PF03-12 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji

1. Popis současné situace se specifikací problémů k řešení
 
1.1 Definice pojmu „brownfields“
 
Lokality brownfieldsjsou staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty po průmyslové, resp. zemědělské činnosti.
 
Lokality brownfields tvoří pozemky a nemovitosti:
§ které ztratily svou funkci a využití,
§ většinou opuštěné či nedostatečně využívané,
§ často ekologicky zatížené,
§ fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžují své okolí,
§ které vysokými náklady na regeneraci a rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic,
§ jež jsou převážně důsledkem restrukturalizačních tlaků, a jejich regenerace není možná bez intervencí veřejného sektoru.
 
1.2 Soulad se strategickými dokumenty
 
Podprogram problematiky regenerace brownfields je v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje na období 2009 - 2020, a to s prioritou 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, cílem 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí a úkolem 3.1.2. Eliminovat staré ekologické zátěže. Podprogram je dále v souladu s koncepcí Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji a Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010-2012, pilířem 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova.
 
1.3 Zdůvodnění realizace podprogramu
 
Zpracovaná „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ zmapovala nevyužívané lokality a identifikovala možné zdroje financování, včetně návrhů a opatření, kterými kraj přispěje k revitalizaci území, a to prostřednictvím podpory předprojektové přípravy brownfields. Podklady zpracované s podporou podprogramu napomohou žadateli v rozhodovacím procesu o dalším využití lokality brownfields a možnosti využití stávajících zdrojů financování.
 
V současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů. U většiny z nich, především u operačních programů, je jejich využitelnost časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013, kdy s největší pravděpodobností také skončí možnost získat významné finanční prostředky na regeneraci brownfields z evropských zdrojů. Proto je nezbytné maximálně urychlit přípravu a realizaci těchto projektů ve Zlínském kraji.
 
Zvolený postup je v souladu s cíli Národní strategie regenerace brownfieldů, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v roce 2008, zejména se střednědobým cílem Maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v programovacím období 2007 – 2013. Regeneraci brownfields je v současnosti možno financovat z těchto Operačních programů České republiky: OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, Regionální operační program NUTS II Střední Morava, Program rozvoje venkova a národních dotačních titulů.
 
1.4 Historie podprogramu
 
Podpora poskytovaná v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v minulých letech
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná dotace od všech žadatelů
počet všech žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2010
PF03-10
4 000 000 Kč
4 429 000 Kč
12
10
 
83,33 %
2011
PF03-11
2 000 000 Kč
2 047 000 Kč
6
6
100 %
Podporované aktivity i míra podpory v letech 2010 a 2011 byly totožné. Maximální výše podpory se v roce 2011 snížila z 700.000,- Kč na 500.000,- Kč.
 
2 Cíle podprogramu, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
 
2.1 Cíle podprogramu
 
Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit. Předprojektová dokumentace je startovacím mechanismem vedoucím primárně ke snižování výskytu lokalit brownfields ve Zlínském kraji a napomáhá dalšímu rozvoji území Zlínského kraje.
 
2.2 Indikátory podprogramu
 
Vstup:
2.000.000,- Kč (dle návrhu rozpočtu roku 2012)
 
Výstupy:
předpokládaný počet podpořených projektů 5-7
 
3 Podporované aktivity
 
předprojektová dokumentace – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
 
4 Finanční rámec podprogramu
 
Celková částka: 2.000.000,- Kč dle návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2012
 
Míra podpory:
max.: 70 % dotace
 
Výše dotace:
max.: 400.000,- Kč
min.: 100.000,- Kč
 
Poskytované podpory budou v režimu de minimis, dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku L 379 dne 28. 12. 2006).
 
5 Typy příjemců podpory a územní vymezení
 
Koneční příjemci podpory: vlastníci (popř. dlouhodobí nájemci) lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita brownfields musí mít nejméně 0,5 ha a současně nesmí být zatížena zástavním právem:
§ obce Zlínského kraje - obcí se rozumí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec, městys, město, statutární město
§ právnické osoby a fyzické osoby
 
Územní vymezení: územní obvod Zlínského kraje
 
6 Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu
 
§ schválení věcné specifikace a finančního rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 14. prosince 2011,
§ schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele a vyhlášení podprogramu Radou
Zlínského kraje – 9. ledna 2012,
§ zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – 11. ledna 2012,
§ příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory – 15. března 2012,
§ hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory – duben 2012,
§ schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje – 13. června 2012,
§ ukončení podprogramu – 28. června 2013.

Dokumenty ke stažení

.doc Vzor-smlouvy 120,5 kB
.pdf Vyzva-k-predkladani-zadosti-PF03-12 739,18 kB
.doc Priloha-k-zadosti-P05-cestne_prohlaseni_k_registru_de_minimis 37,5 kB
.doc Priloha-k-zadosti-P04-potvrzeni_ostatni-zadatele 26 kB
.doc Priloha-k-zadosti-P03-cestne-prohlaseni_ostatni-zadatele 29 kB
.doc Priloha-k-zadosti-P02-cestne-prohlaseni_obec 26 kB
.xls Priloha-k-zadosti-P01-polozkovy-rozpocet 42,5 kB
.pdf navod 2219,84 kB
.doc Informace-pro-zadatele 182,5 kB
aktualizováno: 21.1.2015

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap