PF03-08 - Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

PODPROGRAM PRO ROZVOJ EVVO VE ZLÍNSKÉM KRAJI PF03-08 
 
1.       Výchozí stav
Vyhlášení Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji cíleně navazuje na podporu poskytovanou v letech 2002 až 2007 z rozpočtu Zlínského kraje a naplňuje tak Koncepci EVVO ve Zlínském kraji a navazuje na tyto cíle Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje: specifický cíl 3.4 Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, specifický cíl 5.4 Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech a souhrnný cíl funkčního okruhu 4. Životní prostředí - Rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel. Za dobu existence podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji, tedy od roku 2003, bylo podáno celkem 180 žádostí o podporu. Na základě těchto žádostí bylo za tuto dobu podpořeno celkem 90 projektů. Průměrně na jeden rok připadá 36 podaných a 18 podpořených žádostí.
Rozvoj sítě subjektů a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí, mládeže a dospělých, v neziskové a podnikové sféře na území Zlínského kraje je nicméně stále do určité míry nerovnoměrný jak z hlediska zastoupení jednotlivých typů subjektů, tak z hlediska jejich rozmístění na území kraje a také z hlediska nabídky aktivit a typů dostupných služeb orientovaných na EVVO. Podobná situace je také ve školách školských zařízeních.
Je třeba podpořit další rozvoj a stabilizaci sítě subjektů a aktivit v oblasti EVVO v neziskovém sektoru, osvětu široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních a v neposlední řadě budování partnerství mezi subjekty v neziskové, školské a podnikatelské sféře.
Tento podprogram byl projednán se členy Komise Rady Zlínského kraje pro EVVO a Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
2.       Cíl
Zvýšit míru zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojovat jejich působení s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství, například místní Agenda 21, Zdravé město a další. Přispívat k naplňování Koncepce EVVO Zlínského kraje a prostřednictvím výstupů jednotlivých projektů zvyšovat a posilovat aktivní odpovědnost občanů za stav životního prostředí.
Podílet se na zvyšování úrovně projektových dovedností žadatelů a příjemců veřejné podpory. Prezentovat výsledky úspěšných projektů.
 
2.1.    Podporované aktivity
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjející školní i mimoškolní aktivity a partnerství na místní úrovni.
 • Environmentální vzdělávání, výchova osvěta pedagogických a nepedagogických pracovníků škol, školských zařízení, středisek a center ekologické výchovy.
 • Prezentace aktivit a výměna zkušeností, přehlídky a soutěže včetně terénních v oblasti EVVO.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály zaměřené na oblast EVVO.
 • Osvěta a poradenství veřejnosti týkající se ochrany životního prostředí.
 • Aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 • Aktivity na pomoc malým subjektům začínajícím působit v oblasti EVVO.
 
3.       Kvantifikace ukazatelů dosažení cílů
3.1.    Vstup:
•       Finanční náklady – 1 000 000 Kč.
 
3.2.    Výstup:
•       Počet akcí (vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost, terénní vzdělávací programy, konference, ekologické soutěže, výstavy apod.) – minimálně 33.
•       Počet výukových programů pro školy a školská zařízení – minimálně 6.
•       Počet publikací a informačních a prezentačních materiálů (počet výtisků) – minimálně 3.
 
3.3.    Výsledek:
•       Počet účastníků akcí nebo uživatelů výsledků projektů – minimálně 2 700 přímých účastníků/uživa-telů a minimálně 5 400 nepřímých uživatelů.
3.4.    Dopad:
•       Pohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kontextu školních programů EVVO a rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
•       Rozvoj EVVO ve střediscích a centrech ekologické výchovy a v nestátních neziskových organizacích.
•       Rozšíření partnerských aktivit v rámci místního společenství.
•       Větší zapojení občanské veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí v kraji.
           
4.       Finanční rámec podprogramu
Celková částka z rozpočtu Zlínského kraje vyčleněná pro poskytování podpory v rámci Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji PF03-08 je 1 000 000 Kč.
Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:            10 000 Kč
Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          100 000 Kč
 
Maximální míra podpory Zlínského kraje činí 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Jeden subjekt může předložit více projektů.
 
5.       Typy příjemců podpory                                                                          
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku
 • Občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Církevní právnické osobo založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 
6.       Územní vymezení
Žadatel o podporu musí mít sídlo a realizovat projekt v územním obvodu Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 56 kB
.doc Informace pro žadatele 156,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 231 kB
.doc Podrobný položkový rozpočet - vzor 75,5 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory - vzor 141 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 104 kB
.doc Formulář průbežné zprávy 80 kB
.doc Příjemci podpory 43,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap