Podpora podnikání a inovací

Podpoře podnikání věnuje Zlínský kraj v souladu se svými strategickými dokumenty výraznou pozornost. Obecný rámec pro podporu podnikání ve Zlínském kraji je definován ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030, jejíž první ze čtyř pilířů „Ekonomika a trh práce“ stanovuje následující priority:

1.1 Přispívat k udržitelnému rozvoji podnikání v regionu
1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti vývzkumu, vývoji a inovací, a lidských zdrojů
1.3 Posilovat specializaci a inovace vyšších řádů v souladu s novými globálními trendy
1.4 Motivovat k investiční aktivitě ve Zlínském kraji
1.5 Podporovat udržitelný vývoj na trhu práce

Na dlouhodobou Strategii rozvoje ZK navazuje Krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj - Regionální inovační strategie Zlínského kraje do 2030 (dále jen RIS ZK), která stanovuje následující strategické cíle pro podporu inovačního a podnikatelského prostředí:

Strategický cíl A.1 – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby zaměstnavatelů v regionu nebo pro realizaci nových podnikatelských záměrů v dostatečném počtu a kvalitě
Strategický cíl B.1 – Zvýšení počtu inovací ve firmách
Strategický cíl C.1. – Zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání

RIS ZK dále stanovuje specifické cíle a očekávané měřitelné výstupy. Vychází z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie). Součástí RIS ZK jsou také tzv. domény specializace, které jsou považovány za oblasti s největším potenciálem ve Zlínském kraji:

A) PROGRESIVNÍ DESIGN PRODUKTŮ, TECHNOLOGIÍ A PROCESŮ,
B) POLYMERY V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE
C) INOVACE V KONSTRUKČNÍCH ČINNOSTECH,
D) INFORMAČNÍ, ŘÍDÍCÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY.

Konkrétní opatření či projekty, kterými je RIS ZK naplňována, jsou pak stanoveny ve dvouletých Akčních plánech RIS ZK.

1) Strategická průmyslová zóna Holešov

Významný potenciál pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti v kraji má Strategická průmyslová zóna Holešov, která se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, základní technická a dopravní infrastruktura byla dokončena na konci roku 2009. Pro investory jsou připraveny pozemky o rozloze od 0,5 hektaru. Holešovská zóna těží z dobrého dopravního napojení, komplexní technické připravenosti a zázemí v podobě kvalifikované pracovní síly. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. Obsazení zóny zajišťuje Zlínským krajem podporovaná společnost Industry Servis, a.s. Součástí je také Technologický park Progress, zaměřený na zasídlení a další služby inovativním společnostem.

Více informací na www.zonaholesov.cz.

2) Podpora inovací

Zlínský kraj podporuje zavádění inovací v podnicích zejména prostřednictvím níže popsaných aktivit Technologického inovačního centra, s.r.o. (společnost založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně). Firmám je nabízena široká škála služeb od zajištění prostor pro svoje podnikatelské aktivity, po poskytnutí poradenství v případě ochrany duševního vlastnictví, zajištění propojení s akademickým sektorem, vyhledávání potenciálních investorů, obchodních kontaktů či zprostředkování finančních zdrojů na výzkumné a vývojové aktivity.

Více informací na www.inovacnipodnikani.cz.

Technologické inovační centrum (dále jen TIC) zároveň zastřešuje tzv. Inovační infrastrukturu Zlínského kraje. Inovační infrastruktura Zlínského kraje je již od roku 2008 existující síť spolupracujících společností, provozujících podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky s cílem podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Jedná se o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Agenturu pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s;,Industry Servis ZK, a.s. – Technologický park Progress, Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o., Regionální centrum kooperace, a.s., Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. a Technologické inovační centrum, s.r.o.

Jednotlivé organizace mezi sebou aktivně spolupracují zapojením do společných projektů a předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování. Inovační infrastruktura Zlínského kraje v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost.

Více informací na www.zk-inovace.cz/ . 

3) Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje II

Projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje  II (dále jen SA ZK II) je zaměřen na podporu rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní RIS3 strategií a její Krajskou přílohou za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie) (dále jen RIS ZK). Jedná se zejména o podporu přípravy strategických projektů a realizaci dalších aktivit k naplnění výše zmíněné Národní RIS3 strategie a RIS ZK.

Projekt SA ZK II je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT. Projekt je realizován v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2022 a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků Zlínského kraje.

Projekt realizuje Zlínský kraj (Odbor strategického rozvoje kraje, Krajský úřad Zlínského kraje) ve spolupráci s partnerem projektu Technologickým inovačním centrem, s.r.o.

Projekt SA ZK II sestává z 6 klíčových aktivit:

 • Základní tým (zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci agendy RIS ZK prostřednictvím výkonné jednotky)

 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí (vzdělávání výkonné jednotky a ostatních aktérů zapojených do rozvoje inovačního prostředí)

 • Mapování a analýzy (zmapování a sledování změn a vývoje inovačního prostředí v kraji)

 • Asistence (v rámci tohoto modulu bude vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu strategických projektů veřejných subjektů, tzv. Program vouchery asistence, které mají přímo, či nepřímo, podpořit inovační a podnikatelské prostředí v kraji)

 • Pilotní ověření (pilotní ověření bude na téma "Podnikatelská akademie na středních školách)

 • Marketingová a komunikační strategie kraje (posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje, aktualizace Marketingové strategie a Komunikačního plánu (marketingového plánu inovací))

4) Katalog firem Zlínského kraje

Katalog firem Zlínského kraje je unikátní oficiální přehled podniků působících ve Zlínském kraji. Cílem katalogu je prezentace kraje jako významného průmyslového regionu, navazování nových obchodních příležitostí na tuzemských i zahraničních trzích a podpora a posílení exportu regionálních firem. Součástí katalogu je CD ROM s jeho offline prezentací. Katalog vydává TIC a k 12. 12. 2019 je v katalogu firem registrováno celkem 490 podnikatelských subjektů.

Katalog je prezentovaný na internetových stránkách www.katalogfiremzk.cz.

5) Soutěž Inovační firma Zlínského kraje

Smyslem soutěže organizované od roku 2009 je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci.

Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení prestiže a kreditu firmy i důvěryhodnosti u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány standardními komunikačními kanály vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem získání ocenění je bezplatná publicita v krajských publikacích, zveřejnění článků, rozhovorů a reportáží účastníků v mediích po skončení soutěže.

Více informací na www.inovacnifirma.cz. 

Oceněné firmy v minulých ročnících:  

2018

      1. místo Incinity s. r. o.

      2. místo Fatra a. s.

      3. místo Martin Horák - design

 2021

      1. místo ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.

      2. místo Dudr Tools s. r. o.

      3. místo SPUR a. s.

6) Podpora začínajícím podnikatelům

Zlínský kraj rovněž podporuje aktivity podporující začínající podnikatele prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru TIC, který nabízí tři různé režimy zasídlení start-upů, a sice:

 • podnikatelský inkubátor

 • co-workingové centrum

 • virtuální inkubátor

 

Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor je určen pro začínající firmy, kterým pomáhá rozjet podnikání. Nabídne jim zvýhodněný nájem a množství služeb souvisejících s podnikáním. Klienti mají po dobu až tří let k dispozici cenově atraktivní prostory v kreativním prostředí a mohou čerpat řadu souvisejících služeb, včetně poradenství pro podnikání.

Co-workingové centrum

Co-workingové centrum je tvořeno jedním velkým otevřeným prostorem. Jednotliví uživatelé mají svoje pracovní místo a celkový prostor sdílí s ostatními. Centrum má provozní dobu, během které je možné kdykoliv přijít a pracovat.

Co-workingové centrum je určeno pro ty, kteří svůj podnikatelský plán teprve připravují, případně hodně cestují nebo nechtějí pracovat jen z domu. Vlastní kancelář je však pro ně neefektivní. 

Virtuální inkubátor

Virtuální inkubátor nabízí řešení začínajícím firmám, pro které je z nejrůznějších důvodů nezbytné mít sídlo, samotné prostory pro podnikání ale zatím nepožadují. Klient virtuálního inkubátoru má automaticky k dispozici služby recepce, která poštu přebírá a o jejím doručení informuje e-mailem.

Podnikatelský inkubátor provozovaný sídlí v budově číslo 23 v bývalém baťovském areálu (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín). Více informací na www.inkubatorzlin.cz.

 

Soutěž „Můj první milion“

Soutěž „Můj první milion“ je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je TIC.

Cílem soutěže najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem, ocenit nejlepší podnikatelské záměry, vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem, zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. Jednou z hlavních cen pro výherce je mj. možnost zasídlení v podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra.

Více informací na www.mujprvnimilion.cz.

 

7) Další plochy pro podnikání ve Zlínském kraji - brownfieldy

V rámci Zlínského kraje je spravována databáze brownfieldů, tedy v současnosti neužívaných ploch původně sloužících především k průmyslovém a zemědělskému využití. Databáze brownfieldů mapuje veškeré brownfieldy ve Zlínském kraji, udává jejich lokalizaci, základní parametry a vyhodnocuje jejich potenciál pro případnou regeneraci, resp. podnikatelské aktivity. Plochy brownfieldů jsou nabízeny mj. podnikatelským subjektům zpravidla za zvýhodněnou cenu. Regenerace brownfieldů je pak podporována konkrétními dotačními tituly především na národní úrovni, jako např. program Nemovitosti v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, či prostřednictvím investičních pobídek prostřednictvím Agentury CzechInvest.   

Mapa brownfieldů je dostupná na https://geoportal.kr-zlinsky.cz/bf/ 

 

8) Služby pro podnikatele v oblasti pronikání na východní trhy

Zlínský kraj podporuje prostřednictvím Kontaktního centra pro východní trhy (KCVT) exportní aktivity firem v kraji.

Cílem KCVT je rozvoj obchodních kontaktů firem ZK v zahraničních teritoriích Rusko a Čína. KCVT je tedy rozděleno na 2 sekce, a sice: 

Sekce Rusko (zajišťuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje) zajišťuje následující aktivity:

 • Podpora obchodní spolupráce a osvětová činnost Konzultační činnost a poradenství (zajištění podpory v logistice, proclení při dovozu, osvědčení při vývozu)

 • Spolupráce s partnerskými regiony v zahraničí

Sekce Čína (zajišťuje Mersinis, spol. s.r.o. / Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou) nabízí tyto služby:

 • Certifikační procesy na čínském trhu

 • Ověření rizikovosti čínských partnerů pomocí Risk reportů od čínských právníků

 • Inspekce kvality výrobků

 • Právní poradenství a vymáhání dluhů v Číně

 • Vyhledávání partnerů pro investice v Číně a ve ZK

 • Pomoc s uváděním výrobků na čínský trh

 • Pomoc při zakládání joint ventures

 • Posilování servisního zázemí v teritoriu Číny

 • Konzultační činnost

  

9) Dotační programy pro podnikatele

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Nejvýznamnějším dotačním titulem na národní úrovni je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. OP PIK je administrován Agenturou pro podnikání a inovace (API), jejíž regionální pobočky, včetně zlínské, poskytují informační servis a konzultace k přípravě žádostí o podporu a realizaci projektů. V rámci OP PIK je možné podat žádost o podporu ve výzvách jednotlivých dotačních „podprogramů“ zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu, start-upů, technologického transferu, klastrových iniciativ, energeticky účinných opatření, informačních a komunikačních technologií apod.

Více informací k pravidlům jednotlivých programů a znění aktuálně vyhlášených výzev na http://www.agentura-api.org/ , nebo http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy . 

 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK) je navazujícím operačním programem na OP PIK. OP TAK, který je stále v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se zaměřuje na podporu českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemiezvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR.

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.

Mezinárodní programy EU

Významnou příležitost pro spolupráci firem ze Zlínského kraje se zahraničními partnery v rámci výzkumu, vývoje a inovací představují programy řízené Evropskou komisí. Podniky mohou být koordinátorem či partnerem v mezinárodních projektech zaměřených na výzkum, vývoj či inovace v rámci programů Horizon 2020, Horizon Europe či COSME. Podnikatelské subjekty mohou zároveň v rámci sítě Enterprise Europe Network vyhledávat podnikatelské příležitosti, či oslovit případné partnery v rámci celé EU pro uspokojení vlastní poptávky např. po inovačním řešení.

Regionální podpůrné programy

Na podzim roku 2018 vyhlásil Zlínský kraj dotační program RP15-19 Inovační vouchery Zlínského kraje, zaměřený na podporu spolupráce firem s VaV institucemi (předcházel mu dotační program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje, zaměřený na podporu spolupráce firem s „kreativci“ v oblasti produktového designu a marketingu, který Zlínský kraj vyhlásil v roce 2017). Tento program volně navazuje na inovační vouchery, kterými Zlínský kraj v letech 2012 - 2015 podporoval Zlínský kraj spolupráci inovačních firem s pracovišti výzkumně-vývojových institucí tzv. inovačními vouchery, o nichž lze (více informací lze nalézt na www.objevtesmer.cz). V současnosti jsou inovační vouchery poskytovány také z OP PIK (viz výše), na regionální úrovni je možné získat tzv. vouchery asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. Ty jsou však určeny na podporu přípravy strategických projektů subjektů, které přispějí k podpoře inovačního prostředí v regionu v souladu s Krajskou přílohou Národní RIS3.

aktualizováno: 1.2.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap