Povinnost stavebníka ve vztahu k archeologii - ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči

Ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 S., O státní památkové péči nám říká, že:

 „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
 

 

aktualizováno: 13.4.2021