Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen PRVKZK) byl zpracován a schválen na základě § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. PRVKZK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. PRVKZK popisuje jak stávající stav v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování, tak i koncepční návrhové řešení do roku 2030 v oblasti zásobování pitnou vodou a odkanalizování jednotlivých obcí Zlínského kraje. V aktuálním znění je PRVKZK zveřejněn na webových stránkách Zlínského kraje (viz odkazy pro vodovody a kanalizace uvedené dále v textu), kde je členěn na textovou (stávající stav a výhled), tabulkovou (vodovody: tabulky V a XI; kanalizace: tabulky IX, X a XII) a grafickou část (stávající stav a výhled) pro oblast zásobování pitnou vodou a pro oblast odkanalizování v jednotlivých obcích Zlínského kraje.

Dále jsou souhrnně zpracovány za celé území Zlínského kraje části týkající se vyhodnocení stavu vodovodů, stavu úrovně provozovaných vodovodů ve Zlínském kraji a přehled zdrojů povrchových a podzemních vod krajského a celorepublikového významu. Dále je popsán současný a cílový stav odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích Zlínského kraje (k dispozici na oddělení vodního hospodářství).

PRVKZK je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a plánu dílčího povodí pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je na úseku vodohospodářské infrastruktury strategickým dokumentem Zlínského kraje, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 770/Z26/04 ze dne 20. 10. 2004. Přesto se vyskytly případy, kdy obec navrhuje řešení zásobování vodou nebo odkanalizování svého územního obvodu odlišně, než je navrženo v PRVKZK. Zastupitelstvem Zlínského kraje byly již schváleny tyto změny a aktualizace. PRVKZK se v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., průběžně se aktualizuje a na základě potřeb obcí se pak schvalují jeho změny dle zpracovaných a schválených Pravidel pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.pdf Seznam zmen PRVKZK k 12_2022 146,16 kB
.pdf Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKZK 90,97 kB
.pdf Žádost - změna PRVKZK 278,94 kB
.docx Žádost - změna PRVKZK 21,62 kB
aktualizováno: 15.12.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap