Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji

Program:

Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:

4.3. – Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory:

4.3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Období realizace:

1. 7. 2010 – 30. 6. 2012

Financování:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) – 85 %

Státní rozpočet ČR – 15 %

Stručný obsah:

Projekt je zaměřen na podporu procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni a rozvoj takové sítě sociálních služeb, která bude efektivní, kvalitní, dostupná, a která bude odpovídat potřebám osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a potřebám osob ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt usiluje o systematické začleňování co největšího počtu obcí do procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území kraje, což umožní podporovat a rozvíjet síť takových sociálních služeb, které v kraji zcela schází nebo kapacita stávajících sociálních služeb je nedostatečná a jejichž rozvoj je smysluplný a akceptovatelný.

Projekt nabízí prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností osob odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb, zástupců obcí I. až III. typu ve Zlínském kraji, manažerů pracovních skupin v procesu plánování rozvoje sociálních služeb v obcích III. typu a vybraných zástupců Zlínského kraje formou vzdělávacích kurzů, ale také zavedení systému výměny zkušeností dobré praxe formou pravidelných setkávání osob odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb v kraji. Nově bude vytvořena samostatná sekce na portále Zlínského kraje, která umožní sdílet aktuální informace a nové trendy v této oblasti. V rámci projektu bude také zpracován krajský Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014, který bude vydán v ucelené publikaci a distribuován zástupcům obcí, zástupcům poskytovatelů sociálních služeb a osobám odpovědným za plánování. Střednědobý plán se bude opírat o zpracovanou analýzu, která bude současně poskytnuta pro plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni, což umožní obcím plánovat s ohledem na znalost své lokality a potřeby jejich obyvatel. Tento plán má značný vliv jak na financování všech sociálních služeb v kraji pro dané období, tak na jejich místní a typovou dostupnost pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Aktivity projektu:

REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Cílem vzdělávacích kurzů je podat účastníkům základní a ucelené informace o oblasti plánování rozvoje sociálních služeb (dle platné legislativy) a také poskytnout účastníkům rozšiřující a specifické informace potřebné pro proces plánování rozvoje sociálních služeb ve své obci či regionu, mikroregionu (dle platné legislativy).

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ DOBRÉ PRAXE

Cílem těchto setkání je nejen výměna zkušeností dobré praxe mezi osobami odpovědnými za plánování rozvoje sociálních služeb, ale i navázání vzájemné a trvalé spolupráce, což povede k vytvoření samostatné sekce na portále ZK, kde se budou zveřejňovat aktuální informace a trendy v dané oblasti.

ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY PRO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Cílem této klíčové aktivity je zjistit obecné povědomí obyvatel v jednotlivých ORP o sociálních službách a dále zjistit potřeby potencionálních i stávajících uživatelů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

TVORBA A PROPAGACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2012 - 2014

Cílem aktivity je tvorba krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a následné zvýšení povědomí o této oblasti prostřednictvím propagace a distribuce krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014.

Všeobecný cíl:

Globálním cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb, a to prostřednictvím podpory procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni.

Specifický cíl:

- zvýšení úrovně znalostí a dovedností osob odpovědných za plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji,

- zpracování analýzy v oblasti plánování rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s cílovou skupinou,

- tvorba krajského Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012-2014 včetně jeho propagace formou ucelené publikace.

Cílové skupiny:

- osoby odpovědné za plánování rozvoje sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje (pracovníci těchto obcí, pracovníci organizací zřízených pro komunitní plánování v obcích, kde se již plánuje, vedoucí odborů sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, kde ještě není vytvořen plán rozvoje sociálních služeb, ale tato pracovní náplň spadá do jejich kompetence),

- zástupce obcí I. - III. typu ve Zlínském kraji (jedná se o představitele obcí a měst, případně jimi vyslané zástupce),

- manažery pracovních skupin v procesu plánování rozvoje sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (jedná se o zástupce poskytovatelů sociálních služeb a zástupce osob, kterým jsou sociální služby poskytovány),

- zástupce Zlínského kraje (vybraní pracovníci odborů Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se podílejí na plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji).

Aktuální stav:

Projekt je v realizaci od 1.7.2010.

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výměna zkušeností dobré praxe

Od měsíce října 2010 probíhají setkání Výměny zkušeností dobré praxe, které jsou určeny zejména:

- pro osoby odpovědné za plánování rozvoje sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje (pracovníci těchto obcí, pracovníci organizací zřízených pro komunitní plánování v obcích, kde se již plánuje, vedoucí odborů sociálních věcí obcí s rozšířenou působností, kde ještě není vytvořen plán rozvoje sociálních služeb, ale tato pracovní náplň spadá do jejich kompetence);

- pro zástupce Zlínského kraje (vybraní pracovníci odborů Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se podílejí na plánování rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji).

Pozvánku na 1. setkání najdete zde.

Pozvánku na 2. setkání najdete zde.

Pozvánku na 3. setkání najdete zde.

Pozvánku na 4. setkání najdete zde.

Předpokládaný časový hramonogram setkání:

4. setkání 11. května 2012

V rámci této aktivity byla zavedena SAMOSTATNÁ SEKCE pro osoby odpovědné za plánování rozvoje sociálních služeb za účelem sdílení aktuálních informací a trendů v této oblasti.

Vzdělávací kurzy

Od měsíce listopadu jsou realizovány vzdělávací kurzy, které poskytnou účastníkům potřebné informacé o plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni.

Bude realizováno pět kurzů:

Kurz č. 1: „ZÁKLADY PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

Pozvánku na kurz č. 1 najdete pod tímto odkazem. Kurz proběhnul 25. 11. 2010.

Kurz č. 2: „PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“

Pozvánku na kurz č. 2 najdete pod tímto odkazem.

První běh kurzu proběhnul dne 15. 12. 2010.

Druhý běh kurzu proběhnul dne 13. 1. 2011.

Kurz č. 3: „MANAŽERSKÉ A ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI V PROCESU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“

Pozvánku na první běh kurzu č. 3 najdete pod tímto odkazem.

První běh kuzru proběhnul ve dnech 15. 2. 2011, 7. 3. 2011 a 7. 4. 2011.

Pozvánku na druhý běh kurzu č. 3 najdete pod tímto odkazem.

Druhý běh kurzu proběhnul ve dnech 8. 6. 2011, 20. 9. 2011 a 5. 10. 2011.

Kurz č. 4: „TVORBA PLÁNŮ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAXI“

Pozvánku na kurz č. 4 najdete pod tímto odkazem. Kurz proběhnul 8. 12. 2011.

Kurz č. 5: „UDRŽITELNOST A AKTUALIZACE PLÁNŮ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAXI“

Pozvánku nak urz č. 5 najdete pod tímto odkazem. Kurz proběhnul 3. 4. 2012.

Podrobnější informace o kurzech naleznete zde.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014

První obecná část střednědobého plánu byla dne 22. 8. 2011 schválena Radou Zlínského kraje a dne 21. 9. 2011 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Druhá návrhová a prováděcí část střednědobého plánu byla dne 14. 11. 2011 schválena Radou Zlínského kraje a dne 14. 12. 2011 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Schválený výsledný dokument společně s podklady a výstupy z jednotlivých jednání naleznete pod tímto odkazem.

Dokument "Základní teze pro nastavování systému vyhodnocování sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji" naleznete pod tímto odkazem.

„Analýza informovanosti obyvatel o sociálních službách a zjištění jejich potřeb ve vztahu k sociálním službám, včetně zjištění potřeb stávajících uživatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje

V rámci projektu byla na základě veřejné zakázky firmou Factum Invenio, s. r. o., zpracována „Analýza informovanosti obyvatel o sociálních službách a zjištění jejich potřeb ve vztahu k sociálním službám, včetně zjištění potřeb stávajících uživatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností na území Zlínského kraje“. Cílem této analýzy bylo zjistit obecné povědomí obyvatel v jednotlivých ORP o sociálních službách a dále zjistit potřeby potencionálních i stávajících uživatelů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

Analýza má dvě části:

I.část: zjištění informovanosti obyvatel o sociálních službách

II.část: zjištění potřeb potencionálních a stávajících uživatelů sociálních služeb

Výstupem analýzy je:

13 závěrečných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností o informovanosti obyvatel o sociálních službách za jednotlivá ORP, včetně doporučení dalšího postupu v oblasti informování o sociálních službách.

13 závěrečných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností o zjištění potřeb obyvatel ve vztahu k sociálním službám, včetně zjištění potřeb stávajících a potencionálních uživatelů sociálních služeb v jednotlivých ORP, včetně doporučení dalšího postupu v oblasti naplňování potřeb obyvatel formou plánování rozvoje sociálních služeb.

1 závěrečná souhrnná zpráva pro Zlínský kraj, včetně doporučení efektivního a vhodného způsobu informování o sociálních službách na území Zlínského kraje s ohledem na specifika potencionálních a stávajících uživatelů sociálních služeb, včetně doporučení dalšího postupu v oblasti naplnění potřeb obyvatel formou plánování rozvoje sociálních služeb.

Kontaktní osoba:

Ing. Andrea Kuníčková, manažerka projektu, tel.: 577 043 845, e-mail: andrea.kunickova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap