Poslání, vize a hodnoty a etický kodex Krajského úřadu Zlínského kraje

Poslání, vize a hodnoty Krajského úřadu Zlínského kraje byly vytvořeny vedoucími pracovníky úřadu, za přispění odborné agentury HM Partners a M. Juříkové z Univerzity T. Bati. Proč se krajský úřad zabýval určením těchto pojmů? Aby bylo jasně řečeno, proč tady krajský úřad je, o co usiluje, jak chce dosáhnout vytyčeného cíle. Definované poslání, vize a hodnoty mají obrovskou sílu v tom, že jsou-li součástí každodenního pracovního života zaměstnanců kraje, vytvářejí spolehlivé hranice a směr pro jejich počínání, jehož základním smyslem je veřejná služba. Nejrůznější měření a porovnání však dokazují, že poslání, vize a hodnoty pouze vyjadřují zásady, které jsou již dávno součástí firemní kultury krajského úřadu. Nyní byly nahlas vyřčeny, aby se mohly stát nejen jasnou motivací a závazkem pro stávající i nové zaměstnance kraje, ale také oprávněným očekáváním pro naše klienty-občany. To vše doplňuje etický kodex zaměstnanů kraje.

 

Kdo jsme?

KRAJSKÝ ÚŘAD je orgánem kraje, který realizuje rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Zlínského kraje a v přenesené působnosti vykonává činnosti stanovené zákony.
 

Proč jsme?

POSLÁNÍM Krajského úřadu Zlínského kraje je poskytovat veřejné služby, vedoucí ke spokojenosti občanů a k všestrannému rozvoji kraje.
 

Čím chceme být?

VIZÍ Krajského úřadu Zlínského kraje je být profesionálním a efektivním úřadem a důvěryhodným zaměstnavatelem, který na základě tvořivosti, spolupráce a partnerství aktivně přispívá ke zvyšování kvality života občanů.
 

V co věříme?

HODNOTAMI , jež respektují zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského úřadu, jsou:
• profesionalita
• tvořivost
• spolupráce a partnerství
• loajalita
• dobrá pověst
 

21 důvodů, proč je tady Zlínský kraj a krajský úřad

 • Pečujeme o všestranný rozvoj území Zlínského kraje a o potřeby našich občanů.
 • Usilujeme o efektivní využití evropských financí ve prospěch regionu; poskytujeme poradenství a metodickou pomoc příjemcům dotací.
 • Podporujeme zajímavé projekty z oblasti neziskové, veřejnosprávní i podnikatelské sféry prostřednictvím krajských programů.
 • Motivujeme investory, a tím zvyšujeme konkurenceschopnost i ekonomický růst kraje.
 • Realizujeme aktivity pro rozvoj cestovního ruchu a propagujeme Zlínský kraj v národním i mezinárodním měřítku.
 • Odpovídáme za opravy a údržbu silnic II. a III. třídy, rozvoj dopravní infrastruktury.
 • Zajišťujeme dopravní obslužnost v kraji veřejnou linkovou a drážní dopravou.
 • Podporujeme rozvoj nemocnic, zdravotnické záchranné služby a dalších zdravotnických zařízení.
 • Zabezpečujeme střední a vyšší odborné vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských, základních i středních školách.
 • Spravujeme dětské domovy, školská poradenská zařízení, jazykové a plavecké školy a zajišťujeme řadu dalších školských služeb včetně stravování a ubytování.
 • Provozujeme, podporujeme a podílíme se na rozvoji kulturních institucí – galerií, muzeí, hvězdárny, knihovny a filharmonie.
 • Podporujeme obnovu památek a celkové funkční oživení kulturního a památkového potenciálu kraje.
 • Přispíváme na kulturní, mládežnické a sportovní aktivity v kraji, podporujeme environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
 • Zabezpečujeme provoz zřizovaných sociálních zařízení, usilujeme o efektivní fungování sítě sociálních služeb na území kraje a zvyšování jejich kvality.
 • Zajišťujeme sociálně-právní ochranu dětí včetně zprostředkování osvojení a pěstounské péče.
 • Podporujeme oblast protidrogovou, prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů a oblast integrace národnostních menšin a cizinců.
 • Odpovídáme za přípravu kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 • Plníme funkci nadřízeného orgánu pro správní orgány měst a obcí; přezkoumáváme správnost a zákonnost jimi vydaných rozhodnutí, usnesení a dalších opatření; poskytujeme metodickou pomoc obcím.
 • Zajišťujeme zapracování nadregionálních záměrů do územně plánovacích dokumentací.
 • Dohlížíme, jako jeden z orgánů státní správy, na ochranu životního prostředí – ovzduší, lesů, vod, přírody, krajiny, zemědělské půdy a na odpadové hospodářství.
 • Ověřujeme podpisy na listinách a opisech listin ad.; jsme kontaktním místem Czech POINT.

Etický kodex zaměstnanců Zlínského kraje

Cílem etického kodexu zaměstnanců je pojmenovat společně sdílené hodnoty, jejichž naplnění by mělo vést ke spokojenosti veřejnosti i zaměstnanců v každodenních činnostech v rámci výkonu veřejné správy.
   • Jsme přesvědčeni, že výkon veřejné správy je službou občanům.
   • Svou práci vykonáváme s největší možnou mírou slušnosti, vstřícnosti, porozumění, ochoty pomoci a bez jakýchkoli předsudků.
   • Své úkoly a povinnosti plníme s maximální zodpovědností a co nejefektivněji, ve shodě s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními normami kraje a na vysoké úrovni, kterou si průběžně studiem i samostudiem prohlubujeme.
   • Vzájemně se respektujeme, vytváříme atmosféru spolupráce, jsme k sobě navzájem vstřícní, věcní, kultivovaní v jednání.
   • Za svou práci a rozhodování nevyžadujeme ani nepřijímáme dary, úsluhy, laskavosti či jiná zvýhodnění.
   • Nezúčastňujeme se žádné činnosti, která se neslučuje s výkonem naší práce. Dbáme na to, aby naše politické nebo veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v naši schopnost nestranně vykonávat své pracovní povinnosti.
   • Nezneužíváme výhod vyplývajících z našeho pracovního zařazení ani informací získaných při výkonu zaměstnání pro svůj soukromý zájem.
   • Pečujeme o úpravu svého zevnějšku a dbáme, aby naše oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení a místu výkonu práce.
   • Vždy se chováme tak, aby byl krajský úřad, složený z nás jednotlivců, vnímán veřejností jako celek pozitivně.
Zlín 24. ledna 2005

Poslání, vize a hodnoty Krajského úřadu Zlínského kraje

.pdf Poslání, vize a hodnoty Krajského úřadu Zlínského kraje 361,17 kB
aktualizováno: 12.5.2017

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap