STUDIE OCHRANY PŘED POVODNĚMI
NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
      třída Tomáše Bati 21,  761 90 Zlín 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Úvod    Kontakty  
 Obsah    Hlavní strana  
 A. Průvodní zpráva    B. Charakteristiky území    C. Koncepce řešení PPO    D. Ekonomické hodnocení    E. Přílohy  


C. Koncepce řešení protipovodňové ochrany PDF RTF
C. 1. Strategie ochrany před povodněmi
C. 2. Programy prevence před povodněmi - I. etapa
C. 3. Programy prevence před povodněmi - současný stav
C. 4. Opatření na území Zlínského kraje již navržená, případně realizovaná
C. 5. Návrh protipovodňových opatření podle jednotlivých povodí
C. 6. Opatření ke snížení erozní ohroženosti území
C. 7. Související aspekty řešení PPO ve Zlínském kraji (varianty)


____________________________________________________________________________________________________________________________  HYDROPROJEKT CZ a.s
Táborská 31, 140 16 Praha 4

Tato dokumentace a její přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ, s výjimkou dat a podkladů poskytnutých objednatelem. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům, a to jak v papírové, tak elektronické podobě.


© Hydroprojekt CZ a.s., srpen 2007

Arvita P spol. s r.o.
Příčná 1541
765 02 Otrokovice
____________________________________________________________________________________________________________________________