Postup při oznámení změny v registraci sociální služby

OZNÁMENÍ ZMĚN od 1. 1. 2014 (§ 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o sociálních službách“.)

Poskytovatel sociálních služeb je povinen písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 – (plán finančního zajištění sociálních služeb).

Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. 

NEOZNÁMENÍ VE STANOVENÉ LHŮTĚ ZMĚNY ÚDAJŮ PODLE § 81 ODST. 1  JE SPRÁVNÍ DELIKT, ZA KTERÝ SE ULOŽÍ POKUTA DO VÝŠE 10.000 Kč (§ 107 odst. 2 písm. l/ zákona o sociálních službách).

K provádění změn můžete využít vzory formulářů, které jsou uvedeny níže nebo na odkazu: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome

Dokumenty ke stažení

.doc Oznamení změn 38 kB
.doc Popis realizace poskytování sociální služby 41 kB
.doc Personální změny v registrované SSL 51,5 kB
.doc Jmenný seznam pracovníků 88,5 kB
Příklady změn podléhajících oznamovací povinnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění dalších předpisů

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU NÁLEŽITOSTÍ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI od 1. 1. 2014 (§ 82 odst. 2 zákona o sociálních službách)

O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2, vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb.

Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

K provádění změn můžete využít vzory formulářů, které jsou uvedeny níže.

Žádosti o změnu

.docx Žádost o změnu registrace - ukončení činnosti jen některé ze soc. služeb poskytovaných týmž poskytovatelem 12,47 kB
.doc Žádost o změnu registrace - údaje v rozhodnutí 42,5 kB
.doc Žádost o změnu registrace - nová socialní služba 45,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap