Platnost oprávnění k projektové činnosti

Právní důsledek ukončení dřívějších oprávnění k projektové činnosti pro povolování staveb podle stavebního zákona v přechodném období

 
Platnost průkazů zvláštní způsobilosti pro obor projektové činnosti, které byly vydány podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti (dále jen “dřívější oprávnění”), zanikla ke dni 31.12.2004. Vyplývá to z přechodného ustanovení čl. II, bod 3 zákona č. 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “novela zákona”).
Právní důsledek ukončení platnosti dřívějších oprávnění pro povolování staveb podle stavebního zákona po 1.1.2005 však novela zákona neřeší. Jsme však toho názoru, že jej lze vyvodit na základě uplatnění obecné právní zásady. Jedná se o respektování ústavně založené zásady právní jistoty v právních vztazích, resp. o ochranu dobré víry těch, kdo při svém jednání nevěděli o určitých právně významných důsledcích tohoto jednání nebo o nich nebyli povinni vědět. Konkretizace uvedené zásady pro daný případ spočívá v tom, že
projektová dokumentace (§ 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb.), která byla alespoň rozpracována ke dni účinnosti novely zákona, může být dokončena a předložena ke stavebnímu řízení jako projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou podle dosavadního právního stavu. K ověření, zda byla tato podmínka splněna, se využijí důkazní prostředky vhodné pro zjištění skutečného a právního stavu věci podle správního řádu, zejména smluvní dokumenty a dosažené výsledky projektové činnosti.
Jedná se o dispozici, která je zcela logická a novela zákona ji výslovně nevylučuje. Jejím uplatněním při aplikaci novely zákona je fakticky chráněn zájem jak stavebníka, tak i projektanta, kteří by do dne účinnosti (resp. vyhlášení) novely zákona nemuseli vědět o zániku platnosti dřívějších oprávnění. Jinak by mohlo nepochybně docházet ke zmaření vykonaných projektových prací, poškození smluvních vztahů mezi stavebníkem a projektantem a potažmo k ekonomické újmě těchto subjektů. Tato přechodná a relativně krátkodobá úleva přitom neohrožuje veřejný zájem ve výstavbě, protože za dosavadního dlouhodobého právního stavu není znám u projektantů s dřívějším oprávněním významnější výskyt závažných odborných pochybení.
Není tedy porušením zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jestliže stavební úřad rozhoduje po 1.1.2005 o žádosti stavebníka, k níž je připojena projektová dokumentace, kterou např. ve 4. čtvrtletí 2004 rozpracoval projektant s dřívějším oprávněním. Bylo by však v rozporu s cit. zákonem, kdyby taková osoba zpracovala projektovou dokumentaci až po uvedeném termínu.
Tento názor byl prezentován na poradě s krajskými úřady ve dnech 6. a 7. října 2004 s tím, že zástupci krajských úřadů k němu neměli výhrady.
JUDr. Zdeňka Vobrátilová ředitelka odboru stavebního řádu MMR
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap