Povolení stavby v ochranném pásmu silnice

01. Pojmenování (název) životní situace
Povolení stavby v silničním ochranném pásmu.

 02. Základní informace k životní situaci

V silničním ochranném pásmu lze provádět stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň vozovky snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky, a zřídit a provozovat reklamní zařízení jen na základě povolení silničního správního úřadu.

 03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Stavebník požadované stavby nebo reklamního zařízení.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení stavby v silničním ochranném pásmu je podkladem pro stavební řízení a nenahrazuje stavební povolení (ohlášení stavebnímu úřadu). Povolení stavby v silničním ochranném pásmu se nevyžaduje u staveb čekáren linkové osobní dopravy, zařízení tramvajových a trolejbusových drah, telekomunikačních a energetických vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů. Silniční ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastavěné území obce ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 mve vzdálenosti od osy vozovky či přilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a třídy dotyčné pozemní komunikace.
V případě dálnice, rychlostní silnice a rychlostní místní komunikace je tato vzdálenost100 m (jde-li o reklamní poutače, propagační a jiné zařízení, světelné zdroje, barevné plochy a jiná obdobná zařízení viditelná uživateli pozemní komunikace, posouvá se hranice silničního ochranného pásma na vzdálenost250 m), v případě ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy50 m a v případě silnice II. třídy, silnice III. třídy a místní komunikace II. třídy15 m. Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční ochranné pásmo nemají. Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu lze povolit pouze na dobu určitou, nejvýše na dobu 5 let, a to za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravní značkou nebo s dopravním zařízením a že nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích. V rozhodnutí o povolení zřídit a provozovat reklamní zařízení v silničním ochranném pásmu stanoví silniční správní úřad podmínky, které musí žadatel dodržovat.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

06. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Ministerstvo dopravy – dálnice a rychlostní komunikace
Krajské úřady – silnice I.třídy
Obecní úřad s rozšířenou působností – silnice II. a III.třídy, místní komunikace
Obce s pověřeným obecním úřadem – místní

07. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, v jejímž ochranném pásmu mají být stavba nebo terénní práce prováděny anebo provozováno reklamní zařízení. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

08. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Na úřadě předložte: žádost o povolení stavby v silničním ochranném pásmu, situaci s vyznačením polohy požadované stavby či reklamního zařízení, k žádosti také výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přiloží právnické osoby), živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (podnikající fyzické osoby), k vydání rozhodnutí o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu je třeba souhlas vlastníka nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, a souhlas Policie České republiky (v případě ochranného pásma dálnice nebo rychlostní silnice souhlas Ministerstva vnitra České republiky); pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené nemovitosti a od Policie České republiky (resp. Ministerstva vnitra České republiky) vyžádá.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Předepsané formuláře nejsou jednotně stanoveny. Potřebné formuláře ke stažení zde:

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

12. Kdo jsou další účastníci (dotčení) postupu

Jedná-li se o povolení reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, je účastníkem řízení kromě žadatele také vlastník nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřízeno a provozováno, a dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě ochranného pásma dálnice nebo rychlostní silnice Ministerstvo vnitra České republiky). V ostatních případech je účastníkem řízení pouze žadatel.
Další účastníci - oprávněné osoby vlastník nemovité věci
Dotčené orgány – úřady Ministerstvo vnitra
- příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky – okresní ředitelství

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou související předpisy

Není uvedeno.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu, které vyžaduje povolení silničního správního úřadu, bez takového povolení fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 5000 Kč. Provádění stavby a provádění terénních prací v silničním ochranném pásmu, které vyžaduje povolení silničního správního úřadu, bez takového povolení právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu, může být uděleno povolení na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o zřízení nebo existenci reklamního zařízení umístěného v silničním ochranném pásmu bez povolení silničního správního úřadu, vyzve vlastníka reklamního zařízení k jeho odstranění, a v případě neodstranění reklamního zařízení do 5 pracovních dnů od doručení výzvy vlastníkovi zajistí silniční správní úřad zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady jeho vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka reklamního zařízení zřízeného nebo provozovaného bez povolení v silničním ochranném pásmu, zveřejní výzvu k odstranění reklamního zařízení způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí zakrytí reklamy a následně odstranění reklamního zařízení na náklady vlastníka nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.

19. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Ministerstvo dopravy krajské úřady obecní úřady obcí s rozšířenou působností pověřené obecní úřady

20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
Stránky Ministerstva dopravy

21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Není uvedeno.

22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Krajský úřad Zlínského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství

23. Za správnost návodu odpovídá pan/paní

24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
20.07.2006

25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
14. 7. 2006

26. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Není uvedeno.

28. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz )tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

 

aktualizováno: 28.8.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap