PF04 - 08 - Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji

1.      Výchozí stav
Vyhlášení Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji je jedním z  procesů naplňujících cíle strategického dokumentu Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“ (Funkční okruh 3. Lidské zdroje, Specifický cíl 3.4. Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, 3.5. Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků, 3.6. Zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví, 3.7. Koncepční rozvoj tělovýchovy a sportu na území kraje).
Podprogram PF04-08 plynule navazuje na předchozí podporu poskytnutou domům dětí a mládeže a střediskům volného času a je vyústěním realizace změn zřizovatelských funkcí u DDM a SVČ. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v dubnu 2004 záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. V následujícím období byl tento záměr postupně realizován a k datu 1.1.2007 jsou ze zřizovatelské kompetence Zlínského kraje do zřizovatelské kompetence obcí předána na základě uzavřených dohod všechna střediska pro volný čas, respektive domy dětí a mládeže zřizovaná dříve krajem.
Zlínský kraj při jednáních s obcemi o převzetí těchto zařízení deklaroval, že bude nadále volnočasové aktivity DDM a SVČ zřizovaných obcemi finančně podporovat. Vyjádřením této podpory je Podprogram PF04-08 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji, který je určen právě DDM a SVČ zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce ve Zlínském kraji (celkem 21 subjektů). Podprogram rovněž navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje s cílem zvyšovat kvalitu základního uměleckého i zájmového vzdělávání. Finanční prostředky Podprogramu jsou určeny pro spolufinancování volnočasových aktivit dětí a mládeže realizovaných v rámci pravidelné, příležitostné, táborové a osvětové činnosti, činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a individuální práci s talentovanými dětmi a mládeží.
V současné době DDM a SVČ ve Zlínském kraji mají relativně dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj, ale zároveň jsou ve zvýšené míře nuceny hledat pro své rozvojové aktivity finanční i jiné zdroje mimo běžný příspěvek zřizovatele.
V minulém ročníku podprogramu bylo podáno celkem 44 žádostí o veřejnou podporu sedmnácti subjekty. Poskytnutí podpory bylo schváleno u 29 žádostí od 17 subjektů, celková schválená podpora činila 3 181 000 Kč.
 
2.      Cíl
Rozšířit nabídku mimoškolních volnočasových aktivit a zabezpečit aktivní trávení volného času dětí a mládeže v DDM a SVČ ve Zlínském kraji, které jsou zřizované obcemi a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.
 
 
2.1.    Tématické okruhy
 • Rozvoj, zkvalitnění, rozšíření nabídky zájmových útvarů
 • Příležitostná a spontánní volnočasová činnost
 • Tábory, kulturně poznávací činnosti a akce
 • Přehlídky, soutěže, výstavy
 • Výukové programy, semináře, přednášky a jejich cykly, apod. pro účastníky zájmového vzdělávání
 • Zpracování metodik a postupů volnočasových aktivit vhodných pro školská zařízení a školy
 • Neperiodické publikace, informační materiály
 • Práce s talentovanou mládeží
 • Integrace postižených dětí a mládeže
 
 
3.       Ukazatelé měření
·         Vstup:              - finanční náklady –  3 000 000 Kč
·         Výstup:                        - počet podpořených projektů – 20
·         Výsledky:         - počet konečných uživatelů – 1 000
·         Dopad:             - zkvalitnění popř. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a  mládež
 
4.       Finanční rámec podprogramu
Celková částka z rozpočtu Zlínského kraje vyčleněná pro poskytování podpory v rámci Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji PF04-08 je 3 000 000 Kč.
Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:            20 000 Kč
Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          200 000 Kč
 
Maximální míra podpory Zlínského kraje činí 80% celkových způsobilých výdajů projektu.
Jeden subjekt může předložit více projektů.
 
5.       Typy příjemců podpory
Domy dětí a mládeže a střediska volného času dle zákona č. 561/2004 Sb., zřizované obcemi Zlínského kraje.
 
6.       Územní vymezení
Žadatel o podporu musí mít sídlo na území Zlínského kraje, realizace projektu musí mít dopad na cílové skupiny ve Zlínském kraji.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 59 kB
.doc Informace pro žadatele 151,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 205 kB
.doc Podrobný položkový rozpočet - vzor 72 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory 141,5 kB
.doc Příjemci podpory PF04-08 48,5 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 102,5 kB
.doc Formulář průbežné zprávy 80 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap