Postup zpracování Změn územních plánů v metodice Zlínského kraje Sjednocení digitálního územního plánu

 

Úvod:

- účelem úpravy Stavebního zákona (ÚP musí být nejméně 1× za 4 roky vyhodnocen z hlediska jeho uplatňování, přičemž na základě této prováděné zprávy o uplatňování může být rozhodnuto o pořízení změny ÚP) je minimalizovat množství prováděných změn ÚP mimo tento pravidelný interval.
- pokud i přes výše uvedenou skutečnost výjimečně nastane stav, kdy souběžně probíhá zpracování více změn ÚP různými zpracovateli (např. jedna změna ÚP vzešlá ze zprávy o uplatňování a dobíhající časově starší změna ÚP), jako první zpracuje podle níže uvedeného postupu změnu, resp. její datovou část ten zpracovatel, který má nižší pořadové číslo změny, další zpracovatel může na datovou část nastoupit až po dokončení díla ze strany předchozího zpracovatele (včetně vyhotovení výkresů "úplného znění ÚP") a předání těchto dat (a po jejich kontrole v programu K+K) na odbor územního plánování a stavebního řádu KÚZK.
- zpracování změn ÚP probíhá ve stejném režimu jako zpracování nových územních plánů, tzn. podle předpisu "Předpis podoby datové sady návrhu územního plánu odevzdávané do prostředí geografických informačních systémů Zlínského kraje"
- grafická část změny ÚP se připravuje ve dvou verzích (1. Změnové výkresy (výřezy řešeného území), 2. Výkresy "úplného znění ÚP" (celá obec), přičemž výkres 1. je odvozován z průběžně udržované datové sady pro výkres 2.)
- do části Odůvodnění změny ÚP se promítají aktuální ÚAP
- z důvodu aktualizace zastavěného území obce se změny zpracovávají nad aktuálním mapovým podkladem (viz. níže), zohledňují se i změny zastavěného území mimo vlastní území řešené změnou ÚP, tzn. řešené území se rozšiřuje
- do změny ÚP se musí promítnout všechny nové záměry z nadřazené dokumentace
 
 
 
Postup zpracování změn územních plánů:
1) zpracovatel si vyžádá z Portálu JUAP aktuální verzi mapy KN pro území řešené změnou územního plánu, veškeré dále zmíněné úpravy dat musí probíhat už vůči tomuto podkladu se zajištěním návazností na území změnou územního plánu neřešené
2) zpracovatel si vyžádá (na odboru územního plánování a stavebního řádu KÚZK nebo na Portálu JUAP) data územního plánu celé obce ve formátu DGN, resp. SHP a data "regulativů" (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML)
3a) pokud se řešené území netýká celé obce, zpracovatel podle stanoveného řešeného území vyřízne v těchto datech otvor, resp. otvory v případě, že zpracovává více částí území obce současně, dále zpracovatel postupuje podle bodu 4a
3b) pokud řešené území pokrývá celou obec, postupuje zpracovatel podle bodu 4b
4a) do otvoru(ů) zpracovatel zakresluje nová data, do dat mimo otvor(y) nezasahuje, po dokončení musí být daty pokryta kompletně celá obec
4b) data zpracovatel aktualizuje pro celou obec
5) stejným způsobem podle bodů 3 až 4 zpracovatel připraví komplet všech souborů "regulativů". Výčet kódů stávajících ploch s rozdílným způsobem využití a indexů návrhových ploch s rozdílným způsobem využití musí odpovídat výčtu kódů a indexů v datové části. Do území obce neřešeného změnou zpracovatel co se týče "regulativů" nezasahuje a "regulativy" stávajících ploch s rozdílným způsobem využití v ploše řešené změnou musí být shodné s regulativy ploch s rozdílným způsobem využití na ostatním území obce.
6) data a "regulativy" celé obce (tzn. data "předpokládaného úplného znění ÚP") posílá zpracovatel průběžně během zpracování na kontrolu v programu KaK na odbor územního plánování a stavebního řádu KÚZK
7) po bezchybném výsledku průchodu závěrečných dat a "regulativů" v programu KaK (včetně závěrečné kontroly dat "úplného znění ÚP") je dílo z hlediska dat považováno za dokončené a data jsou importována formou výměny celé datové sady územního plánu obce do prostředí Portálu JUAP
 
  

Předpis podoby změny ÚP odevzdávané na odbor územního plánování a stavebního řádu KÚZK
 • Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 025_text_navrh_zmeny_c09.doc (text Výrokové části změny), 025_text_oduvodneni_zmeny_c09.doc (text Odůvodnění změny) a 025_text_navrh_ve_zneni_zmeny_c09.doc (text "úplného znění ÚP"), kde 025 = třímístné číslo obce, c09 = číslo změny. Pozn.: Každá verze textové části (ať už konečná, či ve stavu rozpracovanosti) v jakékoliv podobě (ať už analogové, či digitální v jednom z výše uvedených formátů, resp. ve formátu PDF pro potřeby projednání) musí obsahovat informace o datu a účelu (etapě) zpracování.
 • Pro každou návrhovou plochu (nebo  stavovou plochu s jedinečným identifikátorem) samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (regulativem z Výrokové části textu + podrobným odůvodněním plochy z části textu Odůvodnění) a pro každou plochu územní rezervy samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem z Výrokové části textu. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor stavové, návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části).
 • Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (regulativem) z textové části pro celou obec pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným způsobem využití použité v konkrétním ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 025_BI.doc, kde 025 = třímístné číslo obce a BI = kód plochy s rozdílným způsobem využití. Pro kódy s hvězdičkou (P*, T*, atd.) se použije v názvu souboru zástupný symbol kroužek, např. 025_P°.doc
 • Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) ke změně územního plánu obsahující informace: o zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byla změna ÚP zpracovávána (datum použité katastrální mapy), o datu nabytí účinnosti změny ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 025_metadata_zmena_c09.doc, kde 025 = třímístné číslo obce, c09 = číslo změny
 • Plotfily a pdf pro všechny výkresy změny ÚP v rozsahu řešeného území. Soubory pojmenované podle vzoru: 025_01_zmena_c09.000 a 025_01_zmena_c09.pdf , kde 025 = třímístné číslo obce, 01 = číslo výkresu, c09 = číslo změny
 • Všechny DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8) - soubory v metodice automaticky generující výkresové sestavy návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K a soubory pomocné (rámečky tisku, tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresů změny ÚP umístěné do složky pojmenované podle vzoru: 025_DGN, kde 025 = třímístné číslo obce
 • SHP soubory poskytnuté odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly DGN souborů v programu K+K (nebo data zpracovaná přímo v prostředí ESRI podle datového modelu GIS (soubor DM_GIS_P.xls z balíčku metodika Sjednocení dÚP HKH - sjednocená verze pro ÚAP a ÚP - prostředí ESRI) a z hlediska topologie vztahů mezi vrstvami a "uvnitř" jednotlivých vrstev zkontrolovaná v programu K+K) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP , kde 304 = třímístné číslo obce

 

 


Obsah grafických částí Změn územních plánů

var. zpracování 1) "zobrazování ve výřezech"

hlavní zásady zpracování:

- každá měněná lokalita má přirazený jednoznačný identifikátor (L01, L02, ...)
- řešené území se ve všech výkresech výrokové části Změny zobrazuje stejně, a to v kompletní podobě zahrnující všechny měněné lokality
- v jednotlivých výkresech výrokové části Změny se zobrazují pouze takové měněné lokality (s ohraničením a identifikátorem měněné lokality), které do nich obsahově a formálně (podle legendy výkresu) náleží
- ve výřezech měněných lokalit se zobrazuje stav příslušného výkresu v účinném ÚP, a to v podobě zahrnující všechny měněné prvky lokality
- každý výkres výrokové části Změny obsahuje vloženou tabulku se záznamy měněných lokalit (výčtově 1:1 odpovídající obsahu příslušného výkresu + prázdné řádky měněných lokalit v dalších výkresech výrokové části) s úplným popisem měněných záležitostí v lokalitě (např. návrhová plocha bydlení hromadného č.55 se vypouští, nově vymezená VPS s označením "D99", ...)

vzory zpracování výkresů:

Hlavní výkres - ZMĚNA

Hlavní výkres - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY

Výkres základního členění - ZMĚNA

Výkres základního členění - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - ZMĚNA

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY

 

var. zpracování 2) "škrtací"

hlavní zásady zpracování:

- účinný územní plán se zobrazuje jako podklad v potlačené podobě (50%) - měněné náležitosti ve výkresech se zobrazují v podobě standardní grafiky územního plánu + pomocnou grafikou (např. křížky u rušených prvků)

model řešení na příkladu situací v Hlavním výkresu (změnovém)

v01 - stavová plocha se mění na novou návrhovou plochu

v02sv1 - původní návrhová plocha se mění na jinou návrhovou plochu stejného rozsahu

v02sv2 - kombinace - původní návrhová plocha se rozpadá na několik návrhových ploch

v03av03b - (stejný princip, jen rozdílné grafické provedení na základě to, zda se plocha vypouští úplně nebo se vypouští "kvůli zrealizovaní"), návrhová plocha se ruší

v04 - kombinace - původní návrhová plocha se nahrazuje menší návrhovou plochou a zbytek původní návrhové plochy se "navrací" do původního stavu

další situace, které mohou nastat, jsou odvozeninami uvedených příkladů

  


  

související dokumenty

.pdf Hlavní výkres - ZMĚNA 869,33 kB
.pdf Hlavní výkres - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY 1429,88 kB
.pdf Výkres základního členění - ZMĚNA 860,09 kB
.pdf Výkres základního členění - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY 1146,72 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - ZMĚNA 547,31 kB
.pdf Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření - PŘEDPOKLÁDANÁ PODOBA PO VYDANÍ ZMĚNY 716,41 kB
aktualizováno: 3.4.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap