PF03-08 - Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

PODPROGRAM PRO ROZVOJ EVVO VE ZLÍNSKÉM KRAJI PF03-08 
 
1.       Výchozí stav
Vyhlášení Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji cíleně navazuje na podporu poskytovanou v letech 2002 až 2007 z rozpočtu Zlínského kraje a naplňuje tak Koncepci EVVO ve Zlínském kraji a navazuje na tyto cíle Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje: specifický cíl 3.4 Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, specifický cíl 5.4 Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech a souhrnný cíl funkčního okruhu 4. Životní prostředí - Rozvíjet ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel. Za dobu existence podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji, tedy od roku 2003, bylo podáno celkem 180 žádostí o podporu. Na základě těchto žádostí bylo za tuto dobu podpořeno celkem 90 projektů. Průměrně na jeden rok připadá 36 podaných a 18 podpořených žádostí.
Rozvoj sítě subjektů a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí, mládeže a dospělých, v neziskové a podnikové sféře na území Zlínského kraje je nicméně stále do určité míry nerovnoměrný jak z hlediska zastoupení jednotlivých typů subjektů, tak z hlediska jejich rozmístění na území kraje a také z hlediska nabídky aktivit a typů dostupných služeb orientovaných na EVVO. Podobná situace je také ve školách školských zařízeních.
Je třeba podpořit další rozvoj a stabilizaci sítě subjektů a aktivit v oblasti EVVO v neziskovém sektoru, osvětu široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních a v neposlední řadě budování partnerství mezi subjekty v neziskové, školské a podnikatelské sféře.
Tento podprogram byl projednán se členy Komise Rady Zlínského kraje pro EVVO a Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
2.       Cíl
Zvýšit míru zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojovat jejich působení s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství, například místní Agenda 21, Zdravé město a další. Přispívat k naplňování Koncepce EVVO Zlínského kraje a prostřednictvím výstupů jednotlivých projektů zvyšovat a posilovat aktivní odpovědnost občanů za stav životního prostředí.
Podílet se na zvyšování úrovně projektových dovedností žadatelů a příjemců veřejné podpory. Prezentovat výsledky úspěšných projektů.
 
2.1.    Podporované aktivity
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjející školní i mimoškolní aktivity a partnerství na místní úrovni.
 • Environmentální vzdělávání, výchova osvěta pedagogických a nepedagogických pracovníků škol, školských zařízení, středisek a center ekologické výchovy.
 • Prezentace aktivit a výměna zkušeností, přehlídky a soutěže včetně terénních v oblasti EVVO.
 • Neperiodické publikace, informační a výukové materiály zaměřené na oblast EVVO.
 • Osvěta a poradenství veřejnosti týkající se ochrany životního prostředí.
 • Aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.
 • Aktivity na pomoc malým subjektům začínajícím působit v oblasti EVVO.
 
3.       Kvantifikace ukazatelů dosažení cílů
3.1.    Vstup:
•       Finanční náklady – 1 000 000 Kč.
 
3.2.    Výstup:
•       Počet akcí (vzdělávací akce pro odbornou a laickou veřejnost, terénní vzdělávací programy, konference, ekologické soutěže, výstavy apod.) – minimálně 33.
•       Počet výukových programů pro školy a školská zařízení – minimálně 6.
•       Počet publikací a informačních a prezentačních materiálů (počet výtisků) – minimálně 3.
 
3.3.    Výsledek:
•       Počet účastníků akcí nebo uživatelů výsledků projektů – minimálně 2 700 přímých účastníků/uživa-telů a minimálně 5 400 nepřímých uživatelů.
3.4.    Dopad:
•       Pohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kontextu školních programů EVVO a rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.
•       Rozvoj EVVO ve střediscích a centrech ekologické výchovy a v nestátních neziskových organizacích.
•       Rozšíření partnerských aktivit v rámci místního společenství.
•       Větší zapojení občanské veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí v kraji.
           
4.       Finanční rámec podprogramu
Celková částka z rozpočtu Zlínského kraje vyčleněná pro poskytování podpory v rámci Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji PF03-08 je 1 000 000 Kč.
Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:            10 000 Kč
Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          100 000 Kč
 
Maximální míra podpory Zlínského kraje činí 75% celkových způsobilých výdajů projektu. Jeden subjekt může předložit více projektů.
 
5.       Typy příjemců podpory                                                                          
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zapsané ve školském rejstříku
 • Občanská sdružení založená dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Církevní právnické osobo založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů
 
6.       Územní vymezení
Žadatel o podporu musí mít sídlo a realizovat projekt v územním obvodu Zlínského kraje.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 56 kB
.doc Informace pro žadatele 156,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 231 kB
.doc Podrobný položkový rozpočet - vzor 75,5 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory - vzor 141 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 104 kB
.doc Formulář průbežné zprávy 80 kB
.doc Příjemci podpory 43,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap