v identifikátorech, číselná řada nemusí být spojitá. Pokud existuje potřeba použít identifikátor i u stavových ploch s rozdílným způsobem využití, platí i zde zachování jedinečnosti číselné řady v celém územním plánu obce.
- všechny prvky BPEJ musejí mít vyplněn pětimístný nebo dvoumístný číselný kód BPEJ (1. část textu) - např. 35800, 30200, 99, ...
- prvky BPEJ s číselným kódem jiným než 99 (resp. s kódem 23, 26, 29, 30, 34, 35 do 31.12.2012) musejí mít správně vyplněn stupeň ochrany (2. část textu) - římská číslice s tečkou, např. I., V., ...
- prvky zastavěného území musí být opatřeny datumem vymezení; příklady správného vyplnění: 1. 3. 2015, 05.06.2015, 19.11.2014
- VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn textový popis; popisy několika ploch VPS, VPO a asanací se mohou shodovat v případě, že se jedná o soubor ploch přerušený jinými plochami; u VPS nebo VPO přebíraných ze ZÚR musí textový popis obsahovat řetězec "(ZÚR)"; popis ploch VPS, VPO a asanací v místě "průsečíku" musí obsahovat separátor "×" (slovy: matematické krát), popis ploch VPS, VPO a asanací nesmí obsahovat řetězec "x" nebo "X", resp. speciální znaky typu "*", "°" užívané pro jiné účely.
příklady textových popisů VPS, VPO, asanací: DS1(ZÚR)×plynovod15×K5 ; komunikace11 ; TE1×LBK1(ZÚR) ; ...
- VPS, VPO, asanace: všechny prvky musejí mít vyplněn číselný popis - číselný identifikátor shodný s identifikátorem příslušné návrhové plochy
- plochy pro zpracování regulačního plánu a plochy pro ověření územní studií: všechny prvky musejí mít vyplněn jedinečný textový popis (název)
- v případě použití separátoru (oddělovače) v CAD (MicroStation) datech nesmí před a za tímto seperátorem existovat mezera


4) propojení regulativů s datovou částí
- soulad výčtu souborů "regulativů" (povolené formáty DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s výčtem kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a s výčtem identifikátorů návrhových a rezervních ploch s rozdílným způsobem využití (resp. stavových ploch v případě potřeby odlišení)

 

 související odkazy a dokumenty:

Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje
Datový model CAD dÚP HKH 2007
Datový model CAD ZdUP
Datový model GIS dÚP HKH 2007
Datový model GIS ZdUP
metodika Sjednocení ZdUP HKH 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí CAD (MicroStation)
metodika Sjednocení ZdUP HKH 2007-2012 - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI
vzorová CAD (MicroStation) data Sjednocení dÚP HKH 2007 - verze ÚP
vzorová CAD (MicroStation) data ZdUP - verze ÚP
vzorová ESRI data Sjednocení dÚP HKH 2007 - verze ÚP
vzorová ESRI data ZdUP - verze ÚP
Předpis podoby výkresů územního plánu
Postup zpracování Změn územních plánů v metodice Zlínského kraje Sjednocení digitálního územního plánu 2007-2012
Zásady tvorby ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu
Zásady používané při tvorbě textových částí územního plánu
Předpis podoby kapitoly F textové části návrhu územního plánu

související dokumenty:

.zip vzorové regulativy 744,47 kB
.xls obce Zlínského kraje 56,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.