PF03-10 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji

1.    Popis současné situace se specifikací problémů k řešení

 
1.1 Definice pojmu „brownfields“
 
Lokality brownfieldsjsou staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty po průmyslové, resp. zemědělské činnosti.  
 
Lokality brownfields tvoří pozemky a nemovitosti:
 • které ztratily svou funkci a využití,
 • většinou opuštěné či nedostatečně využívané,
 • často ekologicky zatížené,
 • fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžují své okolí,
 • které vysokými náklady na regeneraci a rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic,
 • jež jsou převážně důsledkem restrukturalizačních tlaků a jejich regenerace není možná bez intervencí veřejného sektoru.
 
1.2 Soulad se strategickými dokumenty
 
Podprogram problematiky regenerace brownfields je v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje na období 2009 - 2020, a to s prioritou 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, cílem 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí a úkolem 3.1.2. Eliminovat staré ekologické zátěže.
 
1.3 Zdůvodnění realizace podprogramu
 
Zpracovaná „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“ zmapovala nevyužívané lokality a identifikovala možné zdroje financování, včetně návrhů a opatření, kterými kraj přispěje k revitalizaci území, a to prostřednictvím podpory předprojektové přípravy brownfields. Podklady zpracované s podporou podprogramu napomohou žadateli v rozhodovacím procesu o dalším využití lokality brownfields a možnosti využití stávajících zdrojů financování.
 
V současné době existuje pro účely podpory regenerace brownfields řada finančních nástrojů jak v rámci národních, tak i evropských zdrojů. U většiny z nich, především u operačních programů, je jejich využitelnost časově omezena koncem programovacího období EU v roce 2013, kdy s největší pravděpodobností také skončí možnost získat významné finanční prostředky na regeneraci brownfields z evropských zdrojů. Proto je nezbytné maximálně urychlit přípravu a realizaci těchto projektů ve Zlínském kraji.
 
Zvolený postup je v souladu s cíli Národní strategie regenerace brownfieldů, zpracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v roce 2008, zejména se střednědobým cílem Maximální zapojení dostupných evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v programovacím období 2007 – 2013. Regeneraci brownfields je v současnosti možno financovat z těchto Operačních programů České republiky: OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, Regionální operační program NUTS II Střední Morava, Program rozvoje venkova a národních dotačních titulů.
 
 
 

2.    Cíle podprogramu, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu

 
2.1 Cíle podprogramu
 
Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit.
 
2.2 Indikátory podprogramu
 
Vstup:
4.000.000,- Kč (dle návrhu rozpočtu roku 2010)                                                                        
                                                                                                                 
Výstupy:
předpokládaný počet podpořených projektů                                         6-10
 
 

3.    Podporované aktivity

 
předprojektová dokumentace – např. studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru, předběžné studie proveditelnosti, studie proveditelnosti apod.
 
 

4.    Finanční rámec podprogramu

 
Celková částka: 4.000.000,- Kč dle návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2010
 
Míra podpory:
max.:   80 % dotace
 
Výše dotace:
max.:    700.000,- Kč
min.:     100.000,- Kč
 

5.    Typy příjemců podpory a územní vymezení

 
Koneční příjemci podpory: vlastníci lokalit brownfields ve Zlínském kraji, přičemž lokalita brownfields musí mít nejméně 0,5 ha:
 • obce Zlínského kraje - obcí se rozumí v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obec, městys, město, statutární město
 • právnické osoby a fyzické osoby
 
Územní vymezení: územní obvod Zlínského kraje
 
 

6.    Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu

  

 •  schválení věcné specifikace a finančního rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 16.12. 2009,
 • schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele a vyhlášení podprogramu Radou Zlínského kraje – leden 2010,
 • zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – únor 2010,
 • příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory –  březen 2010,
 • hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory – duben 2010,
 • schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje – červen 2010,
 • ukončení podprogramu – 30. listopadu 2011.

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva k předkládání žádostí.pdf 747,38 kB
.doc Informace pro žadatele.doc 200,5 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory.doc 146 kB
.xls Příloha k žádosti_P01 položkový rozpočet.xls 38,5 kB
.doc Příloha k žádosti_P02 čestné prohlášení_obec.doc 22 kB
.doc Příloha k žádosti_P03 čestné prohlášení_ostatní žadatelé.doc 27 kB
.doc Příloha k žádosti_P04 potvrzení.doc 24 kB
.pdf Návod k vyplnění žádosti 534,63 kB
.pdf PF03-10_SEZNAM-SCHVALENYCH-PODPOR.pdf 53,49 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap