Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:

3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Období realizace:

04/2009 - 09/2012

financování služeb sociální prevence se předpokládá od 10/2009

Financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) - 85 %

Státní rozpočet ČR - 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na poskytování vybraných sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zlínský kraj tímto projektem řeší zajištění výše uvedených služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Zlínského kraje.

Projekt zcela mění způsob zajištění těchto služeb. Nově budou zajišťovány dodavateli, kteří budou vybráni v zadávacím řízení. Uvedené změny umožní Zlínskému kraji, aby na základě vlastního plánu rozvoje sociálních služeb, byly poskytovány takové sociální služby, jaké jsou potřebné; v daném rozsahu a zaměření, které jsou adekvátní dané lokalitě, resp. cílové skupině. Dalším velkým přínosem bude to, že sociální služby, vybrané v rámci veřejných zakázek, budou mít zajištěno víceleté financování, čímž bude posílena stabilita poskytovatelů služeb, která jim umožní koncepční rozvoj těchto služeb.

Všeobecný cíl:

Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených prostřednictvím preventivních sociálních služeb.

Specifický cíl:

- Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti a z trhu práce.

- Rozvoj služeb sociální prevence dle priorit vymezených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 - 2011.

- Pomoc cílovým skupinám osob zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, a tak napomoci k jejich návratu na trh práce (případně vstupu na trh práce) a udržení se na trhu práce.

- Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných sociálních služeb.

Cílové skupiny:

- Rodiny s dětmi

- Děti, mládež a mladí dospělí

- Osoby bez přístřeší

- Oběti domácího násilí

- Osoby se zdravotním postižením

- Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Aktuální stav:

V období od 3. 5. 2011 do 31. 5. 2011 proběhla v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje "Výstava služeb sociální prevence", která byla zahájena slavností vernisáží.

UZAVŘENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

INFORMACE PRO DODAVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

- Informace k efektivnímu vynakládání finančních prostředků

- Informace k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na kurzy v rámci vzdělávání pracovníků

- Informace k efektivnímu vynakládání finančních prostředků na zařízení a vybavení - doporučené ceny

- Odkaz na dokument s doporučenými cenami

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Kolářová, tel.: 577 043 842, e-mail: lenka.kolarova@kr-zlinsky.cz

Závěrečná konference projektu - prezentace

.pdf prezentace Kobzáň_final 138,85 kB
.pdf Konference_IP_Mgr Chovancova 934,37 kB
.pdf konferenceIP_Michal_Trcalek 740,06 kB
.pdf konference IP_Petr_Mach 891,16 kB
.pdf Konference IP_Ondrej_Prchlikl 161,45 kB
.pdf konference IP_Jiri_Ruzicka 1376,24 kB
aktualizováno: 25.9.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap