Pravidla týkající se výzvy k předkládání žádostí

2.1 Kriteria přijatelnosti žádostí
Existují tři soubory kriterií přijatelnosti, které se dotýkají:
 • způsobilosti žadatelů,
 • způsobilosti projektů,
 • způsobilosti výdajů.
2.1.1 Způsobilost žadatele
1. Aby žadatelé mohli získat podporu, musí splňovat následující základní podmínky:
 • být fyzickou osobou s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, dosáhnout věku 18 – 50 let, potvrzený zájem o včelaření – doložený vyjádřením místně příslušné základní organizace ČSV, o.s. (žadatel nemusí být členem ČSV, o.s.v době podání žádosti o podporu, ale doporučuje se stát se členem v případě získání dotace v daném roce. Každý vybraný žadatel by se měl ve vlastním zájmu přihlásit u své ZO ČSV o.s. v místě svého bydliště nebo nejbližší ZO, která mu vysvětlí výhody členství v ČSV, zastřešení formou pojištění proti úrazům a také možností získání náhrad v případě vzniku škod na včelstvech nebo včelařském zařízení - ze svépomocného fondu ČSV o.s.).
 • nesmí vlastnit do doby podání žádosti žádné úly ani včelstva;
 • být přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník;
 • mít stabilní a dostatečné zdroje financování, aby byla zajištěna kontinuita činnosti po celé trvání projektu.
2. Potenciální žadatel je oprávněn předložit žádost o poskytnutí podpory na základě výzvy k předkládání žádostí jestliže:
 1. všech částech formuláře „Žádost o poskytnutí podpory“, uvede úplné a pravdivé požadované údaje,
 2. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
 3. má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši a struktuře (neakceptovatelné je spolufinancování prostřednictvím leasingu),
 4. oznámí bez zbytečného odkladu poskytovateli podpory (Zlínský kraj) veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti o poskytnutí podpory v průběhu jejího posuzování,
 5. celková suma jím čerpaných podpor tzv. malého rozsahu (“de minimis”) v rámci jakéhokoliv dalšího programu (který spadá pod pravidlo “de minimis”), nepřesáhne v součtu s touto žádostí stanovenou hranici ve výši 7.500,- EUR za období 3 let.,
 
2.1.2 Způsobilost projektu
Velikost projektu
Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na podpory pro jednotlivé projekty, které mohou být financovány tímto podprogramem:
 • minimální částka: 5.000,- Kč/ 1 žadatel
 • maximální částka: 10.000,- Kč/ 1 žadatel
Požadovaná podpora musí být žadatelem zaokrouhlena na celé stokoruny dolů. V případě, že tak neučiní, bude zaokrouhlení provedeno poskytovatelem podpory.
Mimo-to podpora nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu ze strany poskytovatele. Zbývající část celkových způsobilých výdajů projektu musí být financována z vlastních zdrojů žadatele.
Trvání projektu
Termín ukončení realizace projektů je stanoven na 30.9. 2010 pro vybrané příjemce podpory a 30.11.2010 pro vybrané náhradníky (náhradník = v případě odstoupení od smlouvy vybraným žadatelem, nebo nedočerpáním uvolněných finančních prostředků vybranými žadateli. Vybraní náhradníci budou o této situaci písemně informováni počátkem měsíce října 2010).
Územní vymezení
Aktivity projektů musí být umístěny ve Zlínském kraji.
Typ aktivit
Nákup základního vybavení pro začínajícího včelaře
Počet návrhů na jednoho žadatele
Žadatel může předložit maximálně 1 projektový návrh.
 
2.1.3 Způsobilost výdajů projektu
Pro podporovaný projekt mohou být brány v úvahu pouze způsobilé výdaje. Částky uvedené ve formuláři „Žádost o poskytnutí podpory“ musí obsahovat odhad těchto výdajů.
V případě pochybností o způsobilosti některých výdajů projektu, nebo v případě, že část výdajů je identifikována jako nezpůsobilá k podpoře, bude žadatel vyzván, aby telefonicky nebo e-mailem ve lhůtě do 7 pracovních dnů žádost doplnil, příp. vysvětlil nebo v případě nezpůsobilých výdajů se kladně či záporně vyjádřil k zájmu realizovat projekt i při snížení celkových způsobilých výdajů projektu.
 
Aby mohly být výdaje považovány v kontextu projektu za způsobilé, musí:
 • být v souladu s českou legislativou;
 • být reálné a nemohou mít podobu paušálních částek;
 • být nezbytné pro uskutečnění projektu a musí vyhovovat zásadám zdravého finančního řízení, zvláště efektivnosti, přiměřenosti a hospodárnosti;
 • být vynaloženy během doby realizace projektu (tj. až po dni předložení žádosti o poskytnutí podpory);
 • být skutečně vynaloženy, být zachyceny v účetnictví příjemce, být prokazatelné a podložené fotokopiemi prvotních dokladů.
Způsobilé výdaje:
 1. povinné základní vybavení: minimálně 3 úly nástavkové s oddělitelným dnem (umožňující jednoduchost a rychlost obsluhy a hlavně operativnost při případném léčení včelstev),
 2. doporučené základní vybavení: 3 včelstva, ochranný oblek, ochranná kukla (nebo závoj), ochranné rukavice, 4 kg voskových mezistěn, kuřák včelařský a další pomůcky:(jako jsou - rojáček, rozpěrák, včelařský drátek, elektrický zatavovač mezistěn).
(Pozor:ve formuláři „Žádost o poskytnutí podpory“ vyplníte v předepsaném seznamu pouze vybavení, které si budete pořizovat. Základní vybavení – to si musíte pořídit vždy !!! )
 
Daň z přidané hodnoty: pro příjemce podpory je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem.
 
Nezpůsobilé výdaje: vybavení, které není uvedeno v předchozím odstavci (způsobilé výdaje)
 
2.2. Požadavky na zpracování žádosti
 
2.2.1 Formulář „Žádost o poskytnutí podpory“ a povinné doklady
Formulář „Žádost o poskytnutí podpory“, je nutné vyplnit pečlivě a co možná nejjasněji, aby bylo usnadněno její vyhodnocení. V letošním roce došlo k následujícím úpravám:
 1. formulář se vyplní a podá elektronicky pomocí programu 602XML Filler a prostřednictvím sítě Internet se odešle. Program je volně přístupný ke stažení a bezplatnému užívání.
 2. formulář se po úspěšném elektronickém odeslání 1x vytiskne, podepíše žadatelem v příslušných kolonkách a zašle na níže uvedenou adresu společně s požadovanými přílohami.
Ad 1) Program 602XML Filler je ke stažení na webových stránkách Zlínského kraje (je součástí u vyhlášeného Podprogramu) společně s metodikou pro bezkolizní stažení. Ve formuláři „žádosti o poskytnutí podpory“ se vyplňují pouze žluté kolonky (v případě chyby, nebo opomenutí vyplnění některého z polí, Vás program sám upozorní, že se vyskytla chyba, nebo že jste některou z hodnot nevyplnili). Po správném vyplnění celé žádosti kliknete na tlačítko „Odeslání žádosti“. Pokud proběhne odeslání v pořádku, vygeneruje se na první stránce žádosti i tzv. „registrační číslo“ (které pak budete používat v případě dalších konzultací a pro vyznačení na obálku při písemném odeslání žádosti). Pak se Vám nabídne tlačítko s nápisem „Tisk“. Elektronicky vyplněný formulář odešlete prostřednictvím internetu k zaregistrování - na uvedenou adresu: zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz,
Ad 2) Po vyplnění a odeslání formuláře elektronicky si provedete 1x tisk (již i s vygenerovaným registračním číslem) a podepíšete se v příslušných kolonkách. Takto podepsaný formulář zašlete (nebo doručíte osobně) společně s přílohami na níže uvedenou adresu poskytovatele.
 
Povinné přílohy k písemné žádosti:
 1. samostatné vyjádření předsedy místně příslušné ZO ČSV, o.s. (podle plánovaného umístění úlů) společně s otiskem razítka a podpisem předsedy,
 2. samostatně vyplněný a podepsaný formulář „Kontrolní seznam“ (je uveden jako příloha k žádosti).
Tady vyplňujete požadované informace pouze v horní část tabulky (tj. podpis, místo a datum).
 
 
2.2.2 Způsob podávání žádostí
Žádosti:
 1. musí být elektronicky zaslány na výše uvedenou e-mailovou adresu a
 2. písemné výtisky společně s přílohami pak budou doručeny poštou nebo osobně na adresu:
Zlínský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
Na obálce v levém horním rohu musí být vyznačeno:
 1. označení podprogramu (PF 08 – 10), pod kterým byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí a za lomítkem napíšete své vygenerované registrační číslo (které se objeví na titulní stránce formuláře elektronické žádosti při kompletním a bezchybném vyplnění a jejím odeslání – např. PF 08 – 10/018),
 2. pod označení podprogramu pak dopíšete své úplné jméno a adresu a
 3. dále pak zřetelně viditelný text - Neotvírat před zasedáním komise k otevírání obálek.
Doručitelům písemných žádostí předaných osobně bude vydáno podepsané a datované potvrzení o přijetí.
Písemné žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem nebo pouze e-mailem) nebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty.
 
2.2.3 Konec lhůty pro příjem žádostí
Konec lhůty pro příjem elektronických a písemných žádostí je stanoven na 26.2.2010 do 12:00 hod.. V této lhůtě je nutné doručit nejen elektronickou, ale i písemnou žádost na výše uvedené adresy.
Žádosti o poskytnutí podpory doručené po uplynutí lhůty pro příjem žádostí vrátí výkonný útvar uzavřené s průvodním dopisem nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení zpět žadateli.
 
2.2.4 Další informace
V době od zveřejnění výzvy k předkládání elektronických a písemných žádostí do konce stanovené lhůty pro příjem jednotlivých žádostí, mohou žadatelé požadovat dodatečné relevantní informace k vypracování žádosti (omezte prosím počty žádostí vzhledem k většímu počtu potenciálních žadatelů).
Dotazy lze zasílat e-mailem nebo faxem na adresné spojení uvedené níže, s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní výzvu k předkládání žádostí (PF 08-10), nebo i telefonicky.
Kontaktní osoba: ing. Zdeněk Chvátal, Ph.D.
E-mailová adresa: zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz
Telefon: 577 043 354
FAX: 577 043 352
 
 
2.3 Otevírání obálek, posouzení administrativní shody a kontrola přijatelnosti
Po otevření obálek s písemnou žádostí bude provedeno posouzení administrativní shody (tzn. kompletnost dokumentace žádosti) a kontrola přijatelnosti (způsobilost žadatele, způsobilost projektu a způsobilost výdajů projektu).
V případě, že:
a) chybí některé dokumenty, příp. některé části formuláře „Žádosti o poskytnutí podpory“ nejsou vyplněny nebo,
b) jsou pochybnosti o způsobilosti žadatele nebo,
c) jsou pochybnosti o způsobilosti projektu nebo,
d) jsou pochybnosti o způsobilosti některých výdajů projektu, příp. část výdajů je identifikována jako nezpůsobilá k podpoře,
bude žadatel požádán telefonicky nebo e-mailem ve lhůtě do 5 pracovních dnů o doplnění, vysvětlení nebo v případě nezpůsobilých výdajů o kladné či záporné vyjádření k zájmu realizovat projekt i při snížení celkových způsobilých výdajů projektu za jinak stejných podmínek.
 
Výkonný útvar odešle nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne ukončení posouzení administrativní shody a kontroly přijatelnosti dopis těm žadatelům, jejichž žádosti nesplnily podmínky přijatelnosti nebo administrativní shody ani po lhůtě na jejich doplnění.
2.4 Hodnocení a výběr nejvhodnějších žádostí
Žádosti, které prošly posouzením administrativní shody a kontrolou přijatelnosti, budou hodnoceny v souladu s hodnotícími kriterii obsaženými ve vyhodnocovací tabulce.
Vyhodnocovací tabulka
 
Oddíl
Počet bodů
1. Význam projektu
50
1.a) Žádost o poskytnutí podpory se týká potřeb omlazení členské základny ČSV, o.s. na území Zlínského kraje
30
1.b) Cílové skupiny jsou jasně definovány, je zřejmý přínos žádosti z hlediska potřeb těchto skupin (začínající mladí včelaři)
10
1.c) Přínos žádosti o poskytnutí podpory je významný z hlediska cílů podprogramu.
10
2. Plán aktivit a rozpočet žádosti
30
2.a) Navrhované aktivity jsou provázané, vhodné a praktické.
10
2.b) Návrh obsahuje objektivně ověřitelné ukazatele výstupů projektu.
10
2.c) Navrhované výdaje jsou nezbytné, přiměřené a efektivní pro realizaci projektu.
10
3. Specifická kritéria
20
3.a) Podpora oblastí nejvíce postižených morem včelího plodu, roztočem varroa a oblasti doposud neobsazené včelstvy.
3.b) Žadatel podává žádost opakovaně a nebyl doposud vybrán
10
10
Maximální počet bodů
100
 
Při hodnocení žádostí bude postupováno následovně:
· každému kritériu je určen počet bodů, který bude žádosti udělen v případě odpovědi na toto kritérium „ano“;
· v případě odpovědi „ne“ nebude žádosti přidělen žádný bod;
· v případě, že kritérium bude naplněno pouze částečně (tj. odpověď na toto kritérium bude „ano - částečně“), bude žádosti přidělen poloviční počet bodů určených danému kritériu.
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap