Předkládání evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru / rybníkářství

01.   Základní informace k životní situaci:

Rybníkář nebo uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství resp. v rybářském revíru v souladu s ust. § 3 odst. 4 resp. ust. § 11 odst. 5 – 7 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle ust. § 21 až 24 tohoto zákona nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

02.   Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru nebo rybníkářem ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.

03.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je hospodaření v režimu rybníkářství ve smyslu ust. § 2 zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství nebo povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru.

Rybníkář podá písemně Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení podle přílohy č. 1 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, včetně identifikace rybníkáře podle tabulky A přílohy 1 této vyhlášky.

Uživatel rybářského revíru podá písemně Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru podle přílohy č. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, včetně identifikace uživatele rybářského revíru podle tabulky A přílohy 1 této vyhlášky

04.   Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním evidence.

05.   Na které instituci životní situaci řešit:

Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

6. Kontaktní osoby:

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

07.   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsanými formuláři jsou:

-          Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení

-          Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru.

Tiskopisy jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění. Identifikace rybníkáře nebo uživatele rybářského revíru je uvedena v tabulce A přílohy 1 vyhlášky.

08.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

09.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rybníkář a uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství resp. v rybářském revíru a předkládat ji nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy rybářství.

10.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, § 3 odst.4 a§ 11 odst. 7.

11.   Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

12.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud rybníkář či uživatel rybářského revíru požadovanou evidenci sám nepředloží, je vyzván orgánem státní správy rybářství k splnění této povinnosti v náhradní lhůtě.

13.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Osoba, která nesplní povinnost danou jí v ust. § 3 odst. 4 resp. § 11 odst. 5 – 7 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství se dopouští přestupku podle ust. § 30 nebo 31 tohoto zákona, a lze jí uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (fyzická osoba) resp. do výše 50 000 Kč (právnická nebo podnikající fyzická osoba).

14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31. 10. 2019

15. Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

dokumenty ke stažení

.pdf EVIDENCE PŘÍLOHA 1 VYHL. A IDENTIFIKACE 66,95 kB
.xls EVIDENCE PŘÍLOHA 1 VYHL. A IDENTIFIKACE 136 kB
.pdf EVIDENCE PŘÍLOHA 5 VYHL. 94,03 kB
.xls EVIDENCE PŘÍLOHA 5 VYHL. 91 kB
aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap