PF03-09 Podprogram pro rozvoj EVVO 2009

 
1.       Výchozí stav
Vyhlášení Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji cíleně navazuje na podporu poskytovanou v letech 2002 až 2008 z rozpočtu Zlínského kraje a naplňuje tak Koncepci EVVO ve Zlínském kraji a naplňuje tyto cíle Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje: specifický cíl 3.4 Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti a souhrnný cíl funkčního okruhu 4. Životní prostředí - Rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel. Podpora EVVO formou podprogramu je Zlínským krajem poskytována od roku 2003, její přehled uvádí následující tabulka: Za dobu existence podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji, tedy od roku 2003, bylo podáno celkem 231 žádostí o podporu. Na základě těchto žádostí bylo za tuto dobu podpořeno celkem 106 projektů. Průměrně na jeden rok připadá 38,5 podaných a 17,6 podpořených žádostí.
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram v Kč
požadovaná dotace od všech žadatelů v Kč
počet podaných žádostí
počet podpořených žádostí
% uspokojených žádostí
Výstupy projektů
2003
MR05-03
900.000,-
1.649.204,-
27
15
55,56
5 414 přímých, 14 240 nepřímých účastníků
2003
MR07-03
1.000.000,-
1.687.474,-
34
17
50,00
16 069 přímých, 21 150 nepřímých účastníků, 9 druhů vydaných tiskovin
2004
MR05-04
1.020.000,-
2.051.590,-
31
15
48,39
36 843 přímých, 45 750 nepřímých účastníků, 8 druhů vydaných tiskovin
2004
MR02-04
1.000.000,-
2.842.232,-
46
16
34,78
6 319 přímých, 62 737 nepřímých účastníků, 54 druhů vydaných tiskovin
2005
MR04-05
1.157.560,-
2.371.382,-
38
20
52,63
56 244 přímých, 28 850 nepřímých účastníků, 6 druhů vydaných tiskovin
2005
MR05-05
1.000.000,-
2.046.955,-
35
14
40,00
8 166 přímých, 15 965 nepřímých účastníků, 22 druhů vydaných tiskovin
2006
MR04-06
1.500.000,-
1.859.817,-
29
18
62,07
12 438 přímých, 23 575 nepřímých účastníků, 48 druhů vydaných tiskovin, 134 realizovaných akcí
2007
MR02-07
1.500.000,-
2.945.955,-
43
23
53,49
22 387 přímých, 71 730 nepřímých účastníků, 40 druhů vydaných tiskovin, 87 realizovaných akcí
2008
PF03-08
1.078.000,-
3.482.000,-
51
16
31,37
předpoklad: 22 realizovaných výukových programů, 44 druhů vydaných tiskovin, 22 realizovaných výukových programů
celkem
10.155.560,-
20.936.609,-
334
154
46,11
 
 
Rozvoj sítě subjektů a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí, mládeže a dospělých v neziskové a podnikové sféře na území Zlínského kraje je nicméně stále do určité míry nerovnoměrný jak z hlediska zastoupení jednotlivých typů subjektů, tak z hlediska jejich rozmístění na území kraje a také z hlediska nabídky aktivit a typů dostupných služeb orientovaných na EVVO. Podobná situace je také ve školách a školských zařízeních.
Je třeba podpořit další rozvoj a stabilizaci sítě subjektů a aktivit v oblasti EVVO v neziskovém sektoru, osvětu široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních a v neposlední řadě budování partnerství mezi subjekty v neziskové, školské a podnikatelské sféře. Také je třeba podpořit vznik nových a podporovat malé začínající subjekty v oblasti EVVO.
Věcná specifikace tohoto podprogramu byla projednána s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.
2.       Cíl
Zvýšit míru zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojovat jejich působení s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství, například místní Agenda 21, Zdravé město a další. Přispívat k naplňování Koncepce EVVO Zlínského kraje a prostřednictvím výstupů jednotlivých projektů zvyšovat a posilovat aktivní odpovědnost občanů za stav životního prostředí.
 
2.1.    Podporované aktivity
§          Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjející školní i mimoškolní aktivity a partnerství na místní úrovni.
§          Environmentální vzdělávání, výchova osvěta pedagogických a nepedagogických pracovníků škol, školských zařízení, středisek a center ekologické výchovy.
§          Prezentace aktivit a výměna zkušeností, přehlídky a soutěže včetně terénních v oblasti EVVO.
§          Neperiodické publikace, informační a výukové materiály zaměřené na oblast EVVO.
§          Osvěta a poradenství veřejnosti týkající se ochrany životního prostředí.
§          Aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 
3.       Kvantifikace ukazatelů dosažení cílů
3.1.    Vstup:
•       V návrhu rozpočtu ZK na rok 2009 vyčleněna částka 1.000.000,-Kč.
 
3.2.    Výstup:
•       Počet akcí (vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost, terénní vzdělávací programy, konference, ekologické soutěže, výstavy apod.) – minimálně 33.
•       Počet výukových programů pro školy a školská zařízení – minimálně 6.
•       Počet publikací a informačních a prezentačních materiálů (počet výtisků) – minimálně 3.
 
3.3.    Výsledek:
•       Počet účastníků akcí nebo uživatelů výsledků projektů – minimálně 2 700 přímých účastníků/uživa-telů a minimálně 5 400 nepřímých uživatelů.
 
3.4.    Dopad:
•       Pohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kontextu školních programů EVVO a rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
•       Rozvoj EVVO ve střediscích a centrech ekologické výchovy a v nestátních neziskových organizacích.
•       Rozšíření partnerských aktivit v rámci místního společenství.
•       Větší zapojení občanské veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí v kraji.
           
4.       Finanční rámec podprogramu
Celková částka v návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009 vyčleněná pro poskytování podpory v rámci Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji PF03-09 je 1.000.000,-Kč.
Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:            10.000,-Kč
Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          100.000,-Kč
 
Maximální míra podpory Zlínského kraje činí 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Jeden subjekt může předložit maximálně 2 žádosti (projekty).
 
 
5.       Typy příjemců podpory                                                                          
§          Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.
§          Občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§          Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§          Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
 
6.       Územní vymezení
Žadatel o podporu musí mít sídlo a realizovat projekt v územním obvodu Zlínského kraje.
 
7.       Časový harmonogram
Název činnosti
Schvalující orgán / odpovědný útvar
Termín
Schválení věcné specifikace a finančního rámce podprogramu.
Zastupitelstvo Zlínského kraje
prosinec 2008
Schválení prováděcích dokumentů k podprogramu.
Rada Zlínského kraje
leden 2009
Zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o podporu.
odbor strategického rozvoje
leden 2009
Konečný termín odevzdání žádostí o poskytnutí podpory.
odbor školství, mládeže a sportu
březen 2009
Rozhodnutí o poskytnutí podpory na jednotlivé žádosti do 200 000,-Kč jednomu subjektu v roce 2009.
Rada Zlínského kraje
červen 2009
Rozhodnutí o poskytnutí podpory na jednotlivé žádosti nad 200 000,-Kč jednomu subjektu v roce 2009.
Zastupitelstvo Zlínského kraje
červen 2009
Ukončení  projektů realizovaných v podprogramu žadateli.
příjemci podpory
30. června 2010
Konečné vyhodnocení podprogramu - zpracování závěrečné zprávy pro Radu Zlínského kraje.
odbor školství, mládeže a sportu
prosinec 2010
 

dokumenty ke stažení

.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti.pdf 517,19 kB
.pdf Výzva k předkládání žádostí.pdf 37,56 kB
.doc Informace pro žadatele (EVVO) schváleno RZK.doc 157,5 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory.doc 148,5 kB
.doc Příloha žádosti o dotaci č. 1 Podrobný položkový rozpočet.doc 67 kB
.doc Příloha žádosti o dotaci č. 2 Prohlášení o partnerství.doc 49 kB
.doc SkoleniKVyplneniZadostiProVhodneZadateleVPodprogramuProRozvojEVVO[1].doc 41,5 kB
.doc PF03-09 Příjemci podpory.doc 41,5 kB
.doc PF03-09 formular zaverecne zpravy.doc 92 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap