Posuzování vlivů podlimitních záměrů na životní prostředí – Oznámení podlimitního záměru

 

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Podlimitním záměrem je takový záměr, který je uvedený v příloze č. 1, kategorii II zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor záměru, případně zástupce oprávněný zastupovat investora na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínky:

 • Záměr musí být umístěn na území Zlínského kraje.

 • Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v kategorii II – viz příloha č. 1 tohoto návodu.

 • Záměr splňuje jeden z následujících bodů:

 

 1. Podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

 2. Změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a v jejichž důsledku zároveň dojde k naplnění příslušné limitní hodnoty nebo kritéria dle bodu a).

Postup:

 • Zpracování oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, včetně předložení povinných příloh.

 • Oznámení podlimitního záměru společně s průvodním dopisem zaslat poštou, datovou schránkou nebo osobně podat na Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě žádosti investora nebo zmocněného zástupce (např. projektant apod.).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 3792, 761 90  Zlín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90  Zlín, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136, 1137

Ing. Pavel Kulička, vedoucí oddělení, tel. 577 043 370; e-mail: pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

Ing. Vlasta Urbánková, tel. 577 043 379; e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Kateřina Černá, tel. 577 043 386; e-mail: katerina.cerna@kr-zlinsky.cz

Ing. Miroslava Janáčková, tel. 577 043 371; e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h

úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h

pátek od 8:00 h do 13:00 h

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Zpracované oznámení podlimitního záměru v rozsahu přílohy č. 3a  citovaného zákona včetně povinných příloh:

 • Mapa širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě.

 • Stanovisko orgány ochrany přírody podle § 45i odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb.

 • Vyjádření příslušného úřadu územního plánování.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Rozsah oznámení podlimitního záměru dle přílohy č. 3a citovaného zákona je k dispozici v příloze č. 2 tohoto návodu.

Na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, 11. patro, kanceláře č. 1134, 1136 a 1137.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit?

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena na 15 dnů ode dne předložení oznámení podlimitního záměru (§ 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co je výstupem oznámení podlimitního záměru?

Výstupem k Vaší žádosti je sdělení, ve kterém krajský úřad stanoví, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení, či nikoliv.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@kr-zlinsky.cz

pavel.kulicka@kr-zlinsky.cz

vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz

katerina.cerna@kr-zlinsky.cz

miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Sdělení je vydáváno podle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vztahuje se tak na něj přiměřeně také část čtvrtá správního řádu (§ 154 – 158).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou.                                                                      

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Pavel Kulička

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

30.07.2018

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

30.07.2018

Datum konce platnosti návodu:

Není znám.

 

dokumenty ke stažení

.pdf priloha-c-1-kategorie 526,48 kB
.pdf priloha-c-2-oznameni-podlimitniho-zameru 194,3 kB
aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap