Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje

Registrační číslo žádosti:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929

Operační program:

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Oblast intervence:

Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

Období realizace:

1. 8. 2018 – 31. 12. 2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

11 718 144,20 Kč

Financování:

OP Životní prostředí - 100 %

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je obnova biotopů v EVL soustavy Natura 2000 pro zachování, případně zlepšení, podmínek předmětů ochrany EVL, což může být evropsky významný druh živočicha nebo rostliny anebo typ přírodního biotopu. Jako jeden z hlavních zdrojů na financování opatření v EVL je na období let 2014 -2020 Operační program Životní prostředí.

Specifický cíl:

Specifickým cílem projektu je zajištění podstatné části finančních prostředků k realizaci opatření pro zachování příznivých podmínek ochrany EVL, a to jak jednorázových zásahů do obnovy příznivého stavu biotopů, např. odstraňování náletových dřevin, stařiny apod., tak následných  obnovních  opatření, která spočívají zejména v potlačování obrostu náletových dřevin, šetrném kosení a úklidu sena a také i obnova pastvy na vhodných stanovištích. Realizací těchto opatření bude zároveň naplněn požadavek ES na podporu a zachování biodiverzity.

Součástí obnovních opatření je likvidace invazních druhů rostlin, které jsou uvedeny jako prioritní v Černém seznamu invazních druhů České republiky.

Stručný obsah:

Předmětem projektu je realizace opatření pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy Natura 2000 a vlastníci a nájemníci pozemků.

Kontaktní osoby:

  • Bc. Marcela Zárubová, manažer projektu, odbor projektového řízení,
    tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz
  • Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, odbor projektového řízení, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz
  • Petr Pavelčík, odborný garant, odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 577 043 361, e-mail: petr.pavelcik@kr.zlinsky.cz
aktualizováno: 22.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap