Podávání kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se podávají do úterý 7. srpna 2012 do 16:00 hodin Krajskému úřadu Zlínského kraje, Oddělení organizačnímu odboru Kancelář hejtmana, ve 14. etáži v době úředních hodin:

Pondělí, středa 8:00 hodin — 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek 8:00 hodin — 15:00 hodin
Pátek 8:00 hodin — 13:00 hodin

Při podání kandidátní listiny zmocněnec krajskému úřadu předloží tyto doklady a dokumenty:

 • kandidátní listinu,
 • vlastnoručně podepsaná prohlášení všech kandidátů.

Kandidátní listina obsahuje:

 • název kraje,
 • název politické strany, politického hnutí nebo koalice a její složení,
 • jména a příjmení kandidátů, věk (ke dni podání kandidátní listiny), jejicpovolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (neuvádí se číslo popisné), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí, uvádí se „bez politické příslušnosti“,
 • pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu (uvede se úplná adresa, zároveň se doporučuje uvést i další možnosti, jak lze zmocněnce kontaktovat, např. e-mailovou adresu, telefon); politická strana, politické hnutí a kolice má právo navrhnout náhradníka zmocněnce a uvede jeho jméno a příjmení a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,
 • jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.

Vzor kandidátní listiny je uveden v souvisejících dokumentech.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

 • vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva kraje a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje (vzor v souvisejících dokumentech). Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tedy svoji úplnou adresu včetně čísla popisného), a rodné číslo.

Politická strana, politické hnutí a koalice může na kandidátní listině uvést nejvýše o 5 kandidátů více, než kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva kraje.

Počet členů Zastupitelstva Zlínského kraje byl stanoven na základě ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 45.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva kraje (viz harmonogram) nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže být kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí a koalice vázána. Svého zmocněnce může politická strana, politické hnutí a koalice písemně odvolat; odvolání musí být doručeno krajskému úřadu.

aktualizováno: 8.8.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap