Povolení výjimek ze zakázaných způsobů lovu

01.   Základní informace k životní situaci:

Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky ze zakázaných způsobů lovu v souladu s ust. § 11 a 13 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb, či k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.

 Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení, stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

02.   Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru nebo rybníkářem ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.

03.   Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je prokázání výkonu rybářského práva na předmětném revíru nebo prokázání hospodaření v rybníkářství a předložení důvodů, pro které se o udělení výjimky žádá.

04.   Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti.

05.   Na které instituci životní situaci řešit:

Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

6. Kontaktní osoby:

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz 

07.   Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad o povolení výkonu rybářského práva na revíru nebo doklad o vlastnictví či nájmu rybníka. Vedle těchto dokumentů (aktivní legitimace) i doklady, na základě kterých se o výjimku žádá. V odůvodněných případech může být orgánem státní správy rybářství požadován i znalecký posudek.

08.   Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

09.   Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

11.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni

            Jaké jsou související předpisy:

-          zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

-          zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,

-          zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

-          zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění,

-          zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

-          zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném znění

12.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.

13.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Osoba, která loví jiným než povoleným způsobem, poruší některý ze zákazů pro lov ryb, loví pomocí elektrického proudu v rozporu s právním předpisem se dopouští přestupku podle ust. § 30 nebo 31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, a lze jí dle charakteru přestupku uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (fyzická osoba) resp. do výše 50 000 Kč (právnická nebo podnikající fyzická osoba).

14. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31. 10. 2019

15. Popis byl naposledy aktualizován:

1.11.2019

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap