Postup při zahájení registrace sociální služby - nový poskytovatel

1. Žadatel vyplní 1 formulář „žádosti o registraci sociálních služeb“, který najde zde a v listinné podobě přiloží:

 • doklad o tom, že žadatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotního pojištění a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti (doklad je nutné doložit od finančního úřadu a všech zdravotních pojišťoven a příslušné správy sociálního zabezpečení),
 • ověřenou kopii zakladatelských dokumentů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo registrace podle zvláštních právních předpisů (je-li žadatelem právnická osoba),
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb, vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve HS), (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem),
 • čestné prohlášení (jde-li o žadatele, na kterého se vztahuje insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.), že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka – novelizace zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2014,
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou sociální služby poskytovány,
 • úředně ověřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociální služby (podle § 80, zákona o sociálních službách je poskytovatel povinen před započetím poskytování sociální služby uzavřít pojistnou smlouvu a do 15 dnů doručit registrujícímu orgánu).

2. Žadatel vyplní formulář „Údaje o registrované sociální službě“ (dvě sociální služby = 2 vyplněné formuláře), který najde zde a v listinné podobě přiloží:

 • Popis realizace poskytované sociální služby (můžete použít přiložený formulář - Popis realizace poskytování sociální služby).
 • Popis personálního zajištění poskytované sociální služby.
 • Pro přehlednost můžete využít přiložený formulář - Jmenný seznam pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách.
 • Za účelem doložení odborné způsobilosti je třeba doložit doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost pracovníků, kteří budou přímo poskytovat sociální služby. Dokladem prokazujícím odbornou způsobilost je doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.
 • Za účelem doložení bezúhonnosti si krajský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 79 odst. 3 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto je třeba doložit osobní údaje o pracovníkovi (rodné číslo, rodné příjmení, místo a okres narození).
 • Plán finančního zajištění sociálních služeb.

Plán obsahuje, z jakých zdrojů bude činnost sociální služby zajištěna a jaké jsou náklady na poskytovanou sociální službu. Můžete využít přiložený formulář - Plán finančního zajištění sociálních služeb.

V elektronické podobě (na CD), ve formátu pdf:

 • Popis realizace poskytované sociální služby.
 • Popis personálního zajištění - grafické znázornění organizační struktury poskytovatele, s vyznačením pracovních pozic (dle § 115 zákona o sociálních službách) a úvazků včetně pracovníků na dohody – DPP, DPČ, dodavatelské činnosti a dobrovolníky.
 • Plán finančního zajištění sociální služby.

Dokumenty ke stažení

.doc Jmenný seznam pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách 106 kB
.xls Plán finančního zajištění sociálních služeb 37 kB
.doc Popis realizace poskytování sociální služby 41 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

 • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Úterý ---
 • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
 • Čtvrtek ---
 • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap