Postup správního orgánu

Přijímání stížností směřujících do oblasti zdravotnictví

Stížnost může být podána: 

-       písemně (poštou, e-mailem, faxem, osobním podáním) nebo

-       ústně (formou záznamu, telefonicky).

 V případě, že je stížnost podána telefonicky nebo e-mailem (s výjimkou stížností opatřených zaručeným elektronickým podpisem) je stěžovatel vyzván, aby do 3 dnů podal stížnost také písemně nebo ústně formou záznamu sepsaného na krajském úřadě. Pokud tak neučiní, nebude se úřad stížností zabývat.

Ústní stížnosti směřující do oblasti zdravotnictví se přijímají na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje, 10. etáž budovy 21, dveře č. 1018 ve stanovených úředních hodinách

 Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@kr-zlinsky.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Krajskému úřadu Zlínského kraje. Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání:

Krajský úřad Zlínského kraje

podatelna, 2. etáž, dveře č. 219

Třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Vzor formulace stížnosti

Do stížnosti na poskytovanou zdravotní péči se uvádí:

 1. jméno, příjmení a adresa stěžovatele (případně telefonní nebo e-mailový kontakt),

 2. název a adresa poskytovatele zdravotních služeb, případně jméno konkrétního zaměstnance (zaměstnaného u poskytovatele zdravotních služeb), na kterého je stížnost podaná,

 3. důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb,

 4. stručný popis události (komplikace, dobu léčení, srovnání zdravotního stavu před a po události, atd.),

 5. datum,

 6. podpis.

Spolu se stížností je vhodné zaslat vyjádření poskytovatele zdravotních služeb k předmětu stížnosti.

Postup při šetření stížnosti, vyřízení stížnosti ve lhůtě stanovené zákonem

Každé podání, bez ohledu na tom, zda je či není označeno jako stížnost, je vždy posuzováno podle svého obsahu. Stížnosti doručené na odbor zdravotnictví podléhají centrální evidenci, kterou vede oddělení podpory řízení.

Obdrží-li odbor zdravotnictví stížnost, k jejímuž vyřízení není příslušný, stížnost do 5 pracovních dnů ode dne doručení věcně příslušnému subjektu postoupí a stěžovatele o postoupení stížnosti informuje. V opačném případě odbor zdravotnictví stěžovateli přijetí stížnosti potvrdí a vyžádá doplňující informace. Přijetí stížnosti není nutno potvrzovat v případě, že se jedná o:

 • stížnost doručenou stěžovatelem osobně,

 • podanou ústně do protokolu,

 • doručenou prostřednictvím datové schránky stěžovatele či prostřednictvím e-podatelny (pokud je stížnost opatřena uznávaným elektronickým podpisem).

Stížnost podanou osobou, která není pacientem, zákonným zástupcem, osobou blízkou či zmocněncem posoudí správní orgán jako podnět k provedení kontroly dle § 94 odst. 3 zákona o zdravotních službách. Zpravidla se jedná o upozornění na nedostatky v činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž správní orgán vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Stížnost řeší správní orgán v souladu s § 94 – 96 zákona o zdravotních službách ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.

V případech, kdy je nutné v rámci šetření stížnosti ustavit nezávislého odborníka, popř. nezávislou odbornou komisi, je nutný souhlas pacienta s nahlížením do zdravotnické dokumentace i pro odborníka či členy komise. Lhůta pro vyřízení běží ode dne ustavení nezávislého odborníka (90 dnů) či nezávislé odborné komise (120 dnů) a může být odůvodněně prodloužena o dalších 60 dnů. O prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti a o ustavení nezávislého odborníka či nezávislé odborné komise je odbor zdravotnictví povinen stěžovatele informovat.

Členy nezávislé odborné komise jmenuje a odvolává příslušný správní orgán. K jednání komise může být stěžovatel přizván na základě žádosti za účelem podání vysvětlení skutečností uvedených ve stížnosti.

Odbor zdravotnictví je povinen umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie.

V odpovědi na stížnost odbor zdravotnictví uvede stanovisko k jejímu obsahu a rovněž zda podanou stížnost shledal důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou.

Opatření k odstranění nedostatků

Jestliže odbor zdravotnictví při šetření stížnosti zjistí porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb nebo činnostech s tím souvisejících stanovených zákonem o zdravotních službách nebo jinými právními předpisy anebo jiná pochybení dotýkající se práv a zájmů pacientů,

 • uloží poskytovateli nápravná opatření s uvedením lhůty pro jejich splnění,

 • podá podnět

 1. orgánu příslušnému podle jiných právních předpisů,

 2. příslušné komoře, jestliže zjistí takové pochybení zdravotnickým pracovníkem, který je členem komory, které přísluší šetřit komoře podle zákona upravujícího činnost komor.

O uložených nápravných opatřeních nebo o podání podnětu zašle odbor zdravotnictví informaci zdravotní pojišťovně, u které byl pacient v době porušení práv nebo povinností při poskytování zdravotních služeb pojištěn.

 

Další možnosti podání stížnosti

Nadále platí, že se stížností se lze obrátit na územně příslušnou profesní organizaci České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické komory, zejména týká-li se odborného a etického postupu zdravotnického pracovníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka.

Stížnost lze podat také příslušné zdravotní pojišťovně, jejímž je pacient pojištěncem, zejména v případech podezření z nesprávného vykazování zdravotních služeb, neoprávněného výběru regulačních poplatků ad.

 

 

aktualizováno: 13.12.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap