Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – Zjišťovací řízení – tzv. malá EIA

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podléhají záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor záměru případně zástupce oprávněný zastupovat investora na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • Záměr musí být umístěn na území pouze Zlínského kraje (zasahuje-li na území více krajů, rozhodne Ministerstvo životního prostředí, který krajský úřad povede zjišťovací řízení).

 • Jedná se o změnu záměru, který je uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v kategorii I, sloupci KÚ – viz příloha č. 1 tohoto návodu.

 • Záměr nebo jeho změna je uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v kategorii II, sloupci KÚ – viz příloha č. 1 tohoto návodu.

 • Záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Postup:

 • Zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně předložení povinných příloh.

 • Oznámení záměru společně s průvodním dopisem zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Doporučujeme využít institutu předběžného projednání dle ust. § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, s dotčenými subjekty tak, aby byly jejich připomínky a požadavky zohledněny ještě před zahájením zjišťovacího řízení, a tudíž nevznikaly případné požadavky na doplnění obecných opatření či podmínek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti investora nebo zmocněného zástupce (např. projektant apod.).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 3792, 761 90  Zlín.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136, 1137

Ing. Pavel Kulička, vedoucí oddělení, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

Ing. Vlasta Urbánková, tel. 577 043 379; e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Kateřina Kasáčková, tel. 577 043 386; e-mail: katerina.kasackova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miroslava Janáčková, tel. 577 043 371; e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h

úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h

pátek od 8:00 h do 13:00 h

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zpracované oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona včetně povinných příloh:

 • Stanovisko orgány ochrany přírody podle § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb.

 • Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán, osnova pro zpracování oznámení záměru je uvedena v příloze č. 3  citovaného zákona a je k dispozici v příloze č. 3 tohoto návodu.

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136 a 1137.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Krajský úřad je povinen do 7 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení záměru zveřejnit informaci o zahájení zjišťovací řízení na své úřední desce, v informačním systému EIA a zároveň ho v téže lhůtě zaslat s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení záměru do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.

Zjišťovací řízení bude krajským úřadem ukončeno do 45 dnů ode dne zveřejnění informace na úřední desce, v odůvodněných zvlášť složitých případech může být tato lhůta překročena max. o 25 dnů. V závěru zjišťovacího řízení krajský úřad stanoví, zda záměr bude či nebude dále posuzován dle citovaného zákona.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčené správní úřady (např. příslušný úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný orgán hygienické služby, Česká inspekce životního prostředí, příslušná Správa CHKO, Krajská veterinární správa, Povodí Moravy, s.p.) a dotčené územní samosprávné celky (kraj, obce). V rámci zjišťovacího řízení může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru příslušnému úřadu.                   

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co je výstupem zjišťovacího řízení?

Výstupem je závěr zjišťovacího řízení, ve kterém krajský úřad stanoví, zda záměr podléhá dalšímu posouzení dle citovaného zákona, či nikoliv.

 • Pokud krajský úřad dojde k závěru, že záměr podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, vydá o tom odůvodněný písemný závěr, tzv. pozitivní závěr zjišťovacího řízení.

 • Pokud krajský úřad dojde k závěru, že záměr nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, vydá o tom rozhodnutí, tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení (zde se následně uplatní lhůta 15 dnů pro doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou + lhůta 15 dnů na nabytí právní moci).

Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@kr-zlinsky.cz

pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

katerina.kasackova@kr-zlinsky.cz

miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění s přihlédnutím k příslušným ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou související předpisy:

Posuzování vlivů na životní prostředí souvisí s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a následně se stavebním zákonem.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, www.mzp.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pozitivní závěr zjišťovacího řízení, tzn., že záměr podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí, je vydán podle § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vztahuje se tak na něj přiměřeně také část čtvrtá správního řádu (§ 154 – 158).

Pokud krajský úřad vydal negativní závěr zjišťovacího řízení, tzn., že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, vydal tento závěr formou rozhodnutí, proti kterému má právo podat odvolání oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou.

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.07.2018

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

6.5.2022

Datum konce platnosti návodu:

Není znám.

 

dokumenty ke stažení

.pdf priloha-c-1-kategorie 526,48 kB
.pdf priloha-c-3-oznameni-zameru 208,26 kB
aktualizováno: 18.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap