Poručenství

 • Rodinně-právní institut, využíván v případě, kdy se dítě ocitlo bez zákonného zástupce.
 • Důvody pro ustanovení poručníka: rodiče byli soudem zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo výkon rodičovské odpovědnosti byl pozastaven; žádný z rodičů nemá rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu (nezletilý, nesvéprávný rodič); rodiče dítěte zemřeli;
 • Poručník vykonává práva a povinnosti, která jinak náleží rodičům;
 • Poručníkem se může stát: osoba, kterou označili rodiče, osoba dítěti příbuzná nebo blízká, jiná vhodná fyzická osoba;
 • Poručníkem mohou být ustanoveny i dvě osoby, zpravidla manželé;
 • V případě, že není vhodná fyzická osoba, soud ustanoví dítěti veřejného poručníka (zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí);
 • Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost, v případě osobní péče má nárok na hmotné zabezpečení jako pěstoun;
 • Poručenství podléhá pravidelnému dozoru soudu;
 • Poručník rozhoduje o běžných záležitostech dítěte, jinak je třeba souhlasu soudu;
 • Zánik poručenství – poručenství zaniká v případě, kdy rodič znovu nabude rodičovskou odpovědnost, osvojením dítěte, dítě nabude svéprávnosti, smrtí poručníka, zproštěním funkce na návrh poručníka, odvoláním z funkce poručníka (sankční opatření).
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap