Pravidla pro nařízení

Platnost a účinnost nařízení

Nařízení obce nabývá platnosti vyhlášením, tj. dnem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Vyhlášení nařízení obce se provede vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Nařízení obce se vyvěšuje na úřední desku tak, že se vyvěsí jeho stejnopis opatřený datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení na úřední desce.

Nařízení obce nabývá účinnosti:

a)  patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, nebo

b)  pozdějším v něm výslovně stanoveným dnem, nebo

c)  výjimečně dřívějším v něm výslovně stanoveným dnem, nejdříve však dnem vyhlášení, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. I když je stanovena dřívější účinnost, musí být nařízení vyvěšeno nepřetržitě nejméně 15 dnů na úřední desce.

 

Evidence nařízení

Obec vede evidenci právních předpisů (tedy Obecně závazných vyhlášek i Nařízení), které vydala. Evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti.

Vzor evidence právních předpisů naleznete v dokumentech ke stažení.

Právní předpisy obce se označují pořadovými čísly.  Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku. Obecně závazné vyhlášky i nařízení mají jednotnou číselnou řadu (tzn. pokud obec vydala v roce 2018 OZV, označí ji číslem 1/2018, pokud následně obec vydá nařízení označí jej číslem 2/2018, další obecně závazná vyhláška je označena číslem 3/2018, atd.).

dokumenty ke stažení

.doc 01_Pravidla pro vydávání nařízení 54 kB
.pdf 01_Pravidla pro vydávání nařízení 222,25 kB
.xlsx 01-1-2_Vzor evidence právních předpisů k vyplnění 10,95 kB
.pdf 01-1-2_Vzor evidence právních předpisů k vyplnění 87,46 kB
.xlsx 01-1-2_Vzor evidence právních předpisů 11,56 kB
.pdf 01-1-2_Vzor evidence právních předpisů 191,84 kB
aktualizováno: 20.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap