Předčasné užívání stavby silnice I. třídy

01. Pojmenování (název) životní situace
Povolení předčasného užívání stavby silnice I.třídy.

02. Základní informace k životní situaci

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník, ev. jeho zplnomocněný zástupce.
04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro získání povolení předčasného užívání je potřebné podat řádně vyplněnou žádost.  U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby. Dále k žádosti doloží závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů.  U staveb silnic I.třídy vždy doloží i stanovisko Policie ČR-Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie a souhlas majetkového správce silnice I.třídy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín (pokud ŘSD ČR není stavebníkem).

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podat žádost o předčasné užívání stavby na předepsaném formuláři s přílohami uvedeným v části „B“ žádosti k speciálnímu stavebnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství


07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Ing. Emilie Klinkovská, tel.: 577 043 505 

Ing. arch. Vladimír Zicháček, tel.: 577043506 

Ing. Jaroslav Urban Ph.D., tel.: 577043521                                                                

Bc. Libor Svobodník, tel.: 577043535

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

- žádost o předčasné užívání stavby se všemi předepsanými přílohami

- doklad totožnosti nebo výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby)

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář – žádost o povolení předčasného užívání stavby, který je přílohou č. 13 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, je ke stažení zde: http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatek je stanoven zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v položce č. 18 odst.8 sazebníku správních poplatků ve výši 1 000,- Kč. Úhrada se provede na základě výzvy k zaplacení správního poplatku bezhotovostním převodem nebo v hotovosti na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje. Poplatek je splatný při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu (vydání rozhodnutí).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle správního řádu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od podání žádosti. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo řízení přerušeno.

12. Kdo jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení, je vymezen zákonnou úpravou v ust.§123 stavebního zákona a kromě stavebníka jsou to: zhotovitel stavby a vlastník stavby.

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, neboť je nutné k žádosti doložit mj. geometrický plán a geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

vyhláška č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení předčasného užívání lze podat odvolání k Ministerstvu dopravy prostřednictvím správního úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 178 přestupky - pokuta do výše 500 000 Kč; § 180 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - pokuta do výše 500 000 Kč.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy, krajské úřady.

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s odpovědným pracovníkem.
21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. kontaktní osoba
Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí oddělení silničního hospodářství
24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
31.08.2014

25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
31.08.2014

26. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

U silnic I.třídy je neopomenutelným dotčeným orgánem Policie ČR – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie. Účastníkem řízení je vždy i majetkový správce silnic I.třídy – Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín.

aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap