Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – tzv. velká EIA

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Posouzení vlivů záměrů na životní prostředí podléhají záměry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Jednotlivými kroky procesu jsou: podání oznámení, zjišťovací řízení, zpracování dokumentace, vypracování oponentního posudku, veřejné projednání, vydání závazného stanoviska EIA.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor záměru případně zástupce oprávněný zastupovat investora na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • Záměr musí být umístěn na území pouze Zlínského kraje (zasahuje-li na území více krajů, rozhodne Ministerstvo životního prostředí, který krajský úřad povede zjišťovací řízení).

 • Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii I, sloupci KÚ – viz příloha č. 1 tohoto návodu.

 • Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii II, sloupci KÚ – viz příloha 1 tohoto návodu,  a nutnost posouzení záměru byla stanovena ve zjišťovacím řízení.

 • Jedná se o podlimitní záměr a nutnost jeho posouzení byla stanovena ve zjišťovacím řízení.

Postup:

 • Provedené zjišťovací řízení se závěrem, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí.

 • Zpracování dokumentace záměru dle přílohy č. 4 zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně předložení povinných příloh. Dokumentaci může zpracovat pouze osoba k tomu oprávněná na základě udělené autorizace.

 • Dokumentaci společně s průvodním dopisem zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti investora nebo zmocněného zástupce (např. projektant apod.).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 3792, 761 90  Zlín.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136, 1137

Ing. Pavel Kulička, vedoucí oddělení, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz,

Ing. Vlasta Urbánková, tel. 577 043 379; e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Kateřina Kasáčková, tel. 577 043 386; e-mail: katerina.kasackova@kr-zlinsky.cz

Ing. Miroslava Janáčková, tel. 577 043 371; e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h

úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h

pátek od 8:00 h do 13:00 h

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zpracovaná dokumentace záměru dle přílohy č. 4  citovaného zákona včetně povinných příloh:

 • Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení).

 • Stanovisko orgány ochrany přírody podle § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb.

 • Mapové, obrazové a grafické přílohy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán, osnova pro zpracování dokumentace záměru je uvedena v příloze č. 4 citovaného zákona – viz příloha č. 4 tohoto návodu.

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136, 1137.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou vymezeny zákonem č. 100/2001 Sb. Orientačně lze konstatovat, že celý posuzovací proces – velká EIA (dokumentace, posudek, veřejné projednání) trvá cca 6 – 9 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Dotčené správní úřady (např. příslušný úřad obce s rozšířenou působností, místně příslušný orgán hygienické služby, Česká inspekce životního prostředí, příslušná Správa CHKO, Krajská veterinární správa, Povodí Moravy, s.p.) a dotčené územní samosprávné celky (kraj, obce). V rámci procesu EIA může každý zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci záměru příslušnému úřadu.                   

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co je výstupem procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí?

Výstupem procesu EIA je závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko je platné 7 let ode dne jeho vydání a musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@kr-zlinsky.cz

pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

katerina.kasackova@kr-zlinsky.cz

miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění s přihlédnutím k příslušným ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou související předpisy:

Posuzování vlivů na životní prostředí souvisí s příslušnými právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a následně se stavebním zákonem.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, www.mzp.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti závaznému stanovisku opravné prostředky nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou.                                                                     

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.07.2018

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30.07.2018

Datum konce platnosti návodu:

Není znám.

 

dokumenty ke stažení

.pdf priloha-c-1-kategorie 526,48 kB
.pdf priloha-c-4-dokumentace 392,92 kB
aktualizováno: 18.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap