Postup podnikatele a živnostenského úřadu při živnostenské kontrole a námitkovém řízení

Informace pro podnikatele o základních právech a povinnostech kontrolovaných osob i kontrolních pracovníků při výkonu kontroly prováděné živnostenským úřadem a námitkovém řízení podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Oprávnění pracovníků živnostenských úřadů je upraveno zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona, a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Dále kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu.

Obecní živnostenské úřady tedy vykonávají státní správu na úseku živností řemeslných, vázaných, koncesovaných a živnosti volné, kontrolují povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Také vykonávají dozor nad dodržováním některých ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Některé obecní živnostenské úřady provádějí kontrolní činnost v oblasti cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, kterým je:

 1. doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě, nebo

 2. předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě, nebo

 3. předložením průkazu pracovníků kontrolního orgánu (živnostenského úřadu) s uvedenými kontrolními kompetencemi, nebo

 4. prvním z kontrolních úkonů, které bezprostředně předcházejí předložení pověření ke kontrole (např. kontrolní nákup).

Prokázání se průkazem pracovníka živnostenského úřadu (a tím i splnění povinnosti oznámit podnikateli zahájení kontroly podle požadavku kontrolního řádu) v den provedení vlastního výkonu živnostenské kontroly, je plně v souladu s kontrolním řádem.  Kontrolní orgán si může (ale nemusí) ke kontrole přizvat osoby (např. znalce), které mohou vykonávat pouze úkony, kterými byli pověřeni. Podnikatel nemusí být vlastnímu výkonu kontroly osobně přítomen – v zásadě postačí, když vstup do objektu, resp. výkon kontroly umožní kontrolním pracovníkům živnostenského úřadu osoba povinná, nelze-li součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.  Povinností všech těchto osob je zajistit, resp. poskytnout kontrolním pracovníkům k výkonu kontroly potřebnou součinnost.

Právo kontrolních pracovníků vstupovat do objektů, zařízení, provozoven, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob je omezeno tím, že musí jít o prostory bezprostředně související s předmětem kontroly. Právo vstoupit do obydlí mají kontrolní pracovníci pouze v případě, že byt je užíván k podnikání (pouze do té části, ve které je provozována podnikatelská činnost).  

Kontrolní pracovník může v souvislosti s výkonem kontroly:

 1. požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, které je přítomna na místě kontroly (povinná osoba)

 2. provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky

 3. požadovat poskytnutí údajů, předložení dokladů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly

 4. pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy

 5. užívat technických prostředků kontrolované osoby, po jejím předchozím souhlasu

 6. vyžadovat od kontrolované a povinné osoby součinnost při výkonu kontroly

Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění, poskytovat potřebnou součinnost a na žádost kontrolujícího podat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků ve lhůtě stanovené kontrolujícím. Za nesplnění výše uvedené povinnosti, může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Povinná osoba (fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba) je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, pokud ji nelze zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Za nesplnění této povinnost může kontrolní orgán uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

O kontrolním zjištění se pořizuje protokol o kontrole, který obsahuje zejména popis kontrolních zjištění vztahující se k vykonané kontrole, s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Protokol o kontrole je jediným a základním výstupem celého kontrolního procesu. Povinností kontrolních pracovníků je doručit stejnopis protokolu o kontrole kontrolované osobě.

Kontrolovaná osoba může proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole podat námitky. Postup při podávání námitek je upraven v ustanovení § 13 kontrolního řádu. Námitky může kontrolovaná osoba podat písemně (v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím datové schránky s použitím uznávaného elektronického podpisu) jen proti kontrolním zjištěním uvedeným v kontrolním protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole (pokud není stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší). Námitky se podávají kontrolnímu orgánu, který vyhotovil protokol o kontrole a musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a také odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Vyřizování námitek je uvedeno v ustanovení § 14 kontrolního řádu. Pokud vedoucí kontrolní skupiny nevyhoví námitkám ve lhůtě 7 dnů od jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího do 30 dnů ode dne doručení tím, že jim:

 1. vyhoví, nebo

 2. částečně vyhoví, nebo

 3. je zamítne jako nedůvodné z věcných nebo formálních důvodů (např. pokud není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění námitky směřují, chybí jejich odůvodnění, námitky byly podány opožděně nebo neoprávněnou osobou).

U zvláště složitých případů lze lhůtu pro vyřízení námitek prodloužit o 30 dnů, po předchozím vyrozumění kontrolované osoby o prodloužení lhůty. V případě, že je do vyřízení námitek zahájeno správní řízení, lze námitky vyřídit v rámci tohoto správního řízení.

aktualizováno: 26.10.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap