Požárně bezpečnostní řešení staveb

Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, bylo v poslední době opakovaně v odvolacím řízení zjištěno, že některé stavební úřady vedou řízení a povolují stavby i v případech, kdy projektová dokumentace - požárně bezpečnostní řešení, jako dílčí části projektové dokumentace staveb, nebyla zpracována autorizovanou osobou pro obor požární bezpečnost staveb, či autorizovanou osobou, která je oprávněna tuto dokumentaci vypracovávat, ale byla zpracována v rozporu se zákonem specialistou požární ochrany. Takový to postup stavebního úřadu je v rozporu s ust. § 60 odst. 2 stavebního zákona, podle kterého stavební úřad zastaví řízení, také tehdy, jestliže dokumentace nebyla zpracována oprávněnou osobou. V případě řízení o odstranění stavby, stavební úřad nařídí její odstranění, pokud stavebník po upozornění stavebního úřadu tuto vadu neodstraní.
V souvislosti se zavedením specializace požární bezpečnost staveb (ust. § 6, zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), byl novelou zákona o požární ochraně (zák. č. 203/1994 Sb.,) zrušen institut specialisty požární ochrany, který byl oprávněn zpracovat požárně bezpečnostní řešení, jako dílčí část projektové dokumentace stavby.
 
K odborné způsobilosti získané podle zákona ČR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdější předpisů uvádíme:
 
odborná způsobilost, získaná podle tohoto zákona není oprávněním
- ke zpracování požárně bezpečnostního řešení, jako dílčí část projektové dokumentace (§ 18 odst. 1 písm. a)/bod 2, vyhl. č. 132/1998 Sb.)
- k projektování, montáží, opravám a revizím elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod tepla a kouře, zařízení pro zásobování požární vodou a stabilního a polostabilního hasícího zařízení (podle ust. § 2 odst. 1, vyhl. č. 21/1996 Sb.)
 
Oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb mají:
 
- autorizovaní architekti pro obor pozemní stavby a pro obor bez specifikace, autorizovaní inženýři pro obory pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a stavby krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, technologická zařízení staveb a stavby pro plnění funkce lesa jsou v rámci své autorizace (popř. specializace) oprávněni vypracovávat projektovou dokumentaci stavby v celém rozsahu, tzn. všechny oborově (profesně) vydělené části této dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení,
- autorizování inženýři a autorizovaní technici pro obory technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb jsou v rámci oboru své autorizace (popř. specializace) oprávněni vypracovávat pouze příslušnou část projektové dokumentace stavby s tím, že se na ně vztahuje přiměřeně odpovědnost podle § 46b odst. 1 stavebního zákona, tzn. že např. osoby autorizované pro obor (dříve specializaci) požární bezpečnost staveb mohou vypracovávat pouze požárně bezpečností řešení stavby.
 
Závěrem znovu upozorňujeme, že specialista požární ochrany není osobou způsobilou zpracovat požárně bezpečností řešení staveb.
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap