PF02-08 Podprogram na podporu obnovy venkova 2008

1.            Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností
1.1   Soulad s PRÚOZK
Obnova venkova je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), a to funkčním okruhem 5. Venkov a zemědělství, specifickým cílem 5.3. – Rozvíjet infrastrukturu a osídlení venkova a specifickým cílem 5.4. - Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech.
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 pro poskytování veřejné podpory Zlínským krajem.
1.2   Historie POV ve Zlínském kraji:
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2007
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
celkem
145,2 mil. Kč
209,9 mil. Kč
621
440
 
Forma podpory (2004-2007) - kombinace dotace a návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem v 5 dotačních titulech :
  • DT 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
  • DT 2 Úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně,
  • DT3 Rekonstrukce místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu,
  • DT4 Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice (do roku 2006),
  • DT5 Integrované projekty venkovských mikroregionů (do roku 2007),
  • DT5 Podpora zpracování žádostí o podporu z ROP, PRV a Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR (pouze pro rok 2007).
 DT1-3:            30% vlastní prostředky žadatele,
                        40 % dotace Zlínského kraje,
                        30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a  dobou
                         splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
                       
DT4                  70 % dotace,
                         30 % vlastní prostředky žadatele
 
DT5:                  50% vlastní prostředky žadatele,
                          50% dotace
 
Maximální podpora 600 000,- Kč na jednu žádost
 
-   Rok 2004 - 2006 podpora poskytnuta obcím do 1000 obyvatel + svazkům obcí
-   Rok 2007            podpora poskytnuta obcím do 1500 obyvatel + svazkům obcí
 
 
2.             Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
2.1   Cíl POV
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku, eventuelně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejných prostranství včetně péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací a podpora zpracování územních plánů.
Zvolená strategie vychází ze znalosti současné situace Operačních programů České republiky. Operační program, který řeší problematiku venkova - , zdaleka nepokryje potřeby obcí z důvodu nízké alokace finančních prostředků.
Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
         - Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (dopravní a technická infrastruktura a vzhled obcí, vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu, územní plán) – 89.527.453 ,-Kč/NUTS II Střední Morava/rok,
         - Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (občanské vybavení a služby, integrovaná informační a školící centra s využitím ICT, zázemí pro aktivity) – 21.316.060,- Kč /NUTS II Střední Morava/rok.
 
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (studie a programy obnovy, využití a regenerace kult. dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea) – 25.579.272,- Kč/NUTS II Střední Morava/rok,
 
2.2   Indikátory podprogramu
Vstup: finanční náklady
Výstupy:
Počet obnovených či rekonstruovaných objektů ve vlastnictví obce..................................... 30
Počet obnovených či upravených veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně.........5
Počet realizovaných projektů na rekonstrukci místních komunikací, pěších stezek, cyklostezek, čekáren na zastávkách hromadné dopravy, rekonstrukci či výstavbu veřejného osvětlení, rekonstrukci veřejného rozhlasu ................................................ 35
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem nebo návrhem územně plánovací dokumentace………………………………………… 20
 
 
3.            Podporované aktivity
 
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 4 dotačních titulech
 
 
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže,   sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby)
 
 
Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně 
 
 
Dotační titul č. 3
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu
 
 
Dotační titul č. 4
Projekty na zpracování územních plánů (zpracování konceptu nebo zpracování návrhu územního plánu).
 
 
4.            Finanční rámec podprogramu a forma podpory
Celková částka: v návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2008 je navržena na realizaci podprogramu částka 50.750.000,-Kč.
 
 
Dotační titul č. 1- 3
Pokud je uváděna procentuální výše dotace a návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem, vychází se při výpočtu z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
PRO OBCE DO 500 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
60 % dotace Zlínského kraje,
20 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -    50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 500 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 501 – 1500 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
50 % dotace Zlínského kraje,
30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 1501 – 2000 OBYVATEL:
 
30% vlastní prostředky žadatele,
40 % dotace Zlínského kraje,
30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
Dotační titul č. 4
PRO OBCE do  2000 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
80 % dotace Zlínského kraje.
 
výše minimální podpory -  100 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
výše maximální podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
 
 
Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtu obcí, aby spolu s poskytnutou podporou bylo finančně kryto 100% nákladů projektu v tomto roce.
 
Žadatel může podat:
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 1-3
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 4.
 
  
5.            Příjemci podpory a územní vymezení
 
Koneční příjemci podpory: obce Zlínského kraje –  do 2 000 obyvatel
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
  
 
6.            Časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova
 
Schválení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje - 19. prosince 2007
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - 14. 1. 2008
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - 15. 1. 2008
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 1-3 do - 15. 2. 2008
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 4 do - 31. 3. 2008
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 1-3 do - 30. 11. 2008
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 4 do - 30. 11. 20091.            Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností
1.1   Soulad s PRÚOZK
Obnova venkova je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), a to funkčním okruhem 5. Venkov a zemědělství, specifickým cílem 5.3. – Rozvíjet infrastrukturu a osídlení venkova a specifickým cílem 5.4. - Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech.
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 pro poskytování veřejné podpory Zlínským krajem.
1.2   Historie POV ve Zlínském kraji:
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2007
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
celkem
145,2 mil. Kč
209,9 mil. Kč
621
440
 
Forma podpory (2004-2007) - kombinace dotace a návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem v 5 dotačních titulech :
  • DT 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
  • DT 2 Úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně,
  • DT3 Rekonstrukce místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu,
  • DT4 Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice (do roku 2006),
  • DT5 Integrované projekty venkovských mikroregionů (do roku 2007),
  • DT5 Podpora zpracování žádostí o podporu z ROP, PRV a Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR (pouze pro rok 2007).
 DT1-3:            30% vlastní prostředky žadatele,
                        40 % dotace Zlínského kraje,
                        30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a  dobou
                         splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
                       
DT4                  70 % dotace,
                         30 % vlastní prostředky žadatele
 
DT5:                  50% vlastní prostředky žadatele,
                          50% dotace
 
Maximální podpora 600 000,- Kč na jednu žádost
 
-   Rok 2004 - 2006 podpora poskytnuta obcím do 1000 obyvatel + svazkům obcí
-   Rok 2007            podpora poskytnuta obcím do 1500 obyvatel + svazkům obcí
 
 
2.             Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
2.1   Cíl POV
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku, eventuelně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejných prostranství včetně péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací a podpora zpracování územních plánů.
Zvolená strategie vychází ze znalosti současné situace Operačních programů České republiky. Operační program, který řeší problematiku venkova - , zdaleka nepokryje potřeby obcí z důvodu nízké alokace finančních prostředků.
Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
         - Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (dopravní a technická infrastruktura a vzhled obcí, vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu, územní plán) – 89.527.453 ,-Kč/NUTS II Střední Morava/rok,
         - Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (občanské vybavení a služby, integrovaná informační a školící centra s využitím ICT, zázemí pro aktivity) – 21.316.060,- Kč /NUTS II Střední Morava/rok.
 
Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (studie a programy obnovy, využití a regenerace kult. dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea) – 25.579.272,- Kč/NUTS II Střední Morava/rok,
 
2.2   Indikátory podprogramu
Vstup: finanční náklady
Výstupy:
Počet obnovených či rekonstruovaných objektů ve vlastnictví obce..................................... 30
Počet obnovených či upravených veřejných prostranství, včetně ploch veřejné zeleně.........5
Počet realizovaných projektů na rekonstrukci místních komunikací, pěších stezek, cyklostezek, čekáren na zastávkách hromadné dopravy, rekonstrukci či výstavbu veřejného osvětlení, rekonstrukci veřejného rozhlasu ................................................ 35
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem nebo návrhem územně plánovací dokumentace………………………………………… 20
 
 
3.            Podporované aktivity
 
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 4 dotačních titulech
 
 
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže,   sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby)
 
 
Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně 
 
 
Dotační titul č. 3
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu
 
 
Dotační titul č. 4
Projekty na zpracování územních plánů (zpracování konceptu nebo zpracování návrhu územního plánu).
 
 
4.            Finanční rámec podprogramu a forma podpory
Celková částka: v návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2008 je navržena na realizaci podprogramu částka 50.750.000,-Kč.
 
 
Dotační titul č. 1- 3
Pokud je uváděna procentuální výše dotace a návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem, vychází se při výpočtu z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
PRO OBCE DO 500 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
60 % dotace Zlínského kraje,
20 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -    50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 500 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 501 – 1500 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
50 % dotace Zlínského kraje,
30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 1501 – 2000 OBYVATEL:
 
30% vlastní prostředky žadatele,
40 % dotace Zlínského kraje,
30 % návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků)
 
výše minimální podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
výše maximální podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
Dotační titul č. 4
PRO OBCE do  2000 OBYVATEL:
 
20% vlastní prostředky žadatele,
80 % dotace Zlínského kraje.
 
výše minimální podpory -  100 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
výše maximální podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
 
 
Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtu obcí, aby spolu s poskytnutou podporou bylo finančně kryto 100% nákladů projektu v tomto roce.
 
Žadatel může podat:
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 1-3
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 4.
 
  
5.            Příjemci podpory a územní vymezení
 
Koneční příjemci podpory: obce Zlínského kraje –  do 2 000 obyvatel
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
  
 
6.            Časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova
 
Schválení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje - 19. prosince 2007
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - 14. 1. 2008
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - 15. 1. 2008
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 1-3 do - 15. 2. 2008
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 4 do - 31. 3. 2008
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 1-3 do - 30. 11. 2008
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 4 do - 30. 11. 2009

dokumenty ke stažení

.doc Vyzva k předkládání žádostí 83,5 kB
.doc Informace pro žadatele 225 kB
.doc Formulář žádosti (dotační titul 1-3) 258 kB
.doc Formulář žádosti (dotační titul 4) 157,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 1-3) 146,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 4) 130 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy (dotační titul 1-4) 112,5 kB
.xls POSKYTNUTÉ PODPORY V DOTAČNÍM TITULU 1-3 51,5 kB
.xls POSKYTNUTÉ PODPORY V DOTAČNÍM TITULU 4.xls 38,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap