PF02-10 Podprogram na podporu obnovy venkova

1.        Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností

1.1 Soulad se strategickými dokumenty kraje
 
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) funkční okruh 5. Venkov a zemědělství, specifický cíl 5.3. – Rozvíjet infrastrukturu a osídlení venkova a specifický cíl 5.4. - Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech.
 
Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 – 2020 pilíř 3. Efektivní infrastruktura rozvoje venkova, 3.2. Zatraktivnit život na venkově a podporovat diverzifikaci činnosti na venkově.
 
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje.
 
1.2 Historie POV ve Zlínském kraji:
 
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2009
 
 
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
2008
PF 02-08
52,75 mil. Kč
95,84 mil. Kč
215
146
67,91
2009
PF02-09
52,75 mil. Kč
88,28 mil. Kč
175
111
63,43
celkem
 
250,70 mil. Kč
394,02 mil. Kč
1 011
697
 
 
 
 
 
Forma podpory v roce 2004-2009:
 
-       do roku 2009 byla měněna množství a struktura dotačních titulů a podpora byla poskytována formou dotace, nebo dotace a návratné finanční výpomoci
-       podporovány byly tyto aktivity v majetku obce: opravy a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejného prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště, místní komunikace, cyklistické a pěší stezky, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
 
 maximální výše podpory byla 600.000,- Kč pro obce do 1000 obyvatel (do roku 2006) a do 1500 obyvatel (v roce 2007), pro obce do 500 obyvatel 500.000,- Kč, pro obce od 501 do 2000 obyvatel 1,000.000,- Kč (v letech 2008-2009)
  
-       v r. 2008 se začlenily do podprogramu projekty na zpracování územních plánů (podpora poskytována formou dotace) – maximální výše podpory 300.000,- Kč
 
  
 

2.         Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu

 
2.1 Cíl POV
 
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů.
 
2.1.1 Podpora obnovy a údržby obecního majetku
 
Zvolená strategie podprogramu vychází ze znalosti současné situace Operačních programů České republiky. Operační programy, které řeší problematiku venkova - Program rozvoje venkova  a ROP regionu soudržnosti Střední Morava, zdaleka nepokryjí potřeby obcí z důvodu nízké alokace finančních prostředků. Dále operační programy řeší především rozsáhlé a investičně náročné rozvojové projekty. Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje pro rok 2010 je určen na obnovu obecního majetku. Preferovány budou akce řešící havarijní stav majetku obcí, případně omezení nebo ohrožení provozu budov, eventuelně zajišťující energetické úspory, které obce nejsou schopny při výši svých rozpočtů pokrýt z vlastních zdrojů.
 
 
2.1.2 Podpora zpracování územních plánů
  
Program rozvoje venkova ČR, v rámci kterého je částečně možné financovat územní plány obcí, je určen pro obce do 500 obyvatel a z důvodů nízké alokace a nízkého bodového ohodnocení projektů územních plánů, v rámci tzv. regionálních preferenčních kritérií, nepokryje potřeby obcí Zlínského kraje. Ne všechny obce Zlínského kraje splňují specifická kritéria Integrovaného operačního programu, který je určen pro obce od 500 obyvatel. Vzhledem k platnosti stávající územně plánovací dokumentace dané zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), do 31.12.2015, je potřebné podpořit územní plány obcí, které nemohou získat podporu z uvedených operačních programů. Územně plánovací dokumentace obcí musí být v souladu s územně plánovací dokumentací kraje (Zásady územního rozvoje Zlínského kraje).
  
2.2 Indikátory podprogramu
 
Vstup: 32,000.000,- Kč
  
Předpokládané výstupy:
Počet opravených, zrekonstruovaných a zmodernizovaných objektů ve vlastnictví obce....... 40
Počet realizovaných projektů na opravy, rekonstrukce, eventuelně výstavby veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu ....... 10
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem, návrhem nebo úpravou (aktualizací) územně plánovací dokumentace…… 10
 
    

3.        Podporované aktivity

  
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 2 dotačních titulech
    
Dotační titul č. 1
Oprava a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(Prioritně budou podporovány akce řešící havarijní stav majetku obcí, omezení nebo ohrožení provozu budov apod.)
 • školy, mateřské školy, obecní úřady, víceúčelové budovy, tělovýchovná zařízení (mimo venkovní hřiště), kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice
 • veřejné osvětlení a veřejný rozhlas (ve zvláště odůvodněných případech i možnost nového vybudování)
   
Dotační titul č. 2
Projekty na zpracování územních plánů
 • zpracování konceptu, návrhu nebo úpravy (aktualizace) územního plánu
 

4.        Finanční rámec podprogramu a forma podpory

 
Celková částka:  32,000.000,- Kč
z toho:
30,000.000,- Kč pro dotační titul č. 1
 2,000.000,- Kč pro dotační titul č. 2
 
Dotační titul č. 1
 
Procentuální výše dotace vychází z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
 
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
minimální výše podpory -      50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 1
 
  
 
Míra podpory pro obce do 500 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 40%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%,
 
  
Míra podpory pro obce od 501 do 1 000 obyvatel:
  
vlastní prostředky žadatele minimálně 50%,
dotace Zlínského kraje maximálně 50%,
  
  
Míra podpory pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 60%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
 
Dotační titul č. 2
 
maximální výše podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
minimální výše podpory -   50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 2
 
Míra podpory:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 30%,
dotace Zlínského kraje maximálně 70%
 
Žadatel může podat:
 
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 1
1 žádost na jednu podporovanou aktivitu v rámci dotačního titulu č. 2
 

5.        Příjemci podpory a územní vymezení

 
Obce Zlínského kraje:
     
v rámci dotačního titulu č. 1
 • do 2 000 obyvatel

v rámci dotačního titulu č. 2             
                                                       
 • do 500 obyvatel
 • od 500 do 2000 obyvatel (včetně), které nesplňují ani jednu z následujících podmínek:      
a)    leží v rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických oblastech vymezených či zpřesněných v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (23.10.2008), nebo
b)    minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo
c)    obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje ČR 2008, nebo v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (23.10.2008).
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
 

6.        Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova

 
Schválení rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 16. 12. 2009
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - leden 2010
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - leden/únor 2010
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 1 - únor/březen 2010
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul č. 2 do - března 2010
Schválení podpor v Zastupitelstvu Zlínského kraje do - června 2010
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 1 do - 30. 11. 2010
Nejzazší datum pro realizaci projektu v rámci podprogramu u dotačního titulu č. 2 do - 30. 11. 2011

dokumenty ke stažení

.doc Informace pro žadatele.doc 227,5 kB
.doc Příloha k žádosti_P01 čestné prohlášení_obce 500-2000 obyvatel (dotační titul 2).doc 25,5 kB
.doc Výzva k předkládání žádostí.doc 77,5 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 2).doc 144,5 kB
.doc Vzor Smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 1).doc 146 kB
.pdf Návod na vyplnění žádosti pro DT1.pdf 558,04 kB
.pdf Návod na vyplnění žádosti pro DT2 - aktualizovaný.pdf 541,89 kB
.pdf SEZNAM-SCHVALENYCH-PODPOR-V-DOTACNIM-TITULU-1(1).pdf 43,09 kB
.pdf SEZNAM-SCHVALENYCH-PODPOR-V-DOTACNIM-TITULU-2.pdf 51,12 kB
aktualizováno: 24.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap