PF02-11 Podprogram na podporu obnovy venkova

1.        Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností
  
1.1 Soulad se strategickými dokumenty kraje
 
Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 – 2020 pilíř 3. Efektivní infrastruktura rozvoje venkova, 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diversifikaci činností na venkově.
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2010 – 2012 (PRÚOZK), pilíř 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova.
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje.
  
1.2 Historie POV ve Zlínském kraji:
  
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2010
  
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
2008
PF 02-08
52,75 mil. Kč
95,84 mil. Kč
215
146
67,91
2009
PF02-09
52,75 mil. Kč
88,28 mil. Kč
175
111
63,43
2010
PF02-10
32,452 mil. Kč
48,947 mil. Kč
119
91
76,47
celkem
283,152 mil. Kč
442,967 mil. Kč
1 130
788
 
  
  
Forma podpory v roce 2004-2010:
-       podpora byla poskytována formou dotace, nebo dotace a návratné finanční výpomoci a v jednotlivých letech se měnil  počet a zaměření jednotlivých dotačních titulů
-       podporovány byly tyto aktivity v majetku obce: opravy a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejného prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště, místní komunikace, cyklistické a pěší stezky, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
    
a)     Do roku 2006 byla maximální výše podpory 600.000,- Kč pro obce do 1000 obyvatel.
b)     V roce 2007 byla rovněž maximální výše podpory 600.000,- Kč pro obce do 1500 obyvatel.
c)     V letech 2008 – 2009 byla maximální výše podpory 500.000,- Kč pro obce do 500 obyvatel a 1,000.000,- Kč pro obce od 501 do 2000 obyvatel.
d)     V roce 2010 byla maximální výše podpory 1,000.000,- Kč pro obce do 2000 obyvatel. Byly poskytovány pouze dotace a prioritně byly podporovány akce řešící havarijní stav majetku obcí.
-       v r. 2008 se začlenily do podprogramu projekty na zpracování územních plánů (podpora poskytována formou dotace) – maximální výše podpory 300.000,- Kč
 
2.        Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
 
2.1 Cíl POV
 
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů.
  
2.1.1 Podpora obnovy a údržby obecního majetku
  
Zvolená strategie podprogramu vychází ze znalosti současné situace Operačních programů České republiky. Operační programy, které řeší problematiku venkova - Program rozvoje venkova a ROP regionu soudržnosti Střední Morava, zdaleka nepokryjí potřeby obcí z důvodu nízké alokace finančních prostředků. Dále operační programy řeší především rozsáhlé a investičně náročné rozvojové projekty. Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje pro rok 2011 je určen na obnovu obecního majetku. Preferovány budou akce řešící havarijní stav majetku obcí, případně omezení nebo ohrožení provozu budov, eventuelně zajišťující energetické  úspory, které obce nejsou schopny při výši svých rozpočtů pokrýt z vlastních zdrojů.
  
2.1.2 Podpora zpracování územních plánů
  
Program rozvoje venkova ČR, v rámci kterého je částečně možné financovat územní plány obcí, je určen pro obce do 500 obyvatel a z důvodů nízké alokace a nízkého bodového ohodnocení projektů územních plánů, v rámci tzv. regionálních preferenčních kritérií, nepokryje potřeby obcí Zlínského kraje. Ne všechny obce Zlínského kraje splňují specifická kritéria Integrovaného operačního programu, který je určen pro obce od 500 obyvatel. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající územně plánovací dokumentace obcí, vydaná před 1. lednem 2007, tedy před účinností zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ztrácí platnost 31.12.2015, je potřebné podpořit územní plány obcí, které nemohou získat podporu z uvedených operačních programů. Územně plánovací dokumentace obcí musí být v souladu s územně plánovací dokumentací kraje (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje).
  
2.2 Indikátory podprogramu
Vstup: 30,000.000,- Kč
 
Předpokládané výstupy:
Počet opravených, zrekonstruovaných a zmodernizovaných objektů ve vlastnictví obce.................. 70
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem, návrhem nebo úpravou (aktualizací) územně plánovací dokumentace…… 10 - 12
  
3.        Podporované aktivity
  
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 2 dotačních titulech
 
Dotační titul č. 1
Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(Prioritně budou podporovány akce řešící havarijní stav majetku obcí, omezení nebo ohrožení provozu budov – v obcích do 2000 obyvatel)
 • školy, mateřské školy, obecní úřady, tělovýchovná zařízení (mimo venkovní hřiště), kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, víceúčelové budovy využívané pro poskytování služeb obecného zájmu
 • veřejné osvětlení (ve zvláště odůvodněných případech i možnost nového vybudování)
Nebudou podporovány projekty, jejichž podpoření by představovalo poskytnutí veřejné podpory nebo podpory de minimis.
  
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
 • zpracování konceptu, návrhu nebo úpravy (aktualizace) územního plánu obcím do 2000 obyvatel
   
4.        Finanční rámec podprogramu a forma podpory
Celková částka:  30,000.000,- Kč
 
z toho:
 
28,000.000,- Kč pro dotační titul č. 1
 2,000.000,- Kč pro dotační titul č. 2
  
Dotační titul č. 1
 
Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
 
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
minimální výše podpory -      50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
 
Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 40%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%,
 
Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 50%,
dotace Zlínského kraje maximálně 50%,
 
Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 60%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
 
   
Dotační titul č. 2
 
maximální výše podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
minimální výše podpory -   50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
 
Míra podpory:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 30%,
dotace Zlínského kraje maximálně 70%
 
  
5.        Příjemci podpory a územní vymezení
 
Obce Zlínského kraje:
 
v rámci dotačního titulu č. 1
 • do 2 000 obyvatel
 
v rámci dotačního titulu č. 2                                                                          
 • do 500 obyvatel
 • od 500 do 2000 obyvatel, které nesplňují ani jednu z následujících podmínek:
           
a)    leží v rozvojové oblasti, rozvojové ose, nebo ve specifické oblasti vymezené či zpřesněné v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (23.10.2008), nebo
b)    minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo
c)    obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje ČR 2008, nebo v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (23.10.2008).
 
 
Žadatel může podat:
 
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 1
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 2
 
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
 
 
6.        Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova
 
Schválení rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 15. 12. 2010
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - leden 2011
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - leden 2011
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 1 – do února 2011
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 2 - do března 2011
Schválení podpor v Zastupitelstvu Zlínského kraje – do června 2011
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 1 do - 30. 11. 2011
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 2 do - 30. 11. 2012

dokumenty ke stažení

.pdf Výzva k předkládání žádostí.pdf 101,85 kB
.doc Informace pro žadatele.doc 199,5 kB
.doc Příloha k žádosti_P01 čestné prohlášení_obce 500-2000 obyvatel (dotační titul 2).doc 27,5 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 1).doc 131 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 2).doc 123,5 kB
.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti.pdf 2219,84 kB
.pdf SEZNAM SCHVALENYCH PODPOR V DOTACNIM TITULU 1.pdf 66,74 kB
.xls SEZNAM SCHVALENYCH PODPOR V DOTACNIM TITULU 2.xls 30 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap