Povolení výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 zákona o rybářství ze zákazu

- Základní informace k životní situaci:

Pokud uživatel rybářského revíru v případě přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb potřebuje povolit výjimku z obecně stanovených minimálních lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu nebo uživatel rybářského revíru či rybníkář potřebuje z objektivních důvodů použít k lovu ryb (likvidaci obsádky) jedy a výbušniny, drastické metody, elektřinu nebo lovit ryby pod ledem, v době hájení nebo nedosahující nejmenší lovné míry, lze udělit z těchto zákazů výjimky.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, právnická osoba jako uživatel rybářského revíru, v některých případech i rybníkář.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je doložení práva k užívání rybářského revíru, práva k rybnikářství a důvody, kvůli kterým o udělení výjimky žádá. V případech revírů na něm může být vyžadován i znalecký posudek.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti s doložením požadovaných náležitostí.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 377, e-mail: petra.macakovamisakova@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad o povolení výkonu rybářského práva na revíru nebo doklad o vlastnictví či nájmu rybníka. Vedle těchto dokumentů (aktivní legitimace) i doklady, na základě kterých je o výjimku žádáno.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou stanoveny předepsané formuláře.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, ustanovení §13 a 21.

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:

 •  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
 •  zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,
 •  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 •  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,
 •  vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění,
 •  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,  § 35,
 •  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, § 178a.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce jsou vymezeny ustanovením §30 a31 zákona o rybářství a dále § 35 zákona o přestupcích

dokumenty ke stažení

.pdf Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění. 329,31 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 15:00
 • Středa 8:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 15:00
 • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap