PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova

Aktuálně: V "souvisejících dokumentech " pod článkem naleznete SEZNAM PODPOR V DOTAČNÍM TITULU Č. 1 (schváleno usnesením 0669/Z19/12 ze dne 14. 3. 2012).
 
Podprogram na podporu obnovy venkova 2012
 
 
1.            Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností
1.1   Soulad se strategickými dokumenty kraje
Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 – 2020 pilíř 3. Efektivní infrastruktura rozvoje venkova, cíl 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, 2010 – 2012 (PRÚOZK), pilíř 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova.
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010 – 2015.
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje.
1.2   Historie POV ve Zlínském kraji:
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2011
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
2008
PF 02-08
52,75 mil. Kč
95,84 mil. Kč
215
146
67,91
2009
PF02-09
52,75 mil. Kč
88,28 mil. Kč
175
111
63,43
2010
PF02-10
32,452 mil. Kč
48,95 mil. Kč
119
91
76,47
2011
PF02-11
30,882 mil. Kč
42,42 mil. Kč
110
87
79,09
celkem
314,032 mil. Kč
485,39 mil. Kč
1 130
788
 
 
Forma podpory v roce 2004-2011:
-          podpora byla poskytována formou dotace, nebo dotace a návratné finanční výpomoci a v jednotlivých letech se měnil  počet a zaměření jednotlivých dotačních titulů
-          podporovány byly tyto aktivity v majetku obce: opravy a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejného prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště, místní komunikace, cyklistické a pěší stezky, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
a)    Do roku 2006 byla maximální výše podpory 600.000,- Kč pro obce do 1000 obyvatel.
b)    V roce 2007 byla rovněž maximální výše podpory 600.000,- Kč pro obce do 1500 obyvatel.
c)    V letech 2008 – 2009 byla maximální výše podpory 500.000,- Kč pro obce do 500 obyvatel a 1,000.000,- Kč pro obce od 501 do 2000 obyvatel.
d)    V roce 2011 byla maximální výše podpory 1,000.000,- Kč pro obce do 2000 obyvatel. Byly poskytovány pouze dotace a prioritně byly podporovány akce řešící havarijní stav majetku obcí.
-          v r. 2008 se začlenily do podprogramu projekty na zpracování územních plánů (podpora poskytována formou dotace) – maximální výše podpory 300.000,- Kč.
 
2.            Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
2.1   Cíl POV
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů.
 
2.1.1 Podpora obnovy a údržby obecního majetku
 
Zvolená strategie podprogramu vychází ze znalosti současné situace dotační politiky v České republice, ze skutečnosti omezených zůstatkových zdrojů vyčleněných na rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 a Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Nastavení dotačních titulů je v souladu se Zastupitelstvem Zlínského kraje schválenou Strategií rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 a potřebami obcí do 2 000 obyvatel modifikováno na transformace nevyužitých a částečně nevyužitých objektů na nové využití, na obnovu a rekonstrukci objektů mateřských a základních škol a na stavební úpravy, rozšíření a modernizaci místních komunikací či výstavbu místních pěších komunikací.
 
2.1.2 Podpora zpracování územních plánů
 
Program rozvoje venkova ČR, v rámci kterého je částečně možné financovat územní plány obcí, je určen pro obce do 500 obyvatel a z důvodů nízké alokace a nízkého bodového ohodnocení projektů územních plánů, v rámci tzv. regionálních preferenčních kritérií, nepokryje potřeby obcí Zlínského kraje. V Integrovaném operačním programu, v rámci kterého mohly obce čerpat dotaci na územní plány, byl koncem roku 2010 ukončen příjem žádostí o dotaci. Protože v rámci tohoto programu došlo k vyčerpání alokované částky, nepředpokládá se vypsání nové výzvy.
 
2.2   Indikátory podprogramu
 
Vstup: 32,000.000,- Kč
 
Předpokládané výstupy:
Počet opravených, zrekonstruovaných a zmodernizovaných objektů ve vlastnictví obce.................. 30
Počet zrekonstruovaných a nových místních komunikací ve vlastnictví obce.................. 20
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem, návrhem nebo úpravou (aktualizací) územně plánovací dokumentace…… 10 – 12
 
 
 
 
 
3.            Podporované aktivity
 
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 2 dotačních titulech.
Dotační titul č. 1
aktivita:
Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce
 • Transformace nevyužitých a částečně nevyužitých objektů na nové využití v souladu se strategií rozvoje obce - Místním programem obnovy venkova.
Transformovaný objekt bude sloužit veřejným službám, eventuelně pro poskytování jiných služeb, pokud toto bude v souladu s cíli podprogramu a nesmí být využit pro účely pořizování bytových zařízení a pronájmu kancelářských prostor. Bude-li probíhat transformace objektu etapovitě, musí být etapa, na jejíž realizaci je požadována dotace, souvislým a po realizaci uživatelným celkem.
 • Oprava a rekonstrukce mateřských a základních škol.
Budou preferovány aktivity zaměřené na zajištění dostupnosti školských zařízení ve vazbě na území, kde je nedostatek těchto kapacit a projekty na rozšíření kapacity školských zařízení (pouze stavební úpravy).
aktivita:
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce
 • Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. třídy.
 • Stavební úpravy, rozšíření a modernizace úseku místní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství v zájmu odstranění nebezpečných míst (ne ve vazbě na silnice I., II. a III. tříd), či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy.
Předmětem podpory není výstavba místní komunikace k lokalitám pro novou výstavbu bytových a rodinných domů. Komplexní úprava veřejného prostranství a výsadba zeleně bude podporována pouze v míře bezprostředně vyvolané investicí do místní komunikace. Do pěti let nelze do pořízené investice zasahovat z důvodu realizace nových inženýrských sítí. Zásah je možný pouze v případě oprav stávajících sítí.
 
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
 • Zpracování konceptu, návrhu nebo úpravy (aktualizace) územního plánu obcí do 2000 obyvatel.
 
4.            Finanční rámec podprogramu a forma podpory
Celková částka: 32 000 000,- Kč
30 000 000,- Kč pro dotační titul č. 1
z toho předpokládané rozložení alokace:
15 000 000,- Kč pro aktivitu-Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce
15 000 000,- Kč pro aktivitu-Rekonstrukce a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce
 
2 000 000,- Kč pro dotační titul č. 2
 
 
Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
Dotační titul č. 1
pro aktivitu: Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce  
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
minimální výše podpory -      50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
 
 
Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 40%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%,
 
 
Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 50%,
dotace Zlínského kraje maximálně 50%,
 
 
Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 60%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
 
 
pro aktivitu: Rekonstrukce a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
minimální výše podpory -      50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
 
Míra podpory pro obce do 2 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 60%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
 
 
 
 
 
Dotační titul č. 2
maximální výše podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
minimální výše podpory -   50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
 
Míra podpory:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 40%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%
 
 
 
5.            Příjemci podpory a územní vymezení
 
Obce Zlínského kraje:
 
    
v rámci dotačního titulu č. 1 - 2
 • do 2 000 obyvatel
 
 
Žadatel může podat:
 
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 1
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 2
 
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
 
 
6.            Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova
 
Schválení rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 14. 12. 2011
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - 9. 1. 2012
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - 11. 1. 2012
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 1 do 13. 2. 2012
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 2 do 30. 3. 2012
Schválení podpor v Zastupitelstvu Zlínského kraje – do června 2012
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 1 do - 30. 11. 2012
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 2 do - 29. 11. 2013

dokumenty ke stažení

.pdf Seznam schválených podpor v dotačním titulu 1.pdf 55,28 kB
.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti.pdf 2219,84 kB
.pdf Výzva k předkládání žádostí.pdf 98,65 kB
.doc Informace pro žadatele.doc 214 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnuti podpory (dotacni titul 1).doc 133,5 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnuti podpory (dotacni titul 2).doc 124 kB
.zfo ZADOST_PF.zfo 35,55 kB
aktualizováno: 18.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap