Postup v případě zájmu o osvojení nebo pěstounskou péči

1. Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči se obrátí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště, na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na sociální pracovnici (pracovníka), která (ý) se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. Ve Zlínském kraji jsou tyto obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

 • Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61
 • Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01
 • Městský úřad Kroměříž , Velké nám. 115/1, 767 01
 • Městský úřad Luhačovice, Náměstí 28. října 543, 763 26
 • Městský úřad Otrokovice, Náměstí 3. května 1341, 765 02
 • Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo nám.128, 756 61
 • Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01
 • Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 01
 • Městský úřad Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01
 • Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38
 • Městský úřad Vsetín, Mostecká 303, 755 24
 • Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12
 • Magistrát města Zlína, Nám. Míru 12, 761 40

 

2. Sociální pracovnice (pracovník) uskuteční se zájemci pohovor, v němž je podrobně seznámí s celým procesem zprostředkování náhradní rodinné péče, objasní rozdíl mezi osvojením dítěte a svěřením do pěstounské péče, probere s nimi důvody, které je motivovaly k podání žádosti, zároveň bude hovořit o jejich představách a tolerancích ke specifikám přijatého dítěte. V případě, že se rozhodnou podat žádost o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, dohodne v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí zajištění potřebných dokladů, kterými jsou:

 • Doklad o státním občanství a trvalém pobytu žadatelů.
 • Zprávu o zdravotním stavu.
 • Opis Rejstříku trestů.
 • Údaje o ekonomických a sociálních poměrech (zpráva od obecního úřadu v místě bydliště, zpráva od zaměstnavatele a potvrzení o výši výdělku, zpráva ze sociálního šetření v domácnosti).
 • Písemný souhlas žadatele s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování a zároveň je oprávněn kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci.
 • Písemný souhlas s účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.
 • Písemné vyjádření žadatele, zda souhlasí s tím, aby po uplynutí lhůty 6 měsíců od zařazení do evidence žadatelů vedené ministerstvem práce a sociálních věcí, byl zařazen také do evidence Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí pro zprostředkování osvojení dětí z ciziny a písemné vyjádření, zda žadatel žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny.
 • V případě, že žádost podává manželský pár, je třeba doložit kopii oddacího listu.

 

3. Sociální pracovnice (pracovník) navštíví žadatele o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče v jejich domácnosti, a to především z důvodu zjištění bytové a rodinné situace. Při této návštěvě je možné prodiskutovat dotazy vztahující se k procesu zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.

 

4. Sociální pracovnice (pracovník) vypracuje zprávu o sociálních poměrech žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a spolu s ostatními výše uvedenými doklady, které tvoří spisovou dokumentaci, postupuje kopii této dokumentace krajskému úřadu.

 

5. Úkolem krajského úřadu je pak zajistit přípravu žadatelů na přijetí dítěte do rodiny a provést odborné posouzení žadatelů podle § 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Po celkovém odborném posouzení vydá krajský úřad rozhodnutí o zařazení žadatelů do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, popř. žádost zamítne.

 

7. Poté nastává období očekávání. Během této doby se mohou žadatelé obracet na krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.


 

aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap