PF04 - 08 - Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji

1.      Výchozí stav
Vyhlášení Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji je jedním z  procesů naplňujících cíle strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“ (Funkční okruh 3. Lidské zdroje, Specifický cíl 3.4. Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, 3.5. Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků, 3.6. Zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví, 3.7. Koncepční rozvoj tělovýchovy a sportu na území kraje).
Podprogram PF04-08 plynule navazuje na předchozí podporu poskytnutou domům dětí a mládeže a střediskům volného času a je vyústěním realizace změn zřizovatelských funkcí u DDM a SVČ. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v dubnu 2004 záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. V následujícím období byl tento záměr postupně realizován a k datu 1.1.2007 jsou ze zřizovatelské kompetence Zlínského kraje do zřizovatelské kompetence obcí předána na základě uzavřených dohod všechna střediska pro volný čas, respektive domy dětí a mládeže zřizovaná dříve krajem.
Zlínský kraj při jednáních s obcemi o převzetí těchto zařízení deklaroval, že bude nadále volnočasové aktivity DDM a SVČ zřizovaných obcemi finančně podporovat. Vyjádřením této podpory je Podprogram PF04-08 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji, který je určen právě DDM a SVČ zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce ve Zlínském kraji (celkem 21 subjektů). Podprogram rovněž navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje s cílem zvyšovat kvalitu základního uměleckého i zájmového vzdělávání. Finanční prostředky Podprogramu jsou určeny pro spolufinancování volnočasových aktivit dětí a mládeže realizovaných v rámci pravidelné, příležitostné, táborové a osvětové činnosti, činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a individuální práci s talentovanými dětmi a mládeží.
V současné době DDM a SVČ ve Zlínském kraji mají relativně dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj, ale zároveň jsou ve zvýšené míře nuceny hledat pro své rozvojové aktivity finanční i jiné zdroje mimo běžný příspěvek zřizovatele.
V minulém ročníku podprogramu bylo podáno celkem 44 žádostí o veřejnou podporu sedmnácti subjekty. Poskytnutí podpory bylo schváleno u 29 žádostí od 17 subjektů, celková schválená podpora činila 3 181 000 Kč.
 
2.      Cíl
Rozšířit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit a zabezpečit aktivní trávení volného času dětí a mládeže v DDM a SVČ ve Zlínském kraji, které jsou zřizované obcemi a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.
 
 
2.1.    Tématické okruhy
 • Rozvoj, zkvalitnění, rozšíření nabídky zájmových útvarů
 • Příležitostná a spontánní volnočasová činnost
 • Tábory, kulturně poznávací činnosti a akce
 • Přehlídky, soutěže, výstavy
 • Výukové programy, semináře, přednášky a jejich cykly, apod. pro účastníky zájmového vzdělávání
 • Zpracování metodik a postupů volnočasových aktivit vhodných pro školská zařízení a školy
 • Neperiodické publikace, informační materiály
 • Práce s talentovanou mládeží
 • Integrace postižených dětí a mládeže
 
 
3.       Ukazatelé měření
·         Vstup:              - finanční náklady –  3 000 000 Kč
·         Výstup:                        - počet podpořených projektů – 20
·         Výsledky:         - počet konečných uživatelů – 1 000
·         Dopad:             - zkvalitnění popř. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a  mládež
 
4.       Finanční rámec podprogramu
Celková částka z rozpočtu Zlínského kraje vyčleněná pro poskytování podpory v rámci Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji PF04-08 je 3 000 000 Kč.
Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:            20 000 Kč
Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          200 000 Kč
 
Maximální míra podpory Zlínského kraje činí 80% celkových způsobilých výdajů projektu.
Jeden subjekt může předložit více projektů.
 
5.       Typy příjemců podpory
Domy dětí a mládeže a střediska volného času dle zákona č. 561/2004 Sb., zřizované obcemi Zlínského kraje.
 
6.       Územní vymezení
Žadatel o podporu musí mít sídlo na území Zlínského kraje, realizace projektu musí mít dopad na cílové skupiny ve Zlínském kraji.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 59 kB
.doc Informace pro žadatele 151,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 205 kB
.doc Podrobný položkový rozpočet - vzor 72 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory 141,5 kB
.doc Příjemci podpory PF04-08 48,5 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 102,5 kB
.doc Formulář průbežné zprávy 80 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap