Postup při oznámení změny v registraci sociální služby

OZNÁMENÍ ZMĚN - § 82 odst. 1 zákona

Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 – (plán finančního zajištění sociálních služeb).

Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. 

NEOZNÁMENÍ ZMĚNY ÚDAJŮ PODLE § 82 ODST. 1  zákona VE STANOVENÉ LHŮTĚ JE PŘESTUPEK dle § 107 odst. 2 písm. l) zákona, ZA KTERÝ LZE ULOŽIT POKUTU DO VÝŠE 10.000 Kč dle § 107 odst. 5 písm. a) zákona

Dokumenty ke stažení

.xlsx Jmenný seznam_oznámení změn 15,33 kB
.doc personalni-zmeny-v-registrovane-ssl 51,5 kB
.doc popis-realizace-poskytovani-socialni-sluzby 41 kB
.doc oznamení změn 38 kB
Příklady změn podléhajících oznamovací povinnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění dalších předpisů

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU NÁLEŽITOSTÍ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  - § 82 odst. 2 zákona

V případě, že se změny týkají údajů obsažených v již vydaném rozhodnutí o registraci (podle § 81 odst. 2 zákona), vydá registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb obsahující údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady.

Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

K žádosti o změnu registrace (není předepsaný formulář, lze využít vzory formulářů, které jsou uvedeny níže) žadatel doloží vyplněný tiskopis Údaje o registrované sociální službě https://www.mpsv.cz/web/cz/-/udaje-o-registrovane-socialni-sluzbe#obsah) a dále doloží doklady a podklady, které se oproti původnímu rozhodnutí o registraci mění.

Jedná se o změnu:

- názvu poskytovatele

- adresy sídla poskytovatele

- statutárního orgánu poskytovatele

- názvu a místa zařízení nebo místa poskytování sociální služby 

- kapacity

- okruhu osob, tj. cílové skupiny nebo věkové struktury okruhu osob, pro které je sociální služba určena

- změnu dne započetí poskytování sociální služby. Den započetí poskytování sociální služby je možno posunout maximálně o 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci – poté pozbývá platnosti.

 

Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně registrace.

 

Žádosti o změnu

.doc zadost-o-zmenu-registrace-udaje-v-rozhodnuti 38,5 kB
.docx zadost-o-zmenu-registrace-ukonceni-cinnosti-nektere-ze-sluzeb 13,61 kB
.doc zadost-o-zmenu-registrace-nova-socialni-sluzba 42 kB
aktualizováno: 14.5.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap