Poskytování informací o příčině úmrtí po 1.1.2013

Od 01.01.2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého). Dle této vyhlášky neobsahuje část A Listu o prohlídce zemřelého, která se odesílá matričním úřadům, údaje o příčině smrti.

Na základě této skutečnosti již nemohou matriční, popřípadě krajské úřady vydávat pozůstalým potvrzení o diagnóze úmrtí, k nimž došlo po 01.01.2013.

Takovéto potvrzení vyžadují pozůstalí nejčastěji za účelem řízení s pojišťovnami, se kterými měl zemřelý uzavřenou smlouvu životní pojistky, příp. za účelem doplnění rodinné anamnézy o nemocech vyskytujících se v rodině. Jestliže k úmrtí došlo po 01.01.2013, je potřeba se s žádostí o tuto informaci obrátit na poskytovatele zdravotních služeb, a to na základě ust. § 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb (nemocnice, zdravotnická záchranná služba, obvodní lékař). Na základě uvedeného ustanovení „osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu“.

Osoby blízké zemřelému pacientovi mohou, jak je výše uvedeno, do zdravotnické dokumentace nejen nahlížet a sami si z ní pořizovat výpisy nebo kopie, ale mohou také požádat o pořízení kopie poskytovatele zdravotních služeb. Taková žádost musí být vyřízena do 30 dnů a poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn požadovat za poskytnutí této služby úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu nebo nákladů vynaložených na pořízení kopie (dle zveřejněného ceníku), jakož i úhradu za odeslání.

Poskytovatel zdravotních služeb nevydává potvrzení o diagnóze úmrtí.

Taková potvrzení vydávají pouze matriční nebo krajské úřady, ale jen v případě osob zemřelých do 31. 12. 2012, postupem dle § 8 odst. 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, kterou uchovává, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud nelze údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize“.

 

Zpracovalo oddělení státního občanství a přestupků, odbor právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje

aktualizováno: 7.8.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap