Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – tzv. velká EIA

- Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí podléhají záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jednotlivými kroky jsou: podání oznámení, zveřejnění oznámení, zjišťovací řízení, zveřejnění dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti, vypracování oponentního posudku, veřejné projednání, vydání stanoviska příslušným orgánem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor záměru případně zástupce oprávněný zastupovat investora na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

- záměr musí být umístěn na území Zlínského kraje

- uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii I – viz. příloha 1

- uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii II – viz. příloha 1,  pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

Postup:

- zpracování Dokumentace záměru dle přílohy č. 4 zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně předložení povinných příloh

žádost o provedení posouzení záměru na životní prostředí záměru (předložení Dokumentace) zaslat poštou, datovou schránkou, nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

- pokud bude žadatel vyzván k doplnění, tak doplnit žádost o požadované skutečnosti    

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti investora nebo zmocněného zástupce (např. projektant apod.).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín.

- Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136.

Ing. Pavel Kulička, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz,

Ing. Miroslava Janáčková, tel. 577 043 371; e-mail:  miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Ing. Eva Gregušová, tel. 577 043 373; e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h,

úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zpracovaná Dokumentace záměru, dle přílohy č. 4  citovaného zákona včetně povinných příloh:

  • mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
  • stanovisko orgány ochrany přírody podle § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb.,
  • stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán, osnova pro zpracování Dokumentace záměru je uvedena v příloze č. 4  citovaného zákona – viz. příloha 4

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství,

oddělení hodnocení ekologických rizik,

11. patro, kanceláře č. 1134, 1136.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou vymezeny zákonem č. 100/2001 Sb. Orientačně lze konstatovat, že celý posuzovací proces – velká EIA (dokumentace, posudek, veřejné projednání) asi 195 - 225 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčené správní úřady (např. příslušný úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný orgán hygienické služby, Česká inspekce životního prostředí, příslušná Správa CHKO, Krajská veterinární správa, Povodí Moravy, s.p.) a dotčené územní samosprávné celky (kraj, obce). V rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí může každý zaslat své písemné vyjádření k jednotlivým dokumentům procesu EIA (dokumentace, posudek) příslušnému úřadu.                       

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co je výstupem procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí?

Výstupem je Stanovisko, které je odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popř. opatření podle zvláštních právních předpisů.  

- Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@kr-zlinsky.cz,

- pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

eva.gregusova@kr-zlinsky.cz

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Posuzování vlivů na životní prostředí souvisí s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, následně se stavebním zákonem.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, www.mzp.cz.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou, nejedná se o správní řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou.                                                                     

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

- Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

09. 01. 2013

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09. 01. 2013 

- Datum konce platnosti návodu:

Není znám

dokumenty ke stažení

.doc Příloha 1 151 kB
.doc Příloha 4 35,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap
web, intranet, redakční systém ESMEDIA Interactive s.r.o.