Pravidla pro vydávání obecně závazných vyhlášek

 

Pravidla pro vydávání obecně závazných vyhlášek obcí

Úvodem upozorňujeme na to, že Krajský úřad není v oblasti Obecně závazných vyhlášek (dále je OZV) metodickým orgánem ani orgánem dozoru. V případě požadavku na řešení konkrétní problematiky ve vztahu k OZV doporučujeme kontaktovat územní pracoviště Ministerstva vnitra ČR ve Zlíně, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín, tel. 577 012 146, fax 577 012 145, dozorzl@mvcr.cz.

Doporučujeme při tvorbě nařízení postupovat v souladu s Legislativními pravidly vlády. S ministerstvem vnitra je možné návrhy OZV konzultovat. Podle zákona o obcích platí, že obec je povinna schválené OZV zasílat Ministerstvu vnitra.

Základní principy tvorby OZV

Obecně závazné vyhlášky obcí jsou právním předpisem vydávaným zastupitelstvem obce v samostatné působnosti.

Co je obec oprávněna prostřednictvím OZV regulovat?

Zmocnění pro vydání OZV je dáno:

  • konkrétním zmocněním ve zvláštním zákoně (např. § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území), nebo

  • obecným zmocněním v § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství atd.).

Je-li dáno zmocnění k vydání OZV zvláštním zákonem, je obec vázána zněním takového zmocnění.

Obce by v OZV neměly upravovat to, co je upraveno již zvláštním zákonem a dále záležitosti svěřené do přenesené působnosti obce či kraje. Uvedené neplatí, pokud regulací obec sleduje odlišný cíl. V takovém případě je zcela nutné cíl regulace v OZV přesně vymezit.

Jakým způsobem postupovat při tvorbě OZV?

Zásadně platí, že regulace musí být přijímána pouze v takovém rozsahu, aby byl jejím prostřednictvím naplněn sledovaný cíl. Při tvorbě OZV je nutné mít na paměti, že regulace prostřednictvím OZV musí být v první řadě přiměřená. Musí tedy splňovat obecný princip proporcionality, a to z hlediska:

a) plošné přiměřenosti – tedy vymezení pouze nezbytného území obce dotčeného regulací; plošné zákazy by měly být zcela výjimečné a lze je v souladu s judikaturou Ústavního soudu připustit pouze u regulace hazardu nebo prostituce;

b) časové přiměřenosti;

c) přiměřenosti ukládaných zákazů a povinností.

Při tvorbě OZV je taktéž důležité odpovědně přistupovat i k jazykové stránce textu. OZV by měla být srozumitelná, určitá a neměla by připouštět dvojí výklad. Pokud OZV pracuje s pojmy, které nejsou právními předpisy definovány, je nutné takové pojmy vymezit přímo v OZV, aby v případě aplikace OZV v praxi nedocházelo k interpretačním sporům. V případě, že OZV pracuje s pojmy právními předpisy definovanými, pak se nelze od definice těchto pojmů v OZV odchýlit, resp. OZV musí pracovat se zákonným obsahem těchto pojmů, nikoli s vlastní definicí (např. definice pojmu „komunální odpad“ podle zákona o odpadech).

Na co si dát při tvorbě OZV pozor?

Regulace by neměla být diskriminační. Z hlediska přístupu k občanům obce by měl být pokud možno zachován rovný přístup.

V případě, že se obec rozhodne určitou skupinu občanů zvýhodnit, nebo naopak podrobit přísnější regulaci, pak pro uplatnění takového rozdílného přístupu musí existovat objektivní a rozumný důvod.

Při přijímání takové OZV je tak nutné v prvé řadě posoudit, zda vůči subjektům, které se nacházejí ve stejném nebo obdobném postavení, není postupováno rozdílně, bez toho, aby k takovému postupu existoval objektivně daný rozumný důvod (např. osvobození od poplatků).

Je obec povinna vymáhat dodržování OZV?

Dodržování stanovených povinností je obec povinna kontrolovat a jejich neplnění důsledně vymáhat. Výsledkem regulace by tedy neměly být povinnosti, které obec vymáhat není schopna.

Je také třeba zvážit, zda nastavená regulace je v prostředí obce aplikovatelná, zda existuje orgán obce, který by plnění povinností kontroloval (např. obecní policie) a zda je zde ochota orgánů obce danou povinnost vymáhat.

Od kdy jsou občané obce povinni se OZV řídit?

Platnost OZV je podmíněna jejím vyhlášením, neboli zveřejněním (vyvěšením) na úřední desce po dobu 15 dní. Není-li stanovena pozdější účinnost, nabývají OZV účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení.

Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější datum účinnosti. Nejdříve je však možné jako den účinnosti OZV stanovit den jejího vyhlášení. Datum účinnosti v takovém případě je nutné výslovně v OZV uvést. Patnáctidenní lhůtu není vhodné zkracovat, neboť tato lhůta slouží k tomu, aby měli občané obce možnost se s právním předpisem seznámit.

Přistoupí-li obec ke zkrácení patnáctidenní lhůty, musí dle ustálené soudní praxe (Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) pro zkrácení existovat objektivní důvod a naléhavý obecný (nikoli obecní) zájem. Taková praxe tedy musí být zcela výjimečnou záležitostí, přičemž při zkrácení lhůty pro nabytí účinnosti nemůže na straně obce docházet k průtahům např. při podpisu OZV, mezi podpisem a jejím vyhlášením.

aktualizováno: 23.5.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap