Podmínky platící pro realizaci projektu po rozhodnutí o udělení podpory

Po rozhodnutí o poskytnutí podpory bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory mezi poskytovatelem a příjemcem. Tato Smlouva bude zvláště stanovovat dále uvedené podmínky:
 
4.1 Konečná výše podpory
Poskytovatel financuje určité procento celkových způsobilých výdajů projektu (tzv. míra podpory) a nikoliv určitou část činnosti. Pokud jsou na konci projektu skutečné výdaje nižší než výdaje předpokládané, je podpora v absolutním vyjádření snížena (zůstane zachována procentuální míra podpory). Podpora bude poskytnuta Zlínským krajem ve výši schváleného procenta z celkových skutečných způsobilých výdajů projektu uvedených v žádosti (potažmo smlouvě) – zaokrouhlena na celé stokoruny dolů.
 
4.2 Měřitelné ukazatele realizace projektu
Příjemce se ve Smlouvě o poskytnutí podpory zavazuje naplnit minimální závazné hodnoty ukazatelů výstupů projektu nejpozději k datu ukončení realizace projektu.
 
4.3 Sankční opatření v případě nedodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory ze strany příjemce
a) V případě porušení rozpočtové kázně bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
b) V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené Smlouvou o poskytnutí podpory ze strany příjemce podpory, je poskytovatel oprávněn písemně od Smlouvy odstoupit. V takovém případě ztrácí příjemce nárok na poskytnutí podpory.
c) Při porušení povinností uvedených v čl. 5 této smlouvy příjemcem, může poskytovatel po příjemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z poskytnuté podpory a tento je povinen ji poskytovateli zaplatit.
d) Poskytovatel je oprávněn dále od Smlouvy odstoupit i v případě, kdy příjemce podpory zejména:
 • uvedl nepravdivé či neúplné údaje, předloží zprávu neodpovídající skutečnosti nebo prohlásí skutečnost, která se nezakládá na pravdě,
 • neprovede opatření nezbytná k zamezení střetu zájmů, finančních podvodů ze strany příjemce podpory, korupčního jednání příjemce podpory, partnerů příjemce podpory i dodavatelů projektu.
e) V případě, že dojde k některé z výše uvedených skutečností, je poskytovatel podpory oprávněn pozastavit proplacení podpory. Stejně tak je poskytovatel oprávněn postupovat i v případě pouhého podezření, že došlo k některé z výše uvedených skutečností.
 
4.4 Změny podmínek poskytnuté podpory
a) Příjemci podpory je dána možnost upravit a změnit projekt bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory pouze za předpokladu, že změny nejsou podstatného charakteru, tj. přesun v rámci rozpočtu mezi jednotlivými položkami výdajů nepřekračuje 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů na realizaci projektu a nemění se účel projektu. Nepodstatnou změnu projektu musí příjemce podpory písemně oznámit poskytovateli podpory před jejím provedením.
b) Přesáhnou-li přesuny v rámci rozpočtu mezi jednotlivými položkami výdajů v souhrnu 15 % celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu nebo dochází-li ke změně účelu projektu musí příjemce podpory písemně požádat poskytovatele podpory o změnu Smlouvy o poskytnutí podpory, přičemž musí být respektovány následující všeobecné principy:
 • žádosti o změnu Smlouvy o poskytnutí podpory musí být doručeny jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nejpozději 30 kalendářních dnů před datem sjednaným ve smlouvě pro ukončení realizace projektu,
 • žádosti příjemce podpory na změnu podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory nemusí být poskytovatelem automaticky akceptovány. Pro změnu smlouvy musí vždy existovat zdůvodnění. Poskytovatel musí uvedené důvody prozkoumat a odmítnout ty Žádosti o změnu Smlouvy, které nemají opodstatnění. Podstatné změny projektu musí být schváleny orgánem kraje a musí být provedeny písemně ve formě dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory,
 • změny Smlouvy o poskytnutí podpory je možné provádět během plnění smlouvy a nelze je aplikovat se zpětnou účinností,
 • účel dodatku musí být těsně spjat s povahou projektu řešeného původní Smlouvou o poskytnutí podpory.
 
4.5 Předkládání zpráv
Jako doklad žádosti o platbu musí být předložen vyplněný formulář „Závěrečná zpráva“, který se skládá z technické a finanční části a doklady prokazujících způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektu a případně další doklady, které budou ukazovat způsob zajištění publicity Zlínského kraje - jako poskytovatele podpory.
Formulář „Závěrečná zpráva“ je příjemci k dispozici na internetových stránkách poskytovatele (www.kr-zlinsky.cz) u konkrétního označení Podprogramu (PF 08-10).
 
4.6 Platby
Příjemce obdrží podporu od Zlínského kraje zaokrouhlenou na celé stokoruny dolů.
Podpora bude poskytnuta příjemci až po realizaci celého projektu, na základě schválené závěrečné zprávy a předložených fotokopií účetních dokladů.
Žádat o platbu může proto vybraný příjemce uplatnit nejdříve až po úhradě všech celkových skutečných způsobilých výdajů vynaložených na realizaci projektu, nejpozději však do 30.9. 2010 (pro oslovené náhradníky se jedná o termín do 30.11. 2010). Relevantními účetními doklady se rozumí – faktury, paragony, smluvní závazky, atd. , které obsahují ceny za nákup způsobilého vybavení (viz podmínky uvedené ve smlouvě).
Závěrečná zpráva musí být schválena nejpozději do 22 pracovních dnů od doručení, pokud nejsou shledány v této zprávě nedostatky. V případě zjištěných nedostatků musí být schválena nejpozději do 22 pracovních dnů od jejich odstranění příjemcem podpory.
 
 
 
4.7 Záznamy o realizaci projektu
Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu po dobu 5 let ode dne vyplacení poslední podpory, jež byla uhrazena na základě závěrečné zprávy.
 
4.8 Finanční kontrola
 1. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.
 2. Příjemce podpory je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě realizace projektu.
 3. Příjemce podpory je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění nápravného opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
 
4.9 Udržitelnost projektu
Příjemce je povinen zajistit udržitelnost výstupů projektu (tj. nezcizit výstupy projektu) po dobu minimálně 3 let od vyplacení podpory poskytovatelem.
 
4.10 Publicita
 1. Příjemce se zavazuje prezentovat Zlínský kraj (nikoliv Krajský úřad Zlínského kraje) jako poskytovatele dotace na společných zasedáních základních organizací včelařů, seminářích a konferencích pořádaných okresními výbory Českého svazu včelařů v průběhu roku 2010 ve Zlínském kraji. Příjemce se zavazuje umožnit účast členů Zastupitelstva Zlínského kraje případně určených zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do Krajského úřadu na výše uvedených akcích a poskytnout jim prostor pro prezentaci Zlínského kraje zejména v mluvených vstupech apod. Konkrétní termíny jednotlivých akcí bude příjemce zasílat v 10 denním předstihem kontaktní osobě uvedené ve smlouvě.
 2. Příjemce je dále povinen spolupracovat s pracovníky Zlínského kraje zařazenými do Krajského úřadu při zajištění distribuce propagačních materiálů Zlínského kraje
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap