Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Sochová

S úplným zněním Návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma – je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Rajnochovice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133 vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. 577 043 358, Ing. Kateřina Novotná) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí.

Podle § 40 odst. 2 a 4 zákona o ochraně přírody, mohou dotčené obce a kraje uplatnit písemné námitky k předloženému návrhu ve lhůtě 90 dnů od obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání. Dotčené orgány státní správy se mohou k předloženým návrhům vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jejich předložení. Námitky proti návrhu se podávají u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. K námitkám po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění námitek. Rozhodnutí o námitkách obdrží osoby, které námitky podaly. Pokud námitky nebudou uplatněny, má se za to, že dotčený subjekt s předloženým návrhem souhlasí.

dokumenty ke stažení

.pdf Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Sochová 1815,71 kB
.pdf F1 Fotodokumentace 5443,25 kB
.pdf M1 Orientační mapa 1115,92 kB
.pdf M2 Katastrální mapa 67,63 kB
.pdf M3 Dílčí plochy 225 kB
.pdf M4 Lesnická mapa typologická 217,3 kB
.pdf M5 Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů 291,61 kB
.pdf M6 Porostní mapa 89,99 kB
.pdf T1 Popis dílčích ploch a zásahů 70,06 kB
.pdf T2 Náklady 44,29 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny (včetně podatelny)

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap